查看更多
夜来听风雨,
晨起倚阑干。
心忧东篱下,
还得几株完。

yè lái tīng fēng yǔ ,夜来听风雨,
chén qǐ yǐ lán gàn 。 晨起倚阑干。
xīn yōu dōng lí xià , 心忧东篱下,
hái dé jǐ zhū wán 。 还得几株完。
明朝邓汉仪
楚宫慵扫眉黛新,
只自无言对暮春。
千古艰难惟一死,
伤心岂独息夫人。

作品赏析:
作者初句只一个“慵扫黛眉”便把一个“不共楚王言”的亡国之妇的形象刻划了出来。“暮春”,这里不仅是说时令,也似在说国朝,即楚国荒靡衰亡的气象。也许是针对世人对息夫人的委曲求全颇有微词,作者在诗里大胆地为其鸣不平,当时息夫人未必没有想到死,只是在不同的特定环境里,每个人并不是都象绿珠那样死的从容不迫,惊天动地。从此而言,诗人为息夫人伤心不无道理。此诗应是化用了明代女诗人冯小青的《读〈牡丹亭〉》诗:“冷雨幽窗不可听,挑灯闲读《牡丹亭》,人间亦有痴于我,岂独伤心是小青?

《题息夫人庙》对比赏析:
千古以来,人最难面对是一个“死”字,而息夫人能够从容殉情而死;不过,人世间伤心哀痛的,又岂只一个息夫人?“千古艰难惟一死”,可以用来赞美忠贞从容就义的悲壮豪情;也可以形容人面对生死关头时,那种痛苦与挣扎的心境。

这首诗是步唐人杜牧《题桃花夫人庙》的原韵。杜诗曰:“细腰宫里露桃新,脉脉无言几度春。至竟息亡缘底事?可怜全谷坠楼人。”两诗对读,便会发现诗人有意要与杜牧比高低。邓诗不仅步杜牧原韵,而且又用了杜牧诗原题(改“桃花”为息)。

《题息夫人庙》
两诗都是写息夫人事,又都是通过描述的语言,具体的意象表现的,但是杜诗有情有景情景交融,意境优美,韵味隽永,邓诗则较逊色。杜诗以绿珠之死,形容息夫人不死,高下自见,而词语蕴藉,不显露讥刺。使诗意升华到更高的境界;邓诗以反问作结。这虽无可厚非,毕竟不及杜诗新颖。但是邓诗以“千古”“岂独”句式,使诗的内涵扩大化了,使息夫人的不幸典型化了,这是杜诗所缺少的。
chǔ gōng yōng sǎo méi dài xīn ,楚宫慵扫眉黛新,
zhī zì wú yán duì mù chūn 。 只自无言对暮春。
qiān gǔ jiān nán wéi yī sǐ , 千古艰难惟一死,
shāng xīn qǐ dú xī fū rén 。 伤心岂独息夫人。
zuò pǐn shǎng xī : 作品赏析:
zuò zhě chū jù zhī yī gè “yōng sǎo dài méi ”biàn bǎ yī gè “bú gòng chǔ wáng yán ”de wáng guó zhī fù de xíng xiàng kè huá le chū lái 。“mù chūn ”,zhè lǐ bú jǐn shì shuō shí lìng ,yě sì zài shuō guó cháo ,jí chǔ guó huāng mí shuāi wáng de qì xiàng 。yě xǔ shì zhēn duì shì rén duì xī fū rén de wěi qǔ qiú quán pō yǒu wēi cí ,zuò zhě zài shī lǐ dà dǎn dì wéi qí míng bú píng ,dāng shí xī fū rén wèi bì méi yǒu xiǎng dào sǐ ,zhī shì zài bú tóng de tè dìng huán jìng lǐ ,měi gè rén bìng bú shì dōu xiàng lǜ zhū nà yàng sǐ de cóng róng bú pò ,jīng tiān dòng dì 。cóng cǐ ér yán ,shī rén wéi xī fū rén shāng xīn bú wú dào lǐ 。cǐ shī yīng shì huà yòng le míng dài nǚ shī rén féng xiǎo qīng de 《dú 〈mǔ dān tíng 〉》shī :“lěng yǔ yōu chuāng bú kě tīng ,tiāo dēng xián dú 《mǔ dān tíng 》,rén jiān yì yǒu chī yú wǒ ,qǐ dú shāng xīn shì xiǎo qīng ? 作者初句只一个“慵扫黛眉”便把一个“不共楚王言”的亡国之妇的形象刻划了出来。“暮春”,这里不仅是说时令,也似在说国朝,即楚国荒靡衰亡的气象。也许是针对世人对息夫人的委曲求全颇有微词,作者在诗里大胆地为其鸣不平,当时息夫人未必没有想到死,只是在不同的特定环境里,每个人并不是都象绿珠那样死的从容不迫,惊天动地。从此而言,诗人为息夫人伤心不无道理。此诗应是化用了明代女诗人冯小青的《读〈牡丹亭〉》诗:“冷雨幽窗不可听,挑灯闲读《牡丹亭》,人间亦有痴于我,岂独伤心是小青?
《tí xī fū rén miào 》duì bǐ shǎng xī : 《题息夫人庙》对比赏析:
qiān gǔ yǐ lái ,rén zuì nán miàn duì shì yī gè “sǐ ”zì ,ér xī fū rén néng gòu cóng róng xùn qíng ér sǐ ;bú guò ,rén shì jiān shāng xīn āi tòng de ,yòu qǐ zhī yī gè xī fū rén ?“qiān gǔ jiān nán wéi yī sǐ ”,kě yǐ yòng lái zàn měi zhōng zhēn cóng róng jiù yì de bēi zhuàng háo qíng ;yě kě yǐ xíng róng rén miàn duì shēng sǐ guān tóu shí ,nà zhǒng tòng kǔ yǔ zhèng zhā de xīn jìng 。 千古以来,人最难面对是一个“死”字,而息夫人能够从容殉情而死;不过,人世间伤心哀痛的,又岂只一个息夫人?“千古艰难惟一死”,可以用来赞美忠贞从容就义的悲壮豪情;也可以形容人面对生死关头时,那种痛苦与挣扎的心境。
zhè shǒu shī shì bù táng rén dù mù 《tí táo huā fū rén miào 》de yuán yùn 。dù shī yuē :“xì yāo gōng lǐ lù táo xīn ,mò mò wú yán jǐ dù chūn 。zhì jìng xī wáng yuán dǐ shì ?kě lián quán gǔ zhuì lóu rén 。”liǎng shī duì dú ,biàn huì fā xiàn shī rén yǒu yì yào yǔ dù mù bǐ gāo dī 。dèng shī bú jǐn bù dù mù yuán yùn ,ér qiě yòu yòng le dù mù shī yuán tí (gǎi “táo huā ”wéi xī )。 这首诗是步唐人杜牧《题桃花夫人庙》的原韵。杜诗曰:“细腰宫里露桃新,脉脉无言几度春。至竟息亡缘底事?可怜全谷坠楼人。”两诗对读,便会发现诗人有意要与杜牧比高低。邓诗不仅步杜牧原韵,而且又用了杜牧诗原题(改“桃花”为息)。
《tí xī fū rén miào 》 《题息夫人庙》
liǎng shī dōu shì xiě xī fū rén shì ,yòu dōu shì tōng guò miáo shù de yǔ yán ,jù tǐ de yì xiàng biǎo xiàn de ,dàn shì dù shī yǒu qíng yǒu jǐng qíng jǐng jiāo róng ,yì jìng yōu měi ,yùn wèi jun4 yǒng ,dèng shī zé jiào xùn sè 。dù shī yǐ lǜ zhū zhī sǐ ,xíng róng xī fū rén bú sǐ ,gāo xià zì jiàn ,ér cí yǔ yùn jiè ,bú xiǎn lù jī cì 。shǐ shī yì shēng huá dào gèng gāo de jìng jiè ;dèng shī yǐ fǎn wèn zuò jié 。zhè suī wú kě hòu fēi ,bì jìng bú jí dù shī xīn yǐng 。dàn shì dèng shī yǐ “qiān gǔ ”“qǐ dú ”jù shì ,shǐ shī de nèi hán kuò dà huà le ,shǐ xī fū rén de bú xìng diǎn xíng huà le ,zhè shì dù shī suǒ quē shǎo de 。 两诗都是写息夫人事,又都是通过描述的语言,具体的意象表现的,但是杜诗有情有景情景交融,意境优美,韵味隽永,邓诗则较逊色。杜诗以绿珠之死,形容息夫人不死,高下自见,而词语蕴藉,不显露讥刺。使诗意升华到更高的境界;邓诗以反问作结。这虽无可厚非,毕竟不及杜诗新颖。但是邓诗以“千古”“岂独”句式,使诗的内涵扩大化了,使息夫人的不幸典型化了,这是杜诗所缺少的。
当代赵玉

白云红日彩霞

冬风落雪梅花

屠苏老酒新茶

旧时旧话

痴心客留牵挂

bái yún hóng rì cǎi xiá 白云红日彩霞
dōng fēng luò xuě méi huā 冬风落雪梅花
tú sū lǎo jiǔ xīn chá 屠苏老酒新茶
jiù shí jiù huà 旧时旧话
chī xīn kè liú qiān guà 痴心客留牵挂
灵山绛草随风至,
煎水临窗秋色深。
叶枯汤妍喻佛意,
香薄味醇映禅心。
残茶邀影云遮月,
无弦求声尘满琴。
遥知同袍登高远,
红炉未冷夜已沉。

——潘总信人,馈吾佳茗。佛手味甘,肉桂尤佳。煎而泡之,饮而乐之,俨然廿年前旧时光,歌以为志。
然终不及小女即席打油:
茶叶真是好,
每天不能少。
如果少一顿,
那就不得了。
líng shān jiàng cǎo suí fēng zhì ,灵山绛草随风至,
jiān shuǐ lín chuāng qiū sè shēn 。 煎水临窗秋色深。
yè kū tāng yán yù fó yì , 叶枯汤妍喻佛意,
xiāng báo wèi chún yìng chán xīn 。 香薄味醇映禅心。
cán chá yāo yǐng yún zhē yuè , 残茶邀影云遮月,
wú xián qiú shēng chén mǎn qín 。 无弦求声尘满琴。
yáo zhī tóng páo dēng gāo yuǎn , 遥知同袍登高远,
hóng lú wèi lěng yè yǐ chén 。 红炉未冷夜已沉。
——pān zǒng xìn rén ,kuì wú jiā míng 。fó shǒu wèi gān ,ròu guì yóu jiā 。jiān ér pào zhī ,yǐn ér lè zhī ,yǎn rán niàn nián qián jiù shí guāng ,gē yǐ wéi zhì 。 ——潘总信人,馈吾佳茗。佛手味甘,肉桂尤佳。煎而泡之,饮而乐之,俨然廿年前旧时光,歌以为志。
rán zhōng bú jí xiǎo nǚ jí xí dǎ yóu : 然终不及小女即席打油:
chá yè zhēn shì hǎo , 茶叶真是好,
měi tiān bú néng shǎo 。 每天不能少。
rú guǒ shǎo yī dùn , 如果少一顿,
nà jiù bú dé le 。 那就不得了。
当代金城花神
冯怀远见睿哲明,国运昌盛花满城; 琦洁雅度罗才略,运筹帷幄坦荡行!
féng huái yuǎn jiàn ruì zhé míng ,guó yùn chāng shèng huā mǎn chéng ; qí jié yǎ dù luó cái luè ,yùn chóu wéi wò tǎn dàng háng !冯怀远见睿哲明,国运昌盛花满城; 琦洁雅度罗才略,运筹帷幄坦荡行!
当代白晶光
半百之人睡意薄, 寅时未到已醒着。 与其卧数敲窗雨, 不若起吟长恨歌。
bàn bǎi zhī rén shuì yì báo , yín shí wèi dào yǐ xǐng zhe 。 yǔ qí wò shù qiāo chuāng yǔ , bú ruò qǐ yín zhǎng hèn gē 。 半百之人睡意薄, 寅时未到已醒着。 与其卧数敲窗雨, 不若起吟长恨歌。

缘何诗酒平生误? 词满一壶, 曲满一壶, 更许长帆挂五湖。 百年可遇终难遇, 醉也糊涂, 醒也糊涂, 诗酒平生聊自娱。 ——丑奴儿·病中作

yuán hé shī jiǔ píng shēng wù ? cí mǎn yī hú , qǔ mǎn yī hú , gèng xǔ zhǎng fān guà wǔ hú 。 bǎi nián kě yù zhōng nán yù , zuì yě hú tú , xǐng yě hú tú , shī jiǔ píng shēng liáo zì yú 。 ——chǒu nú ér ·bìng zhōng zuò 缘何诗酒平生误? 词满一壶, 曲满一壶, 更许长帆挂五湖。 百年可遇终难遇, 醉也糊涂, 醒也糊涂, 诗酒平生聊自娱。 ——丑奴儿·病中作
当代吕项羽

二十年前二十岁,天安门前走方队。

二十年后追梦跑,祖国未来更美好。

èr shí nián qián èr shí suì ,tiān ān mén qián zǒu fāng duì 。 二十年前二十岁,天安门前走方队。
èr shí nián hòu zhuī mèng pǎo ,zǔ guó wèi lái gèng měi hǎo 。 二十年后追梦跑,祖国未来更美好。
当代天舟子

韩国古都今尚存,

昔时杨柳何处寻? 

笑与鸿儒共谈论,

苦瞧日月落余韵。

hán guó gǔ dōu jīn shàng cún , 韩国古都今尚存,
xī shí yáng liǔ hé chù xún ?  昔时杨柳何处寻? 
xiào yǔ hóng rú gòng tán lùn , 笑与鸿儒共谈论,
kǔ qiáo rì yuè luò yú yùn 。 苦瞧日月落余韵。
当代王迪舜

五星红旗高挂起,

举国上下迈一心。

长征军民共患难,

解放大业新思想。

生活感悟验真理,

历史不会再重演。

千言谢之伟人心,

万语报答祖国情。

七十有载风雨路,

砥砺奋进创辉煌。

祝愿您繁荣昌盛,

人人都能居乐业。

wǔ xīng hóng qí gāo guà qǐ , 五星红旗高挂起,
jǔ guó shàng xià mài yī xīn 。 举国上下迈一心。
zhǎng zhēng jun1 mín gòng huàn nán , 长征军民共患难,
jiě fàng dà yè xīn sī xiǎng 。 解放大业新思想。
shēng huó gǎn wù yàn zhēn lǐ , 生活感悟验真理,
lì shǐ bú huì zài zhòng yǎn 。 历史不会再重演。
qiān yán xiè zhī wěi rén xīn , 千言谢之伟人心,
wàn yǔ bào dá zǔ guó qíng 。 万语报答祖国情。
qī shí yǒu zǎi fēng yǔ lù , 七十有载风雨路,
dǐ lì fèn jìn chuàng huī huáng 。 砥砺奋进创辉煌。
zhù yuàn nín fán róng chāng shèng , 祝愿您繁荣昌盛,
rén rén dōu néng jū lè yè 。 人人都能居乐业。

学生时代错选择, 各个学科挑拣学。 

兴致只在数理化, 文科上课偷着作。 

走向社会方醒悟, 文科重要不用说。 

饥餐汉语和名著, 渴饮历史常识多。 

狼吞虎咽不消化, 佳时已过记不得。 

悔恨少壮偏学科, 老大伤悲能奈何。

xué shēng shí dài cuò xuǎn zé , gè gè xué kē tiāo jiǎn xué 。  学生时代错选择, 各个学科挑拣学。 
xìng zhì zhī zài shù lǐ huà , wén kē shàng kè tōu zhe zuò 。  兴致只在数理化, 文科上课偷着作。 
zǒu xiàng shè huì fāng xǐng wù , wén kē zhòng yào bú yòng shuō 。  走向社会方醒悟, 文科重要不用说。 
jī cān hàn yǔ hé míng zhe , kě yǐn lì shǐ cháng shí duō 。  饥餐汉语和名著, 渴饮历史常识多。 
láng tūn hǔ yān bú xiāo huà , jiā shí yǐ guò jì bú dé 。  狼吞虎咽不消化, 佳时已过记不得。 
huǐ hèn shǎo zhuàng piān xué kē , lǎo dà shāng bēi néng nài hé 。 悔恨少壮偏学科, 老大伤悲能奈何。

白屋之子,萧村荒年。 

垡墙土炕,蓬牖茅椽。 

孤灯夜读,可谓志坚。 

小有收获,暂且光先。 

涉足社会,缺少人钱。 

荒郊璞玉,无人磨研。 

彳亍前行,举步维艰。 

经历坎坷,回首不堪。

bái wū zhī zǐ ,xiāo cūn huāng nián 。  白屋之子,萧村荒年。 
fá qiáng tǔ kàng ,péng yǒu máo chuán 。  垡墙土炕,蓬牖茅椽。 
gū dēng yè dú ,kě wèi zhì jiān 。  孤灯夜读,可谓志坚。 
xiǎo yǒu shōu huò ,zàn qiě guāng xiān 。  小有收获,暂且光先。 
shè zú shè huì ,quē shǎo rén qián 。  涉足社会,缺少人钱。 
huāng jiāo pú yù ,wú rén mó yán 。  荒郊璞玉,无人磨研。 
chì chù qián háng ,jǔ bù wéi jiān 。  彳亍前行,举步维艰。 
jīng lì kǎn kě ,huí shǒu bú kān 。 经历坎坷,回首不堪。
查看更多