查看更多
当代范旭东

猴子凯和干将莫邪,

王者峡谷凯是一爹,

鲁班大师是鲁班爹,

只有芈月是一个鳖

hóu kǎi gàn jiāng xié , ,
wáng zhě xiá kǎi shì diē , ,
bān shī shì bān diē , ,
zhī yǒu yuè shì biē
当代晏山堂主人

七律《秋兴》 新韵 

日落西邻月入家,山窗半启近天涯。 

难学醉梦乏沽酒,怕是悲秋不种花。 

落叶叠时踱响径,翻书寂处饮长茶。 

未着风雨疏凉夜,留付停云有问答。

qiū xìng xīn yùn
luò 西 lín yuè jiā
shān chuāng bàn jìn tiān
nán xué zuì mèng jiǔ
shì bēi qiū zhǒng huā
luò dié shí duó xiǎng jìng
fān shū chù yǐn zhǎng chá
wèi zhe fēng shū liáng
liú tíng yún yǒu wèn
宋朝财富
这位不仅多才多艺,诗文、词曲、话剧、绘画、书法、篆刻无所不能的弘一法师,而且还精研律学,弘扬佛法,普渡众生出苦海,为世人留下咀嚼不尽的精神财富,更让人感动的是他那颗悲悯之心。曾著有“《华严集联三百》,可以窥见其用心之一斑。”弘一法师一生严守律宗戒律,悲天悯人,生前每次在坐藤椅之前总是先摇一下,以免藏身其中的小虫被压死,其临终时曾要求弟子在龛脚垫上四碗水,以免蚂蚁爬上尸身被不小心烧死,其善心可见一斑。如此细微的举动,充满着不朽的善心,而今,又有谁能做到?
zhè wèi jǐn duō cái duō
shī wén huà huì huà shū zhuàn suǒ néng de hóng shī
ér qiě hái jīng yán xué
hóng yáng
zhòng shēng chū hǎi
wéi shì rén liú xià jiáo jìn de jīng shén cái
gèng ràng rén gǎn dòng de shì bēi mǐn zhī xīn
céng zhe yǒu huá yán lián sān bǎi
kuī jiàn yòng xīn zhī bān
hóng shī shēng yán shǒu zōng jiè
bēi tiān mǐn rén
shēng qián měi zài zuò téng zhī qián zǒng shì xiān yáo xià
miǎn cáng shēn zhōng de xiǎo chóng bèi
lín zhōng shí céng yào qiú zài kān jiǎo diàn shàng wǎn shuǐ
miǎn shàng shī shēn bèi xiǎo xīn shāo
shàn xīn jiàn bān
wēi de dòng
chōng mǎn zhe xiǔ de shàn xīn
ér jīn
yòu yǒu shuí néng zuò dào
当代雷一凡
玉兰赋 挚友十载兰谊,平素虽疏于寒暄。 然昔日挚愫未减,纵远不疏,深敛于内! 近日遥临屏上,问余诗词可有日进? 愧哉! 漂沦江湖,羁绊尘鞅。 慵情懒意,久疏此道。 骇形涣志,几近荒芜! 然而感君敦敦黽勉,殷殷之情, 铭刻五腑,卒然有重拾之心! 余暇尝游览于六朝佚文 , 遥慕先哲才情卓荦, 无奈余天资鲁钝,未能拾其牙慧! 窃又跃跃欲试,以赋赠才君。 初次拟赋,心中忐忑。 诚恐贻笑于方家,庶几传阅二三子。 姑以联谊,且以互勉! 其辞曰: 何琼葩之懿婧兮,疑降自于仙宫。 裒鸿蒙以陶冶兮,呈妙质之玲珑。 羌洁白其何极兮,风婆娑乎阁东。 怀狷介之贞悫兮,岂借誉于游蜂! 俗客以炫彩为美兮, 雅士以清绝为奇。 陋上苑之夭桃兮, 引浪蝶而侈靡。 哀灞桥之弱柳兮 挽别客而怆悲。 怜晓卧之蔷薇兮 竟无力而低垂。 睨攀附之茑萝兮 委槁木为妾姬。 奚若兹卉,禀皓质于天然。 无玄黄以自贵, 因朴素而特妍。 不待凤雏以赴会, 无求勾芒而眷怜。 沐雨则聆音袅袅, 栉风则起舞翩翩。 玉貌不因风霜而色变, 品质岂以光阴而节迁? 譬达人之处世, 匪荣于帝室。 如隐士之忘机, 何陋于壑川。 宁以受宠皇城而骄首? 莫因流放边塞而悴容! 惟姱节之持修, 乃毕生之要功。 非时人之仰叹, 理自古而相通。 览典坟以悟道, 逐释惑于愁衷! 楚宫苾苾,腾香为襄王所赏。 汉殿猗猗,曳姿为武帝所钟。 春秋勾践之兰渚,遗迹或在? 东晋右军之兰亭,吟抚无穷! 清馨袅袭,韩寿之香难拟。 幽馥谧弥,灵钧之茝能俦。 淑端纨质,樊姬之品常驻。 素雅冰姿,婕妤之德长留。 虽名忝列于四君, 而节忻慕乎三友!
lán zhì yǒu shí zǎi lán
píng suī shū hán xuān
rán zhì wèi jiǎn
zòng yuǎn shū
shēn liǎn nèi
jìn yáo lín píng shàng
wèn shī yǒu jìn
kuì zāi
piāo lún jiāng
bàn chén yāng
yōng qíng lǎn
jiǔ shū dào
hài xíng huàn zhì
jìn huāng
rán ér gǎn jūn dūn dūn měng miǎn
yīn yīn zhī qíng
míng
rán yǒu zhòng shí zhī xīn
xiá cháng yóu lǎn liù cháo wén
yáo xiān zhé cái qíng zhuó luò
nài tiān dùn
wèi néng shí huì
qiè yòu yuè yuè shì
zèng cái jūn
chū
xīn zhōng tǎn
chéng kǒng xiào fāng jiā
shù chuán yuè èr sān
lián
qiě miǎn
yuē : : qióng zhī jìng
jiàng xiān gōng
póu hóng 鸿 méng táo
chéng miào zhì zhī líng lóng
qiāng jié bái
fēng suō dōng
huái 怀 juàn jiè zhī zhēn què
jiè yóu fēng
xuàn cǎi wéi měi
shì qīng jué wéi
lòu shàng yuàn zhī yāo táo
yǐn làng dié ér chǐ
āi qiáo zhī ruò liǔ wǎn bié ér chuàng bēi
lián xiǎo zhī qiáng wēi jìng ér chuí
pān zhī niǎo luó wěi gǎo wéi qiè
ruò huì
bǐng hào zhì tiān rán
xuán huáng guì
yīn ér yán
dài fèng chú huì
qiú gōu máng ér juàn lián
líng yīn niǎo niǎo
zhì fēng piān piān
mào yīn fēng shuāng ér biàn
pǐn zhì guāng yīn ér jiē qiān
rén zhī chù shì
fěi róng shì
yǐn shì zhī wàng
lòu chuān
níng shòu chǒng huáng chéng ér jiāo shǒu
yīn liú fàng biān sāi ér cuì róng
wéi kuā jiē zhī chí xiū
nǎi shēng zhī yào gōng
fēi shí rén zhī yǎng tàn
ér xiàng tōng
lǎn diǎn fén dào
zhú shì huò chóu zhōng
chǔ gōng
téng xiāng wéi xiāng wáng suǒ shǎng
hàn diàn 殿
姿 wéi suǒ zhōng
chūn qiū gōu jiàn zhī lán zhǔ
huò zài
dōng jìn yòu jūn zhī lán tíng
yín qióng
qīng xīn niǎo
hán shòu 寿 zhī xiāng nán
yōu
líng jūn zhī zhǐ néng chóu
shū duān wán zhì
fán zhī pǐn cháng zhù
bīng 姿
jié zhī zhǎng liú
suī míng tiǎn liè jūn
ér jiē xīn sān yǒu
当代帝乡有缘
一江碧水育襄荆, 十里青山伴古城。 北马南船通九域, 飞天驰地达沧瀛。
jiāng shuǐ xiāng jīng
shí qīng shān bàn chéng
běi nán chuán tōng jiǔ
fēi tiān chí cāng yíng
先秦庄子庄子
庄子与惠子游于濠梁之上。庄子曰:“鲦鱼出游从容,是鱼之乐也。”惠子曰:“子非鱼,安乐鱼之乐?”庄子曰:“子非我,安乐我不乐鱼之乐?”惠子曰:“我非子,固不乐子矣;子固非鱼也,子之不乐鱼之乐,全矣!”庄子曰:“请循其本。子曰‘汝安乐鱼乐’云者,既已乐吾乐之而问我。我乐之濠上也。”

庄子与惠子游于濠梁之上。庄子曰:“鲦鱼出游从容,是鱼之乐也。”惠子曰:“子非鱼,安乐鱼之乐?”庄子曰:“子非我,安乐我不乐鱼之乐?”惠子曰:“我非子,固不乐子矣;子固非鱼也,子之不乐鱼之乐,全矣!”庄子曰:“请循其本。子曰‘汝安乐鱼乐’云者,既已乐吾乐之而问我。我乐之濠上也。”
庄子和惠子一起在濠水的桥上游玩。庄子说:“鲦鱼在河水中游得多么悠闲自得,这就是鱼的快乐。”惠子说:“你又不是鱼,怎么知道鱼是快乐的?”庄子说:“你不是我,哪里知道我不知道鱼儿是快乐的?”惠子说:“我不是你,固然就不知道你;你也不是鱼,你不知道鱼的快乐,这是可以完全确定的。”庄子说:“让我们回到最初的话题,你开始问我‘你哪里知道鱼是快乐的呢’的话,就说明你很清楚我知道,所以才来问我是从哪里知道的。而我则是在濠水的桥上知道的。”

庄子与惠子游于濠梁之上。庄子曰:“鲦鱼出游从容,是鱼之乐也。”惠子曰:“子非鱼,安乐鱼之乐?”庄子曰:“子非我,安乐我不乐鱼之乐?”惠子曰:“我非子,固不乐子矣;子固非鱼也,子之不乐鱼之乐,全矣!”庄子曰:“请循其本。子曰‘汝安乐鱼乐’云者,既已乐吾乐之而问我。我乐之濠上也。”
濠梁:濠水的桥上。濠,水名,在现在安徽凤阳。从容:悠闲自得。鲦鱼:一种淡水鱼中的银白色小鱼,喜欢在水层下面游动,长约16厘米,又名白鲦。是:这。固:固然(固不知子矣);本来(子固非鱼也)。全:完全,完备。循其本:从最初的话题说起。循:追溯。其,话题。本:最初。汝安知鱼乐:你怎么(哪里)知道鱼是快乐的呢。云者:如此如此。安:疑问代词。怎么,哪里。

该文节选自《秋水》。

《秋水》是《庄子》中的又一长篇,用篇首的两个字作为篇名,中心是讨论人应怎样去认识外物。全篇由两大部分组成。前一部分写北海海神跟河神的谈话,一问一答一气呵成,构成本篇的主体。后一部分分别写了六个寓言故事,每个寓言故事自成一体,各不关联,跟前一部分海神与河神的对话也没有任何结构关系上的联系,对全篇主题的表达帮助也不甚大,似有游离之嫌。

《庄子与惠子游于濠梁》轻松闲适,诗意盎然。一力辩,一巧辩;一求真,一尚美;一拘泥,一超然;让人读后会心一笑而沉思良久。

惠子好辩,重分析。对于事物有一种寻根究底的认知态度,重在知识的探讨;庄子智辩,重观赏。对外界的认识带有欣赏的态度,将主观的情意发挥到外物上而产生移情同感的作用。如果说惠子带有逻辑家的个性,那么庄子则具有艺术家的风貌。

zhuāng huì yóu háo liáng zhī shàng
zhuāng yuē tiáo chū yóu cóng róng
shì zhī
huì yuē fēi
ān zhī
zhuāng yuē fēi
ān zhī
huì yuē fēi
fēi
zhī zhī
quán
zhuāng yuē qǐng xún běn
yuē ān yún zhě
zhī ér wèn
zhī háo shàng
先秦庄子庄子
庄子与惠子游于濠梁之上。庄子曰:“鲦鱼出游从容,是鱼之乐也。”惠子曰:“子非鱼,安知鱼之乐?”庄子曰:“子非我,安知我不知鱼之乐?”惠子曰:“我非子,固不知子矣;子固非鱼也,子之不知鱼之乐,全矣!”庄子曰:“请循其本。子曰‘汝安知鱼乐’云者,既已知吾知之而问我。我知之濠上也。”

庄子与惠子游于濠梁之上。庄子曰:“鲦鱼出游从容,是鱼之乐也。”惠子曰:“子非鱼,安知鱼之乐?”庄子曰:“子非我,安知我不知鱼之乐?”惠子曰:“我非子,固不知子矣;子固非鱼也,子之不知鱼之乐,全矣!”庄子曰:“请循其本。子曰‘汝安知鱼乐’云者,既已知吾知之而问我。我知之濠上也。”
庄子和惠子一起在濠水的桥上游玩。庄子说:“鯈鱼在河水中游得多么悠闲自得,这就是鱼的快乐。”惠子说:“你又不是鱼,怎么知道鱼是快乐的?”庄子说:“你不是我,哪里知道我不知道鱼儿是快乐的?”惠子说:“我不是你,固然就不知道你;你也不是鱼,你不知道鱼的快乐,这是可以完全确定的。”庄子说:“让我们回到最初的话题,你开始问我‘你哪里知道鱼是快乐的呢’的话,就说明你很清楚我知道,所以才来问我是从哪里知道的。而我则是在濠水的桥上知道的。”

庄子与惠子游于濠(háo)梁之上。庄子曰:“鲦(tiáo)鱼出游从容,是鱼之乐也。”惠子曰:“子非鱼,安知鱼之乐?”庄子曰:“子非我,安知我不知鱼之乐?”惠子曰:“我非子,固不知子矣;子固非鱼也,子之不知鱼之乐,全矣!”庄子曰:“请循其本。子曰‘汝安知鱼乐’云者,既已知吾知之而问我。我知之濠上也。”
濠梁:濠水的桥上。濠,水名,在现在安徽凤阳。从容:悠闲自得。鲦鱼:一种淡水鱼中的银白色小鱼,喜欢在水层下面游动,长约16厘米,又名白鲦。是:这。固:固然(固不知子矣);本来(子固非鱼也)。全:完全,完备。循其本:从最初的话题说起。循:追溯。其,话题。本:最初。汝安知鱼乐:你怎么(哪里)知道鱼是快乐的呢。云者:如此如此。安:疑问代词。怎么,哪里。

该文节选自《秋水》。

《秋水》是《庄子》中的又一长篇,用篇首的两个字作为篇名,中心是讨论人应怎样去认识外物。全篇由两大部分组成。前一部分写北海海神跟河神的谈话,一问一答一气呵成,构成本篇的主体。后一部分分别写了六个寓言故事,每个寓言故事自成一体,各不关联,跟前一部分海神与河神的对话也没有任何结构关系上的联系,对全篇主题的表达帮助也不甚大,似有游离之嫌。

《庄子与惠子游于濠梁》轻松闲适,诗意盎然。一力辩,一巧辩;一求真,一尚美;一拘泥,一超然;让人读后会心一笑而沉思良久。

惠子好辩,重分析。对于事物有一种寻根究底的认知态度,重在知识的探讨;庄子智辩,重观赏。对外界的认识带有欣赏的态度,将主观的情意发挥到外物上而产生移情同感的作用。如果说惠子带有逻辑家的个性,那么庄子则具有艺术家的风貌。

zhuāng huì yóu háo liáng zhī shàng
zhuāng yuē tiáo chū yóu cóng róng
shì zhī
huì yuē fēi
ān zhī zhī
zhuāng yuē fēi
ān zhī zhī zhī
huì yuē fēi
zhī
fēi
zhī zhī zhī
quán
zhuāng yuē qǐng xún běn
yuē ān zhī yún zhě
zhī zhī zhī ér wèn
zhī zhī háo shàng
夜来听风雨,
晨起倚阑干。
心忧东篱下,
还得几株完。
lái tīng fēng
chén lán gàn
xīn yōu dōng xià
hái zhū wán
现代徐志摩
轻轻的我走了,正如我轻轻的来; 我轻轻的招手,作别西天的云彩。 那河畔的金柳,是夕阳中的新娘; 波光里的艳影,在我的心头荡漾。 软泥上的青荇,油油的在水底招摇; 在康河的柔波里,我甘心做一条水草。 那树荫下的一潭,不是清泉,是天上虹; 揉碎在浮藻间,沉淀着彩虹似的梦。 寻梦?撑一支长篙,向青草更青处漫溯; 满载一船星辉,在星辉斑斓里放歌。 但我不能放歌,悄悄是别离的笙箫; 夏虫也为我沉默,沉默是今晚的康桥! 悄悄的我走了,正如我悄悄的来; 我挥一挥衣袖,不带走一片云彩。
qīng qīng de zǒu le
zhèng qīng qīng de lái
qīng qīng de zhāo shǒu
zuò bié 西 tiān de yún cǎi
pàn de jīn liǔ
shì yáng zhōng de xīn niáng
guāng de yàn yǐng
zài de xīn tóu dàng yàng
ruǎn shàng de qīng xìng
yóu yóu de zài shuǐ zhāo yáo
zài kāng de róu
gān xīn zuò tiáo shuǐ cǎo
shù yīn xià de tán
shì qīng quán
shì tiān shàng hóng
róu suì zài zǎo jiān
chén diàn zhe cǎi hóng de mèng
xún mèng
chēng zhī zhǎng gāo
xiàng qīng cǎo gèng qīng chù màn
mǎn zǎi chuán xīng huī
zài xīng huī bān lán fàng
dàn néng fàng
qiāo qiāo shì bié de shēng xiāo
xià chóng wéi chén
chén shì jīn wǎn de kāng qiáo
qiāo qiāo de zǒu le
zhèng qiāo qiāo de lái
huī huī xiù
dài zǒu piàn yún cǎi
现代戴望舒
梦会开出花来的, 梦会开出娇妍的花来的: 去求无价的珍宝吧。 在青色的大海里, 在青色的大海的底里, 深藏着金色的贝一枚。 你去攀九年的冰山吧, 你去航九年的旱海吧, 然后你逢到那金色的贝。 它有天上的云雨声, 它有海上的风涛声, 它会使你的心沉醉。 把它在海水里养九年, 把它在天水里养九年, 然后,它在一个暗夜里开绽了。 当你鬓发斑斑了的时候, 当你眼睛矇眬了的时候, 金色的贝吐出桃色的珠。 把桃色的珠放在你怀里, 把桃色的珠放在你枕边, 于是一个梦静静地升上来了。 你的梦开出花来了, 你的梦开出娇妍的花来了, 在你已衰老了的时候。
mèng huì kāi chū huā lái de
mèng huì kāi chū jiāo yán de huā lái de qiú jià de zhēn bǎo ba
zài qīng de hǎi
zài qīng de hǎi de
shēn cáng zhe jīn de bèi méi
pān jiǔ nián de bīng shān ba
háng jiǔ nián de hàn hǎi ba
rán hòu féng dào jīn de bèi
yǒu tiān shàng de yún shēng
yǒu hǎi shàng de fēng tāo shēng
huì shǐ 使 de xīn chén zuì
zài hǎi shuǐ yǎng jiǔ nián
zài tiān shuǐ yǎng jiǔ nián
rán hòu
zài àn kāi zhàn le
dāng bìn bān bān le de shí hòu
dāng yǎn jīng měng lóng le de shí hòu
jīn de bèi chū táo de zhū
táo de zhū fàng zài huái 怀
táo de zhū fàng zài zhěn biān
shì mèng jìng jìng shēng shàng lái le
de mèng kāi chū huā lái le
de mèng kāi chū jiāo yán de huā lái le
zài shuāi lǎo le de shí hòu
现代戴望舒
【忧郁】 我如今已厌看蔷薇色, 一任她娇红披满枝。 心头的春花已不更开, 幽黑的烦忧已到我欢乐之梦中来。 我的唇已枯,我的眼已枯, 我呼吸着火焰,我听见幽灵低诉。 去吧,欺人的美梦,欺人的幻像, 天上的花枝,世人安能痴想! 我颓唐地在挨度这迟迟的朝夕, 我是个疲倦的人儿,我等待着安息。
yōu jīn yàn kàn qiáng wēi
rèn jiāo hóng mǎn zhī
xīn tóu de chūn huā gèng kāi
yōu hēi de fán yōu dào huān zhī mèng zhōng lái
de chún
de yǎn
zhe huǒ yàn
tīng jiàn yōu líng
ba
rén de měi mèng
rén de huàn xiàng
tiān shàng de huā zhī
shì rén ān néng chī xiǎng
tuí táng zài āi zhè chí chí de cháo
shì juàn de rén ér
děng dài zhe ān
现代戴望舒
【昨晚】 我知道昨晚在我们出门的时候, 我们的房里一定有一次热闹的宴会, 那些常被我的宾客们当作没有灵魂的东西, 不用说,都是这宴会的佳客: 这事情我也能容易地觉出 否则这房里决不会零乱, 不会这样氤氲着烟酒的气味。 它们现在是已安份守已了, 但是扶着残醉的洋娃娃却眨着眼睛, 我知道她还会撒痴撒娇: 她的头发是那样地蓬乱, 而舞衣又那样地皱, 一定的,昨晚她已被亲过了嘴。 那年老的时钟显然已喝得太多了, 他还渴睡着,而把他的职司忘记; 拖鞋已换了方向,易了地位, 他不安静地躺在床前,而横出榻下。 粉盒和香水瓶自然是最漂亮的娇客, 因为她们是从巴黎来的, 而且准跳过那时行的"黑底舞"; 还有那个龙钟的瓷佛,他的年岁比我们还大, 他听过我祖母的声音,又受过我父亲的爱抚, 他是慈爱的的长者,他必然居过首席, (他有着一颗什么心会和那些后生小子和谐?) 比较安静的恐怕只有那桌上的烟灰盂, 他是昨天刚在大路上来的,他是生客。 还有许许多多的有伟大的灵魂的小东西, 它们现在都已敛迹,而且又装得那样规矩, 它们现在是那样安静,但或许昨晚最会胡闹。 对于这些事物的放肆我倒并不嗔怪, 我不会发脾气,因为象我们一样, 它们在有一些的时候也应得狂欢痛快。 但是我不懂得它们为什么会胆小害怕我们, 我们不是严历的主人,我们愿意它们同来! 这些我们已有过了许多证明, 如果去问我的荷兰烟斗,它便会讲给你听。
zuó wǎn zhī dào zuó wǎn zài men chū mén de shí hòu
men de fáng dìng yǒu nào de yàn huì
xiē cháng bèi de bīn men dāng zuò méi yǒu líng hún de dōng 西
yòng shuō
dōu shì zhè yàn huì de jiā zhè shì qíng néng róng jiào chū fǒu zhè fáng jué huì líng luàn
huì zhè yàng yīn yūn zhe yān jiǔ de wèi
men xiàn zài shì ān fèn shǒu le
dàn shì zhe cán zuì de yáng què zhǎ zhe yǎn jīng
zhī dào hái huì chī jiāo de tóu shì yàng péng luàn
ér yòu yàng zhòu
dìng de
zuó wǎn bèi qīn guò le zuǐ
nián lǎo de shí zhōng xiǎn rán tài duō le
hái shuì zhe
ér de zhí wàng
tuō xié huàn le fāng xiàng
le wèi
ān jìng tǎng zài chuáng qián
ér héng chū xià
fěn xiāng shuǐ píng rán shì zuì piāo liàng de jiāo
yīn wéi men shì cóng lái de
ér qiě zhǔn tiào guò shí háng de " " hēi " "
hái yǒu lóng zhōng de
de nián suì men hái
tīng guò de shēng yīn
yòu shòu guò qīn de ài
shì ài de de zhǎng zhě
rán guò shǒu
( ( yǒu zhe shí me xīn huì xiē hòu shēng xiǎo xié
) ) jiào ān jìng de kǒng zhī yǒu zhuō shàng de yān huī
shì zuó tiān gāng zài shàng lái de
shì shēng
hái yǒu duō duō de yǒu wěi de líng hún de xiǎo dōng 西
men xiàn zài dōu liǎn
ér qiě yòu zhuāng yàng guī
men xiàn zài shì yàng ān jìng
dàn huò zuó wǎn zuì huì nào
duì zhè xiē shì de fàng dǎo bìng chēn guài
huì
yīn wéi xiàng men yàng
men zài yǒu xiē de shí hòu yīng kuáng huān tòng kuài
dàn shì dǒng men wéi shí me huì dǎn xiǎo hài men
men shì yán de zhǔ rén
men yuàn men tóng lái
zhè xiē men yǒu guò le duō zhèng míng
guǒ wèn de lán yān dòu
biàn 便 huì jiǎng gěi tīng
查看更多