查看更多
X
当代邹以发
无情是非情亦在,易上虎背难下来。多情自古伤离别,道是无情却有情。方恨别时暂不归,此尽了生悔断肠!
wú qíng shì fēi qíng yì zài ,yì shàng hǔ bèi nán xià lái 。duō qíng zì gǔ shāng lí bié ,dào shì wú qíng què yǒu qíng 。fāng hèn bié shí zàn bú guī ,cǐ jìn le shēng huǐ duàn cháng !无情是非情亦在,易上虎背难下来。多情自古伤离别,道是无情却有情。方恨别时暂不归,此尽了生悔断肠!
近代忧伤诗人
    不孝
年幼不成才,
少时补功过。
未令生母欢,
十年守孝君。

“年幼”:小时候,“不”:没有做到/做不到。“少时”:青少年时。“补功过”:完成小时候没有完成的努力。“未”:没有或不能。“令”:让或给。“欢”:欢乐,开心,高兴,欢喜。“守”:待与陪伴。“君”:男子,男儿。

诗词译意为:小时候没有做到才华文艺的书生,青少年之时想要把小时候没有完成的努力将其补过来并且不留遗憾。但是母亲因为在他小时候没有成为才华文艺的书生,而到了青少年快成人的时间才来将功补过很是不开心了。最后作者以十年的时间陪伴在了母亲身旁孝敬换来小时候的过失!

    bú xiào     不孝
nián yòu bú chéng cái , 年幼不成才,
shǎo shí bǔ gōng guò 。 少时补功过。
wèi lìng shēng mǔ huān , 未令生母欢,
shí nián shǒu xiào jun1 。 十年守孝君。
“nián yòu ”:xiǎo shí hòu ,“bú ”:méi yǒu zuò dào /zuò bú dào 。“shǎo shí ”:qīng shǎo nián shí 。“bǔ gōng guò ”:wán chéng xiǎo shí hòu méi yǒu wán chéng de nǔ lì 。“wèi ”:méi yǒu huò bú néng 。“lìng ”:ràng huò gěi 。“huān ”:huān lè ,kāi xīn ,gāo xìng ,huān xǐ 。“shǒu ”:dài yǔ péi bàn 。“jun1 ”:nán zǐ ,nán ér 。 “年幼”:小时候,“不”:没有做到/做不到。“少时”:青少年时。“补功过”:完成小时候没有完成的努力。“未”:没有或不能。“令”:让或给。“欢”:欢乐,开心,高兴,欢喜。“守”:待与陪伴。“君”:男子,男儿。
shī cí yì yì wéi :xiǎo shí hòu méi yǒu zuò dào cái huá wén yì de shū shēng ,qīng shǎo nián zhī shí xiǎng yào bǎ xiǎo shí hòu méi yǒu wán chéng de nǔ lì jiāng qí bǔ guò lái bìng qiě bú liú yí hàn 。dàn shì mǔ qīn yīn wéi zài tā xiǎo shí hòu méi yǒu chéng wéi cái huá wén yì de shū shēng ,ér dào le qīng shǎo nián kuài chéng rén de shí jiān cái lái jiāng gōng bǔ guò hěn shì bú kāi xīn le 。zuì hòu zuò zhě yǐ shí nián de shí jiān péi bàn zài le mǔ qīn shēn páng xiào jìng huàn lái xiǎo shí hòu de guò shī ! 诗词译意为:小时候没有做到才华文艺的书生,青少年之时想要把小时候没有完成的努力将其补过来并且不留遗憾。但是母亲因为在他小时候没有成为才华文艺的书生,而到了青少年快成人的时间才来将功补过很是不开心了。最后作者以十年的时间陪伴在了母亲身旁孝敬换来小时候的过失!

夜来苦无酒,闲居幸有茶。 

残炉煎新水,鄙壶浇紫砂。 

再泡汤更酽,漏尽听胡笳。 

回甘犹自在,随梦到天涯。

yè lái kǔ wú jiǔ ,xián jū xìng yǒu chá 。  夜来苦无酒,闲居幸有茶。 
cán lú jiān xīn shuǐ ,bǐ hú jiāo zǐ shā 。  残炉煎新水,鄙壶浇紫砂。 
zài pào tāng gèng yàn ,lòu jìn tīng hú jiā 。  再泡汤更酽,漏尽听胡笳。 
huí gān yóu zì zài ,suí mèng dào tiān yá 。 回甘犹自在,随梦到天涯。
当代邹以发
多情自古伤离别, 道是无情却有情。 笑谈风云旧往事, 莫作再往回士兵。 注:①士兵:古代时候的士兵,这里指愚蠢的人。
duō qíng zì gǔ shāng lí bié , dào shì wú qíng què yǒu qíng 。 xiào tán fēng yún jiù wǎng shì , mò zuò zài wǎng huí shì bīng 。 zhù :①shì bīng :gǔ dài shí hòu de shì bīng ,zhè lǐ zhǐ yú chǔn de rén 。多情自古伤离别, 道是无情却有情。 笑谈风云旧往事, 莫作再往回士兵。 注:①士兵:古代时候的士兵,这里指愚蠢的人。
当代邹以发
苦海方舟无舵,定海神针无守。天若无情亦留,难为上苦心人。泣崩天地源知,终归方地所有。 注:①源知:只有眼泪知道
kǔ hǎi fāng zhōu wú duò ,dìng hǎi shén zhēn wú shǒu 。tiān ruò wú qíng yì liú ,nán wéi shàng kǔ xīn rén 。qì bēng tiān dì yuán zhī ,zhōng guī fāng dì suǒ yǒu 。 zhù :①yuán zhī :zhī yǒu yǎn lèi zhī dào 苦海方舟无舵,定海神针无守。天若无情亦留,难为上苦心人。泣崩天地源知,终归方地所有。 注:①源知:只有眼泪知道
当代刘达权
人字破长空, 影残山野中。 落楼工盖瓦, 栖树柳成桐。
rén zì pò zhǎng kōng , yǐng cán shān yě zhōng 。 luò lóu gōng gài wǎ , qī shù liǔ chéng tóng 。 人字破长空, 影残山野中。 落楼工盖瓦, 栖树柳成桐。
当代刘达权
紫燕双双歌柳头,千蜂曼舞百花羞。 古今多少颜如玉,可遇缘何不可求。
zǐ yàn shuāng shuāng gē liǔ tóu ,qiān fēng màn wǔ bǎi huā xiū 。 gǔ jīn duō shǎo yán rú yù ,kě yù yuán hé bú kě qiú 。 紫燕双双歌柳头,千蜂曼舞百花羞。 古今多少颜如玉,可遇缘何不可求。
当代徐东澳
梨花十里,紫藤云绕,苍松石卧微遮。 溪头掩洞,聆听泉水,空山幽谷回笳。 近看多繁华,陌上梨花,三分春色进人家。 春风带过嗟呀!有草芳蝶儿,飞舞丛下。 行人过往,未惊花蕊蜜蜂,上下翅嗡嗡。 背倚苍松,地履花丛。刘桢诗也应同。
lí huā shí lǐ ,zǐ téng yún rào ,cāng sōng shí wò wēi zhē 。 xī tóu yǎn dòng ,líng tīng quán shuǐ ,kōng shān yōu gǔ huí jiā 。 jìn kàn duō fán huá ,mò shàng lí huā ,sān fèn chūn sè jìn rén jiā 。 chūn fēng dài guò jiē ya !yǒu cǎo fāng dié ér ,fēi wǔ cóng xià 。 háng rén guò wǎng ,wèi jīng huā ruǐ mì fēng ,shàng xià chì wēng wēng 。 bèi yǐ cāng sōng ,dì lǚ huā cóng 。liú zhēn shī yě yīng tóng 。 梨花十里,紫藤云绕,苍松石卧微遮。 溪头掩洞,聆听泉水,空山幽谷回笳。 近看多繁华,陌上梨花,三分春色进人家。 春风带过嗟呀!有草芳蝶儿,飞舞丛下。 行人过往,未惊花蕊蜜蜂,上下翅嗡嗡。 背倚苍松,地履花丛。刘桢诗也应同。
当代徐东澳
金蟾流影破凉烟,月浪疏星天宇穿。 终日东风掩寂寞,华灯银汉入长天。
jīn chán liú yǐng pò liáng yān ,yuè làng shū xīng tiān yǔ chuān 。 zhōng rì dōng fēng yǎn jì mò ,huá dēng yín hàn rù zhǎng tiān 。 金蟾流影破凉烟,月浪疏星天宇穿。 终日东风掩寂寞,华灯银汉入长天。
当代沧海先生
香浸苏合分桂花,郁金堂上醉奢华。 前朝洛水莫愁女,空入千金百姓家。
xiāng jìn sū hé fèn guì huā ,yù jīn táng shàng zuì shē huá 。 qián cháo luò shuǐ mò chóu nǚ ,kōng rù qiān jīn bǎi xìng jiā 。 香浸苏合分桂花,郁金堂上醉奢华。 前朝洛水莫愁女,空入千金百姓家。
当代沧海先生
神童山上唱渔舟,昨日登临忆前游。 溪水流花君莫叹,暮云扶日月须愁。 从来泪落多情韵,但是怀思少风流。 日落清烟苍松下,风生夕雾古道头。 青山徐转鸟不定,春树频摇光欲流。 山月苍苍人寂寂,河鸭款款鹭飞飞。 浮云寂寞绕城白,游气孤独敛山辉。 织女天河旧人在,一生唯有捧君心。 烟开鳌背千寻碧,日浴鲸波万顷金。 他日玉溪终为情,今朝沧海谢知音。 且听弦断为凤鸣,不负平生负他生。
shén tóng shān shàng chàng yú zhōu ,zuó rì dēng lín yì qián yóu 。 xī shuǐ liú huā jun1 mò tàn ,mù yún fú rì yuè xū chóu 。 cóng lái lèi luò duō qíng yùn ,dàn shì huái sī shǎo fēng liú 。 rì luò qīng yān cāng sōng xià ,fēng shēng xī wù gǔ dào tóu 。 qīng shān xú zhuǎn niǎo bú dìng ,chūn shù pín yáo guāng yù liú 。 shān yuè cāng cāng rén jì jì ,hé yā kuǎn kuǎn lù fēi fēi 。 fú yún jì mò rào chéng bái ,yóu qì gū dú liǎn shān huī 。 zhī nǚ tiān hé jiù rén zài ,yī shēng wéi yǒu pěng jun1 xīn 。 yān kāi áo bèi qiān xún bì ,rì yù jīng bō wàn qǐng jīn 。 tā rì yù xī zhōng wéi qíng ,jīn cháo cāng hǎi xiè zhī yīn 。 qiě tīng xián duàn wéi fèng míng ,bú fù píng shēng fù tā shēng 。神童山上唱渔舟,昨日登临忆前游。 溪水流花君莫叹,暮云扶日月须愁。 从来泪落多情韵,但是怀思少风流。 日落清烟苍松下,风生夕雾古道头。 青山徐转鸟不定,春树频摇光欲流。 山月苍苍人寂寂,河鸭款款鹭飞飞。 浮云寂寞绕城白,游气孤独敛山辉。 织女天河旧人在,一生唯有捧君心。 烟开鳌背千寻碧,日浴鲸波万顷金。 他日玉溪终为情,今朝沧海谢知音。 且听弦断为凤鸣,不负平生负他生。
当代徐东澳
晓雾清风两相和,朝云不卷暮雨多。 楚王神会巫山日,一梦阴阳天地合。
xiǎo wù qīng fēng liǎng xiàng hé ,cháo yún bú juàn mù yǔ duō 。 chǔ wáng shén huì wū shān rì ,yī mèng yīn yáng tiān dì hé 。 晓雾清风两相和,朝云不卷暮雨多。 楚王神会巫山日,一梦阴阳天地合。
查看更多