查看更多
当代魏同甲

夏日

时光渐逝暑天至,

苦热路燥地低湿。
千杯祝酒迎长假,
百无聊赖是夏日。
倚窗坐等青鸟信,
登楼飞传鸿雁纸。
何时放手长相思?
千里鹣鲽相见时。

xià rì

夏日

shí guāng jiàn shì shǔ tiān zhì ,

时光渐逝暑天至,

kǔ rè lù zào dì dī shī 。
qiān bēi zhù jiǔ yíng zhǎng jiǎ ,
bǎi wú liáo lài shì xià rì 。
苦热路燥地低湿。
千杯祝酒迎长假,
百无聊赖是夏日。
yǐ chuāng zuò děng qīng niǎo xìn ,
dēng lóu fēi chuán hóng yàn zhǐ 。
hé shí fàng shǒu zhǎng xiàng sī ?
qiān lǐ jiān dié xiàng jiàn shí 。

倚窗坐等青鸟信,
登楼飞传鸿雁纸。
何时放手长相思?
千里鹣鲽相见时。

当代魏同甲

卜算子

闲居驿道外,随蝉听野声。

卧石抬眼多少事,唯有醉竹松。       

丝竹迎至朋,琴瑟邀弟兄。

且奕一局楚汉争,任它胜负名。


bo suàn zǐ

卜算子

xián jū yì dào wài ,suí chán tīng yě shēng 。 闲居驿道外,随蝉听野声。
wò shí tái yǎn duō shǎo shì ,wéi yǒu zuì zhú sōng 。        卧石抬眼多少事,唯有醉竹松。       
sī zhú yíng zhì péng ,qín sè yāo dì xiōng 。 丝竹迎至朋,琴瑟邀弟兄。
qiě yì yī jú chǔ hàn zhēng ,rèn tā shèng fù míng 。 且奕一局楚汉争,任它胜负名。


当代魏同甲

雨霖铃

金光滟滟,玉色团团,清光枝连。

轻云淡雾若现,衬月明,遮星拦汉。

一轮皓魄早满,云衢映碧天。

今宵夜,翦秋霜半,金风玉露楼苑间。        

天外秋影美无限,也难比,月下姮娥颜。

罗裙连风拂地,红绮衣,对襟长衫。

双鬟凤眼,玉容眉黛断绝人寰。

佼人名月胜皎月,玉宇来去乘鸾。


yǔ lín líng

雨霖铃

jīn guāng yàn yàn ,yù sè tuán tuán ,qīng guāng zhī lián 。 金光滟滟,玉色团团,清光枝连。
qīng yún dàn wù ruò xiàn ,chèn yuè míng ,zhē xīng lán hàn 。 轻云淡雾若现,衬月明,遮星拦汉。
yī lún hào pò zǎo mǎn ,yún qú yìng bì tiān 。 一轮皓魄早满,云衢映碧天。
jīn xiāo yè ,jiǎn qiū shuāng bàn ,jīn fēng yù lù lóu yuàn jiān 。         今宵夜,翦秋霜半,金风玉露楼苑间。        
tiān wài qiū yǐng měi wú xiàn ,yě nán bǐ ,yuè xià héng é yán 。 天外秋影美无限,也难比,月下姮娥颜。
luó qún lián fēng fú dì ,hóng qǐ yī ,duì jīn zhǎng shān 。 罗裙连风拂地,红绮衣,对襟长衫。
shuāng huán fèng yǎn ,yù róng méi dài duàn jué rén huán 。 双鬟凤眼,玉容眉黛断绝人寰。
jiǎo rén míng yuè shèng jiǎo yuè ,yù yǔ lái qù chéng luán 。 佼人名月胜皎月,玉宇来去乘鸾。


当代魏同甲

对月吟

其一

清院连影欲开宴,
孤云映光照河天。
最是庭前秋夜月,
无须斟酒万斛满。


其二
夜半胡笛断秋风,
星出月现悄闻声。
料是好曲催人泪,
古今看客扣弦同。


其三

晴芳柳风散闲云
吹化月光落星辰。
星坠倩影翠罗裙,
衣衫飘飘绝香尘。

duì yuè yín

对月吟

qí yī

其一

qīng yuàn lián yǐng yù kāi yàn ,
gū yún yìng guāng zhào hé tiān 。
zuì shì tíng qián qiū yè yuè ,
wú xū zhēn jiǔ wàn hú mǎn 。
清院连影欲开宴,
孤云映光照河天。
最是庭前秋夜月,
无须斟酒万斛满。
qí èr
yè bàn hú dí duàn qiū fēng ,
xīng chū yuè xiàn qiāo wén shēng 。
liào shì hǎo qǔ cuī rén lèi ,
gǔ jīn kàn kè kòu xián tóng 。
其二
夜半胡笛断秋风,
星出月现悄闻声。
料是好曲催人泪,
古今看客扣弦同。
qí sān 其三
qíng fāng liǔ fēng sàn xián yún
chuī huà yuè guāng luò xīng chén 。
xīng zhuì qiàn yǐng cuì luó qún ,
yī shān piāo piāo jué xiāng chén 。
晴芳柳风散闲云
吹化月光落星辰。
星坠倩影翠罗裙,
衣衫飘飘绝香尘。
当代魏同甲

西江月

凉风吹消溽暑,苦雨似泼如注。

狂饮一樽融雨酒,我欲醉卧草丘。        

衣衫尽湿不顾,依旧迎风逐雾。

雨落雾飞全虚无,江边杜宇独处。


xī jiāng yuè

西江月

liáng fēng chuī xiāo rù shǔ ,kǔ yǔ sì pō rú zhù 。 凉风吹消溽暑,苦雨似泼如注。
kuáng yǐn yī zūn róng yǔ jiǔ ,wǒ yù zuì wò cǎo qiū 。         狂饮一樽融雨酒,我欲醉卧草丘。        
yī shān jìn shī bú gù ,yī jiù yíng fēng zhú wù 。 衣衫尽湿不顾,依旧迎风逐雾。
yǔ luò wù fēi quán xū wú ,jiāng biān dù yǔ dú chù 。 雨落雾飞全虚无,江边杜宇独处。


当代魏同甲

无题

一轮残月挂天际,

冷风早过今又起。
才经杜鹃啼寒夜,
怎堪孤莺换旧泥。
繁花空败须臾事,
枯叶重绿不可期。
天倾星落复把酒,
层霄溅泪浅浪泣。

wú tí

无题

yī lún cán yuè guà tiān jì ,
一轮残月挂天际,
lěng fēng zǎo guò jīn yòu qǐ 。
cái jīng dù juān tí hán yè ,
zěn kān gū yīng huàn jiù ní 。
fán huā kōng bài xū yú shì ,
kū yè zhòng lǜ bú kě qī 。
tiān qīng xīng luò fù bǎ jiǔ ,
céng xiāo jiàn lèi qiǎn làng qì 。

冷风早过今又起。
才经杜鹃啼寒夜,
怎堪孤莺换旧泥。
繁花空败须臾事,
枯叶重绿不可期。
天倾星落复把酒,
层霄溅泪浅浪泣。

当代魏同甲

西江月

夜半无声啜泣,满眼尽是沧桑。

一滴浊泪滴枕上,辗转难入梦乡。         

世人笑声朗朗,双目脉脉情光。

漫天星洒笑语处,啜泣者徒断肠。

xī jiāng yuè

西江月

yè bàn wú shēng chuò qì ,mǎn yǎn jìn shì cāng sāng 。 夜半无声啜泣,满眼尽是沧桑。
yī dī zhuó lèi dī zhěn shàng ,niǎn zhuǎn nán rù mèng xiāng 。          一滴浊泪滴枕上,辗转难入梦乡。         
shì rén xiào shēng lǎng lǎng ,shuāng mù mò mò qíng guāng 。 世人笑声朗朗,双目脉脉情光。
màn tiān xīng sǎ xiào yǔ chù ,chuò qì zhě tú duàn cháng 。 漫天星洒笑语处,啜泣者徒断肠。
当代魏同甲

满江红

思连云端,泪落处,苦雨连天。

忆早年,谈花饮月,梦绕魂牵。

而今独想相处欢,半分失落半不甘。

念难难,回首人不在,情更远!    

春意晚,百花残。繁叶空,鸟虫散。

饮半壶浊酒,强作笑颜。

欲语还休还长叹,将恨敢怒不敢言。

又孤眠,恐结清怨,再难见。

mǎn jiāng hóng

满江红

sī lián yún duān ,lèi luò chù ,kǔ yǔ lián tiān 。 思连云端,泪落处,苦雨连天。
yì zǎo nián ,tán huā yǐn yuè ,mèng rào hún qiān 。 忆早年,谈花饮月,梦绕魂牵。
ér jīn dú xiǎng xiàng chù huān ,bàn fèn shī luò bàn bú gān 。 而今独想相处欢,半分失落半不甘。
niàn nán nán ,huí shǒu rén bú zài ,qíng gèng yuǎn !     念难难,回首人不在,情更远!    
chūn yì wǎn ,bǎi huā cán 。fán yè kōng ,niǎo chóng sàn 。 春意晚,百花残。繁叶空,鸟虫散。
yǐn bàn hú zhuó jiǔ ,qiáng zuò xiào yán 。 饮半壶浊酒,强作笑颜。
yù yǔ hái xiū hái zhǎng tàn ,jiāng hèn gǎn nù bú gǎn yán 。 欲语还休还长叹,将恨敢怒不敢言。
yòu gū mián ,kǒng jié qīng yuàn ,zài nán jiàn 。 又孤眠,恐结清怨,再难见。
夜来听风雨,
晨起倚阑干。
心忧东篱下,
还得几株完。

yè lái tīng fēng yǔ ,夜来听风雨,
chén qǐ yǐ lán gàn 。 晨起倚阑干。
xīn yōu dōng lí xià , 心忧东篱下,
hái dé jǐ zhū wán 。 还得几株完。
明朝邓汉仪
楚宫慵扫眉黛新,
只自无言对暮春。
千古艰难惟一死,
伤心岂独息夫人。

作品赏析:
作者初句只一个“慵扫黛眉”便把一个“不共楚王言”的亡国之妇的形象刻划了出来。“暮春”,这里不仅是说时令,也似在说国朝,即楚国荒靡衰亡的气象。也许是针对世人对息夫人的委曲求全颇有微词,作者在诗里大胆地为其鸣不平,当时息夫人未必没有想到死,只是在不同的特定环境里,每个人并不是都象绿珠那样死的从容不迫,惊天动地。从此而言,诗人为息夫人伤心不无道理。此诗应是化用了明代女诗人冯小青的《读〈牡丹亭〉》诗:“冷雨幽窗不可听,挑灯闲读《牡丹亭》,人间亦有痴于我,岂独伤心是小青?

《题息夫人庙》对比赏析:
千古以来,人最难面对是一个“死”字,而息夫人能够从容殉情而死;不过,人世间伤心哀痛的,又岂只一个息夫人?“千古艰难惟一死”,可以用来赞美忠贞从容就义的悲壮豪情;也可以形容人面对生死关头时,那种痛苦与挣扎的心境。

这首诗是步唐人杜牧《题桃花夫人庙》的原韵。杜诗曰:“细腰宫里露桃新,脉脉无言几度春。至竟息亡缘底事?可怜全谷坠楼人。”两诗对读,便会发现诗人有意要与杜牧比高低。邓诗不仅步杜牧原韵,而且又用了杜牧诗原题(改“桃花”为息)。

《题息夫人庙》
两诗都是写息夫人事,又都是通过描述的语言,具体的意象表现的,但是杜诗有情有景情景交融,意境优美,韵味隽永,邓诗则较逊色。杜诗以绿珠之死,形容息夫人不死,高下自见,而词语蕴藉,不显露讥刺。使诗意升华到更高的境界;邓诗以反问作结。这虽无可厚非,毕竟不及杜诗新颖。但是邓诗以“千古”“岂独”句式,使诗的内涵扩大化了,使息夫人的不幸典型化了,这是杜诗所缺少的。
chǔ gōng yōng sǎo méi dài xīn ,楚宫慵扫眉黛新,
zhī zì wú yán duì mù chūn 。 只自无言对暮春。
qiān gǔ jiān nán wéi yī sǐ , 千古艰难惟一死,
shāng xīn qǐ dú xī fū rén 。 伤心岂独息夫人。
zuò pǐn shǎng xī : 作品赏析:
zuò zhě chū jù zhī yī gè “yōng sǎo dài méi ”biàn bǎ yī gè “bú gòng chǔ wáng yán ”de wáng guó zhī fù de xíng xiàng kè huá le chū lái 。“mù chūn ”,zhè lǐ bú jǐn shì shuō shí lìng ,yě sì zài shuō guó cháo ,jí chǔ guó huāng mí shuāi wáng de qì xiàng 。yě xǔ shì zhēn duì shì rén duì xī fū rén de wěi qǔ qiú quán pō yǒu wēi cí ,zuò zhě zài shī lǐ dà dǎn dì wéi qí míng bú píng ,dāng shí xī fū rén wèi bì méi yǒu xiǎng dào sǐ ,zhī shì zài bú tóng de tè dìng huán jìng lǐ ,měi gè rén bìng bú shì dōu xiàng lǜ zhū nà yàng sǐ de cóng róng bú pò ,jīng tiān dòng dì 。cóng cǐ ér yán ,shī rén wéi xī fū rén shāng xīn bú wú dào lǐ 。cǐ shī yīng shì huà yòng le míng dài nǚ shī rén féng xiǎo qīng de 《dú 〈mǔ dān tíng 〉》shī :“lěng yǔ yōu chuāng bú kě tīng ,tiāo dēng xián dú 《mǔ dān tíng 》,rén jiān yì yǒu chī yú wǒ ,qǐ dú shāng xīn shì xiǎo qīng ? 作者初句只一个“慵扫黛眉”便把一个“不共楚王言”的亡国之妇的形象刻划了出来。“暮春”,这里不仅是说时令,也似在说国朝,即楚国荒靡衰亡的气象。也许是针对世人对息夫人的委曲求全颇有微词,作者在诗里大胆地为其鸣不平,当时息夫人未必没有想到死,只是在不同的特定环境里,每个人并不是都象绿珠那样死的从容不迫,惊天动地。从此而言,诗人为息夫人伤心不无道理。此诗应是化用了明代女诗人冯小青的《读〈牡丹亭〉》诗:“冷雨幽窗不可听,挑灯闲读《牡丹亭》,人间亦有痴于我,岂独伤心是小青?
《tí xī fū rén miào 》duì bǐ shǎng xī : 《题息夫人庙》对比赏析:
qiān gǔ yǐ lái ,rén zuì nán miàn duì shì yī gè “sǐ ”zì ,ér xī fū rén néng gòu cóng róng xùn qíng ér sǐ ;bú guò ,rén shì jiān shāng xīn āi tòng de ,yòu qǐ zhī yī gè xī fū rén ?“qiān gǔ jiān nán wéi yī sǐ ”,kě yǐ yòng lái zàn měi zhōng zhēn cóng róng jiù yì de bēi zhuàng háo qíng ;yě kě yǐ xíng róng rén miàn duì shēng sǐ guān tóu shí ,nà zhǒng tòng kǔ yǔ zhèng zhā de xīn jìng 。 千古以来,人最难面对是一个“死”字,而息夫人能够从容殉情而死;不过,人世间伤心哀痛的,又岂只一个息夫人?“千古艰难惟一死”,可以用来赞美忠贞从容就义的悲壮豪情;也可以形容人面对生死关头时,那种痛苦与挣扎的心境。
zhè shǒu shī shì bù táng rén dù mù 《tí táo huā fū rén miào 》de yuán yùn 。dù shī yuē :“xì yāo gōng lǐ lù táo xīn ,mò mò wú yán jǐ dù chūn 。zhì jìng xī wáng yuán dǐ shì ?kě lián quán gǔ zhuì lóu rén 。”liǎng shī duì dú ,biàn huì fā xiàn shī rén yǒu yì yào yǔ dù mù bǐ gāo dī 。dèng shī bú jǐn bù dù mù yuán yùn ,ér qiě yòu yòng le dù mù shī yuán tí (gǎi “táo huā ”wéi xī )。 这首诗是步唐人杜牧《题桃花夫人庙》的原韵。杜诗曰:“细腰宫里露桃新,脉脉无言几度春。至竟息亡缘底事?可怜全谷坠楼人。”两诗对读,便会发现诗人有意要与杜牧比高低。邓诗不仅步杜牧原韵,而且又用了杜牧诗原题(改“桃花”为息)。
《tí xī fū rén miào 》 《题息夫人庙》
liǎng shī dōu shì xiě xī fū rén shì ,yòu dōu shì tōng guò miáo shù de yǔ yán ,jù tǐ de yì xiàng biǎo xiàn de ,dàn shì dù shī yǒu qíng yǒu jǐng qíng jǐng jiāo róng ,yì jìng yōu měi ,yùn wèi jun4 yǒng ,dèng shī zé jiào xùn sè 。dù shī yǐ lǜ zhū zhī sǐ ,xíng róng xī fū rén bú sǐ ,gāo xià zì jiàn ,ér cí yǔ yùn jiè ,bú xiǎn lù jī cì 。shǐ shī yì shēng huá dào gèng gāo de jìng jiè ;dèng shī yǐ fǎn wèn zuò jié 。zhè suī wú kě hòu fēi ,bì jìng bú jí dù shī xīn yǐng 。dàn shì dèng shī yǐ “qiān gǔ ”“qǐ dú ”jù shì ,shǐ shī de nèi hán kuò dà huà le ,shǐ xī fū rén de bú xìng diǎn xíng huà le ,zhè shì dù shī suǒ quē shǎo de 。 两诗都是写息夫人事,又都是通过描述的语言,具体的意象表现的,但是杜诗有情有景情景交融,意境优美,韵味隽永,邓诗则较逊色。杜诗以绿珠之死,形容息夫人不死,高下自见,而词语蕴藉,不显露讥刺。使诗意升华到更高的境界;邓诗以反问作结。这虽无可厚非,毕竟不及杜诗新颖。但是邓诗以“千古”“岂独”句式,使诗的内涵扩大化了,使息夫人的不幸典型化了,这是杜诗所缺少的。
当代赵玉

白云红日彩霞

冬风落雪梅花

屠苏老酒新茶

旧时旧话

痴心客留牵挂

bái yún hóng rì cǎi xiá 白云红日彩霞
dōng fēng luò xuě méi huā 冬风落雪梅花
tú sū lǎo jiǔ xīn chá 屠苏老酒新茶
jiù shí jiù huà 旧时旧话
chī xīn kè liú qiān guà 痴心客留牵挂
灵山绛草随风至,
煎水临窗秋色深。
叶枯汤妍喻佛意,
香薄味醇映禅心。
残茶邀影云遮月,
无弦求声尘满琴。
遥知同袍登高远,
红炉未冷夜已沉。

——潘总信人,馈吾佳茗。佛手味甘,肉桂尤佳。煎而泡之,饮而乐之,俨然廿年前旧时光,歌以为志。
然终不及小女即席打油:
茶叶真是好,
每天不能少。
如果少一顿,
那就不得了。
líng shān jiàng cǎo suí fēng zhì ,灵山绛草随风至,
jiān shuǐ lín chuāng qiū sè shēn 。 煎水临窗秋色深。
yè kū tāng yán yù fó yì , 叶枯汤妍喻佛意,
xiāng báo wèi chún yìng chán xīn 。 香薄味醇映禅心。
cán chá yāo yǐng yún zhē yuè , 残茶邀影云遮月,
wú xián qiú shēng chén mǎn qín 。 无弦求声尘满琴。
yáo zhī tóng páo dēng gāo yuǎn , 遥知同袍登高远,
hóng lú wèi lěng yè yǐ chén 。 红炉未冷夜已沉。
——pān zǒng xìn rén ,kuì wú jiā míng 。fó shǒu wèi gān ,ròu guì yóu jiā 。jiān ér pào zhī ,yǐn ér lè zhī ,yǎn rán niàn nián qián jiù shí guāng ,gē yǐ wéi zhì 。 ——潘总信人,馈吾佳茗。佛手味甘,肉桂尤佳。煎而泡之,饮而乐之,俨然廿年前旧时光,歌以为志。
rán zhōng bú jí xiǎo nǚ jí xí dǎ yóu : 然终不及小女即席打油:
chá yè zhēn shì hǎo , 茶叶真是好,
měi tiān bú néng shǎo 。 每天不能少。
rú guǒ shǎo yī dùn , 如果少一顿,
nà jiù bú dé le 。 那就不得了。
查看更多