查看更多
X

客自吴中来,遗我碧玉犀。

温润怀君子,绚烂妆虹霓。

毡费十色锦,匣求黄花梨。

明年问所在,零落化春泥。

kè zì wú zhōng lái ,yí wǒ bì yù xī 。

客自吴中来,遗我碧玉犀。

wēn rùn huái jun1 zǐ ,xuàn làn zhuāng hóng ní 。

温润怀君子,绚烂妆虹霓。

zhān fèi shí sè jǐn ,xiá qiú huáng huā lí 。

毡费十色锦,匣求黄花梨。

míng nián wèn suǒ zài ,líng luò huà chūn ní 。

明年问所在,零落化春泥。

当代邹以发

携手渊知故城雪,寒风飘往心中事。

往外窗看忆旧迹,泪痕已沾肩旁次。

xié shǒu yuān zhī gù chéng xuě ,hán fēng piāo wǎng xīn zhōng shì 。 携手渊知故城雪,寒风飘往心中事。
wǎng wài chuāng kàn yì jiù jì ,lèi hén yǐ zhān jiān páng cì 。 往外窗看忆旧迹,泪痕已沾肩旁次。
当代邹以发

无情是非情亦在,易上虎背难下来。

多情自古伤离别,道是无情却有情。

方恨别时暂不归,此尽了生悔断肠!

wú qíng shì fēi qíng yì zài ,yì shàng hǔ bèi nán xià lái 。 无情是非情亦在,易上虎背难下来。
duō qíng zì gǔ shāng lí bié ,dào shì wú qíng què yǒu qíng 。 多情自古伤离别,道是无情却有情。
fāng hèn bié shí zàn bú guī ,cǐ jìn le shēng huǐ duàn cháng ! 方恨别时暂不归,此尽了生悔断肠!
当代邹以发

多情自古伤离别, 道是无情却有情。 

笑谈风云旧往事, 莫作再往回士兵。 

注:①士兵:古代时候的士兵,这里指愚蠢的人。

duō qíng zì gǔ shāng lí bié , dào shì wú qíng què yǒu qíng 。  多情自古伤离别, 道是无情却有情。 
xiào tán fēng yún jiù wǎng shì , mò zuò zài wǎng huí shì bīng 。  笑谈风云旧往事, 莫作再往回士兵。 
zhù :①shì bīng :gǔ dài shí hòu de shì bīng ,zhè lǐ zhǐ yú chǔn de rén 。 注:①士兵:古代时候的士兵,这里指愚蠢的人。
当代邹以发

苦海方舟无舵,定海神针无守。

天若无情亦留,难为上苦心人。

泣崩天地源知,终归方地所有。 

注:①源知:只有眼泪知道

kǔ hǎi fāng zhōu wú duò ,dìng hǎi shén zhēn wú shǒu 。 苦海方舟无舵,定海神针无守。
tiān ruò wú qíng yì liú ,nán wéi shàng kǔ xīn rén 。 天若无情亦留,难为上苦心人。
qì bēng tiān dì yuán zhī ,zhōng guī fāng dì suǒ yǒu 。  泣崩天地源知,终归方地所有。 
zhù :①yuán zhī :zhī yǒu yǎn lèi zhī dào 注:①源知:只有眼泪知道
当代刘达权

人字破长空, 影残山野中。 

落楼工盖瓦, 栖树柳成桐。

rén zì pò zhǎng kōng , yǐng cán shān yě zhōng 。  人字破长空, 影残山野中。 
luò lóu gōng gài wǎ , qī shù liǔ chéng tóng 。 落楼工盖瓦, 栖树柳成桐。
当代刘达权

紫燕双双歌柳头,千蜂曼舞百花羞。 

古今多少颜如玉,可遇缘何不可求。

zǐ yàn shuāng shuāng gē liǔ tóu ,qiān fēng màn wǔ bǎi huā xiū 。  紫燕双双歌柳头,千蜂曼舞百花羞。 
gǔ jīn duō shǎo yán rú yù ,kě yù yuán hé bú kě qiú 。 古今多少颜如玉,可遇缘何不可求。
当代徐东澳

梨花十里,紫藤云绕,苍松石卧微遮。 

溪头掩洞,聆听泉水,空山幽谷回笳。 

近看多繁华,陌上梨花,三分春色进人家。 

春风带过嗟呀!有草芳蝶儿,飞舞丛下。 

行人过往,未惊花蕊蜜蜂,上下翅嗡嗡。 

背倚苍松,地履花丛。刘桢诗也应同。

lí huā shí lǐ ,zǐ téng yún rào ,cāng sōng shí wò wēi zhē 。  梨花十里,紫藤云绕,苍松石卧微遮。 
xī tóu yǎn dòng ,líng tīng quán shuǐ ,kōng shān yōu gǔ huí jiā 。  溪头掩洞,聆听泉水,空山幽谷回笳。 
jìn kàn duō fán huá ,mò shàng lí huā ,sān fèn chūn sè jìn rén jiā 。  近看多繁华,陌上梨花,三分春色进人家。 
chūn fēng dài guò jiē ya !yǒu cǎo fāng dié ér ,fēi wǔ cóng xià 。  春风带过嗟呀!有草芳蝶儿,飞舞丛下。 
háng rén guò wǎng ,wèi jīng huā ruǐ mì fēng ,shàng xià chì wēng wēng 。  行人过往,未惊花蕊蜜蜂,上下翅嗡嗡。 
bèi yǐ cāng sōng ,dì lǚ huā cóng 。liú zhēn shī yě yīng tóng 。 背倚苍松,地履花丛。刘桢诗也应同。
当代徐东澳

金蟾流影破凉烟,月浪疏星天宇穿。 

终日东风掩寂寞,华灯银汉入长天。

jīn chán liú yǐng pò liáng yān ,yuè làng shū xīng tiān yǔ chuān 。  金蟾流影破凉烟,月浪疏星天宇穿。 
zhōng rì dōng fēng yǎn jì mò ,huá dēng yín hàn rù zhǎng tiān 。 终日东风掩寂寞,华灯银汉入长天。
近代忧伤诗人
年幼不成才,
少时补功过。
未令生母欢,
十年守孝君。
nián yòu bú chéng cái ,年幼不成才,
shǎo shí bǔ gōng guò 。 少时补功过。
wèi lìng shēng mǔ huān , 未令生母欢,
shí nián shǒu xiào jun1 。 十年守孝君。

香浸苏合分桂花,郁金堂上醉奢华。 

前朝洛水莫愁女,空入千金百姓家。

xiāng jìn sū hé fèn guì huā ,yù jīn táng shàng zuì shē huá 。  香浸苏合分桂花,郁金堂上醉奢华。 
qián cháo luò shuǐ mò chóu nǚ ,kōng rù qiān jīn bǎi xìng jiā 。 前朝洛水莫愁女,空入千金百姓家。

神童山上唱渔舟,昨日登临忆前游。 

溪水流花君莫叹,暮云扶日月须愁。 

从来泪落多情韵,但是怀思少风流。 

日落清烟苍松下,风生夕雾古道头。 

青山徐转鸟不定,春树频摇光欲流。 

山月苍苍人寂寂,河鸭款款鹭飞飞。 

浮云寂寞绕城白,游气孤独敛山辉。 

织女天河旧人在,一生唯有捧君心。 

烟开鳌背千寻碧,日浴鲸波万顷金。 

他日玉溪终为情,今朝沧海谢知音。 

且听弦断为凤鸣,不负平生负他生。

shén tóng shān shàng chàng yú zhōu ,zuó rì dēng lín yì qián yóu 。  神童山上唱渔舟,昨日登临忆前游。 
xī shuǐ liú huā jun1 mò tàn ,mù yún fú rì yuè xū chóu 。  溪水流花君莫叹,暮云扶日月须愁。 
cóng lái lèi luò duō qíng yùn ,dàn shì huái sī shǎo fēng liú 。  从来泪落多情韵,但是怀思少风流。 
rì luò qīng yān cāng sōng xià ,fēng shēng xī wù gǔ dào tóu 。  日落清烟苍松下,风生夕雾古道头。 
qīng shān xú zhuǎn niǎo bú dìng ,chūn shù pín yáo guāng yù liú 。  青山徐转鸟不定,春树频摇光欲流。 
shān yuè cāng cāng rén jì jì ,hé yā kuǎn kuǎn lù fēi fēi 。  山月苍苍人寂寂,河鸭款款鹭飞飞。 
fú yún jì mò rào chéng bái ,yóu qì gū dú liǎn shān huī 。  浮云寂寞绕城白,游气孤独敛山辉。 
zhī nǚ tiān hé jiù rén zài ,yī shēng wéi yǒu pěng jun1 xīn 。  织女天河旧人在,一生唯有捧君心。 
yān kāi áo bèi qiān xún bì ,rì yù jīng bō wàn qǐng jīn 。  烟开鳌背千寻碧,日浴鲸波万顷金。 
tā rì yù xī zhōng wéi qíng ,jīn cháo cāng hǎi xiè zhī yīn 。  他日玉溪终为情,今朝沧海谢知音。 
qiě tīng xián duàn wéi fèng míng ,bú fù píng shēng fù tā shēng 。 且听弦断为凤鸣,不负平生负他生。
查看更多