诗词大全

诗文 作者 名句 典籍 成语
关于咏史怀古的古诗词
朝代
形式
诗人
象床金埒极豪华,出入隋唐似一家。
自古圣君须远佞,禁中佳木不须誇。
xiàng chuáng jīn liè háo huá
chū suí táng jiā
shèng jūn yuǎn nìng
jìn zhōng jiā kuā
崔子弑齐君,晏子枕股哭。劝之死不死,曰君非吾独。
纷纷从死者,大都嬖倖属。何以太史氏,执简甘诛戮。
兄弟死三人,挺然无畏缩。孔子称平仲,久敬与人交。
订交泛言人,善恶随所遭。一概加礼貌,众醉哺其糟。
优游处陈鲍,俯仰事栾高。此乃贬其失,并非嘉其操。
后来诛庆封,子家径相召。又复处两歧,不从亦不告。
风骨一身无,过误一身少。中庸似胡广,浮沈似冯道。
cuī shì jūn
yàn zhěn
quàn zhī
yuē jūn fēi
fēn fēn cóng zhě
dōu xìng shǔ
tài shǐ shì
zhí jiǎn gān zhū
xiōng sān rén
tǐng rán wèi suō
kǒng chēng píng zhòng
jiǔ jìng rén jiāo
dìng jiāo fàn yán rén
shàn è suí suǒ zāo
gài jiā mào
zhòng zuì zāo
yōu yóu chù chén bào
yǎng shì luán gāo
nǎi biǎn shī
bìng fēi jiā cāo
hòu lái zhū qìng fēng
jiā jìng xiàng zhào
yòu chù liǎng
cóng gào
fēng shēn
guò shēn shǎo
zhōng yōng guǎng 广
shěn féng dào
古诗文网©京ICP备15008691号-1 北京次元跳动科技有限公司 | 友情链接: