诗词大全

诗文 作者 名句 典籍 成语
类型
朝代
形式
刘迎
刘迎 刘迎
山险略巳出,弥望尽荒坡。风土日巳殊,气象微沙陁。
我老倦行役,驱车此经过。时节春已夏,土寒地无禾。
行路不肯留,奈此居人何。作诗无佳语,以代劳者歌。
shān xiǎn luè chū
wàng jìn huāng
fēng shū
xiàng wēi shā tuó
lǎo juàn háng
chē jīng guò
shí jiē chūn xià
hán
háng kěn liú
nài rén
zuò shī jiā
dài láo zhě
刘迎 刘迎
谁道江梅驿信迟,碧琅玕里见横枝。为寻疏影暗香处,独立嫩寒清晓时。
嚼蕊不妨浮白饮,认桃休赋比红诗。平生东阁风流在,何逊而今鬓欲丝。
shuí dào jiāng méi 驿 xìn chí
láng gān jiàn héng zhī
wéi xún shū yǐng àn xiāng chù
nèn hán qīng xiǎo shí
jiáo ruǐ fáng bái yǐn
rèn táo xiū hóng shī
píng shēng dōng fēng liú zài
xùn ér jīn bìn
刘迎 刘迎
故垄松楸暗,空城草棘荒。数峰横鸟道,一径绕羊肠。
桑叶露仍沃,稻花风已香。儿时十年梦,怀旧一悲凉。
lǒng sōng qiū àn
kōng chéng cǎo huāng
shù fēng héng niǎo dào
jìng rào yáng cháng
sāng réng
dào huā fēng xiāng
ér shí shí nián mèng
huái 怀 jiù bēi liáng
刘迎 刘迎
故乡归思白云边,瓶钵东来想浩然。桑下久无三宿恋,室中今许一灯传。
梦惊城郭风尘窟,兴寄湖山雪月船。老矣重游恐难得,平生四海与弥天。
xiāng guī bái yún biān
píng dōng lái xiǎng hào rán
sāng xià jiǔ sān xiǔ 宿 liàn
shì zhōng jīn dēng chuán
mèng jīng chéng guō fēng chén
xìng shān xuě yuè chuán
lǎo zhòng yóu kǒng nán
píng shēng hǎi tiān
刘迎 刘迎
尘埃握手众人中,草木从来臭味同。春夏我虽迷出处,交游君不异初终。
赤黄晚岁徵奇梦,清白平生继古风。叹息蜀州人日作,伤心不觉涕无从。
chén āi shǒu zhòng rén zhōng
cǎo cóng lái chòu wèi tóng
chūn xià suī chū chù
jiāo yóu jūn chū zhōng
chì huáng wǎn suì zhēng mèng
qīng bái píng shēng fēng
tàn shǔ zhōu rén zuò
shāng xīn jiào cóng
刘迎 刘迎
道人休去白云边,老矣分明懒瓒然。参学谁能知许事,退休聊得息诸缘。
忘形马迹车尘外,适意山光水影前。想得松根憩寂莫,坏残云衲半垂肩。
dào rén xiū bái yún biān
lǎo fèn míng lǎn zàn rán
cān xué shuí néng zhī shì
tuì 退 xiū liáo zhū yuán
wàng xíng chē chén wài
shì shān guāng shuǐ yǐng qián
xiǎng sōng gēn
huài cán yún bàn chuí jiān
刘迎 刘迎
碧琅玕里小蘧庐,想像幽人手植初。不独禅心破诸有,还于法性识真如。
应缘任笑风月底,出世要观霜雪馀。他日升堂参玉版,会须傍出赏春蔬。
láng gān xiǎo
xiǎng xiàng yōu rén shǒu zhí chū
chán xīn zhū yǒu
hái xìng shí zhēn
yīng yuán rèn xiào fēng yuè
chū shì yào guān shuāng xuě
shēng táng cān bǎn
huì bàng chū shǎng chūn shū
刘迎 刘迎
尘埃日日厌风霾,一雨方容眼界开。水底天光大圆镜,树头山色小飞来。
马牛涉地无相及,鸥鹭知人已不猜。更得扁舟待明月,一杯容我醉云罍。
chén āi yàn fēng mái
fāng róng yǎn jiè kāi
shuǐ tiān guāng yuán jìng
shù tóu shān xiǎo fēi lái
niú shè xiàng
ōu zhī rén cāi
gèng biǎn zhōu dài míng yuè
bēi róng zuì yún léi
刘迎 刘迎
笔端奇处发天藏,事远怀人涕泗滂。馀子风流空魏晋,上人谈笑自羲皇。
折腰五斗几钱直,去国十年三径荒。安得一堂重写照,为公桂酒泻蕉黄。
duān chù tiān cáng
shì yuǎn huái 怀 rén pāng
fēng liú kōng wèi jìn
shàng rén tán xiào huáng
shé yāo dòu qián zhí
guó shí nián sān jìng huāng
ān táng zhòng xiě zhào
wéi gōng guì jiǔ xiè jiāo huáng
刘迎 刘迎
菱鉴玉篦秋月,蕙炉银叶朝云。宿酲人困屏山梦,烟树小江村。翠甲未消兰恨,粉香不断梅魂。离愁分付残春雨,花外泣黄昏。
líng jiàn qiū yuè
huì yín cháo yún
xiǔ 宿 chéng rén kùn píng shān mèng
yān shù xiǎo jiāng cūn
cuì jiǎ wèi xiāo lán hèn
fěn xiāng duàn méi hún
chóu fèn cán chūn
huā wài huáng hūn
古诗文网©京ICP备15008691号-1 北京次元跳动科技有限公司 | 友情链接: