诗词大全

诗文 作者 名句 典籍 成语
类型
朝代
形式
陈叔宝
南北朝 陈叔宝 陈叔宝
园林多趣赏,祓禊乐还寻。春池已渺漫,高枝自嵷森。
日里丝光动,水中花色沉。安流浅易榜,峭壁迥难临。
野莺添管响,深岫接铙音。山远风烟丽,苔轻激浪侵。
置酒来英雅,嘉贤良所钦。
yuán lín duō shǎng
hái xún
chūn chí miǎo màn
gāo zhī sǒng sēn
guāng dòng
shuǐ zhōng huā chén
ān liú qiǎn bǎng
qiào jiǒng nán lín
yīng tiān guǎn xiǎng
shēn xiù jiē náo yīn
shān yuǎn fēng yān
tái qīng làng qīn
zhì jiǔ lái yīng
jiā xián liáng suǒ qīn
南北朝 陈叔宝 陈叔宝
大妇上高楼,中妇荡莲舟。小妇独无事,拨帐掩娇羞。
丈夫应自解,更深难道留。
shàng gāo lóu
zhōng dàng lián zhōu
xiǎo shì
zhàng yǎn jiāo xiū
zhàng yīng jiě
gèng shēn nán dào liú
南北朝 陈叔宝 陈叔宝
独酌谣。独酌起中宵。中宵照春月。初花发春朝。春花春月正徘徊。一尊一弦当夜开。
聊奏孙登曲。仍斟毕卓杯。罗绮徒纷乱。金翠转迟回。
中心本如水。凝志更同灰。逍遥自可乐。世语世情哉。
zhuó yáo
zhuó zhōng xiāo
zhōng xiāo zhào chūn yuè
chū huā chūn cháo
chūn huā chūn yuè zhèng pái huái
zūn xián dāng kāi
liáo zòu sūn dēng
réng zhēn zhuó bēi
luó fēn luàn
jīn cuì zhuǎn chí huí
zhōng xīn běn shuǐ
níng zhì gèng tóng huī
xiāo yáo
shì shì qíng zāi
南北朝 陈叔宝 陈叔宝
文窗玳瑁影婵娟。香帷翡翠出神仙。促柱点唇莺欲语。调弦系爪雁相连。
秦声本自杨家解。吴歈那知谢傅怜。秪愁芳夜促。兰膏无那煎。
wén chuāng dài mào yǐng chán juān
xiāng wéi fěi cuì chū shén xiān
zhù diǎn chún yīng
diào xián zhǎo yàn xiàng lián
qín shēng běn yáng jiā jiě
zhī xiè lián
zhī chóu fāng
lán gāo jiān
南北朝 陈叔宝 陈叔宝
长相思。怨成悲。蝶萦草。树连丝。庭花飘散飞入帷。
帷中看只影。对镜敛双眉。两见同见月。两别共春时。
zhǎng xiàng
yuàn chéng bēi
dié yíng cǎo
shù lián
tíng huā piāo sàn fēi wéi
wéi zhōng kàn zhī yǐng
duì jìng liǎn shuāng méi
liǎng jiàn tóng jiàn yuè
liǎng bié gòng chūn shí
南北朝 陈叔宝 陈叔宝
独酌谣。独酌酒难消。独酌三两碗。弄曲两三调。调弦忽未毕。忽值出房朝。
更似游春苑。还如逢丽谯。衣香逐娇去。眼语送杯娇。
馀樽尽复益。自得是逍遥。
zhuó yáo
zhuó jiǔ nán xiāo
zhuó sān liǎng wǎn
nòng liǎng sān diào
diào xián wèi
zhí chū fáng cháo
gèng yóu chūn yuàn
hái féng qiáo
xiāng zhú jiāo
yǎn sòng bēi jiāo
zūn jìn
shì xiāo yáo
南北朝 陈叔宝 陈叔宝
独酌谣。独酌一尊酒。尊酒倾未酌。明月正当牖。是牖非圆瓮。吾乐非击缶。
自任物外欢。更齐椿菌久。卷舒乃一卷。忘情且十斗。
宁复语绮罗。因情即山薮。
zhuó yáo
zhuó zūn jiǔ
zūn jiǔ qīng wèi zhuó
míng yuè zhèng dāng yǒu
shì yǒu fēi yuán wèng
fēi fǒu
rèn wài huān
gèng chūn 椿 jūn jiǔ
juàn shū nǎi juàn
wàng qíng qiě shí dòu
níng luó
yīn qíng shān sǒu
南北朝 陈叔宝 陈叔宝
巫山巫峡深,峭壁耸春林。风岩朝蕊落,雾岭晚猿吟。
云来足荐枕,雨过非感琴。仙姬将夜月,度影自浮沈。
shān xiá shēn
qiào sǒng chūn lín
fēng yán cháo ruǐ luò
lǐng wǎn yuán yín
yún lái jiàn zhěn
guò fēi gǎn qín
xiān jiāng yuè
yǐng shěn
南北朝 陈叔宝 陈叔宝
荡子好兰期,留人独自思。落花同泪脸,初月似愁眉。
阶前看草蔓,窗中对网丝。不言千里别,复是三春时。
dàng hǎo lán
liú rén
luò huā tóng lèi liǎn
chū yuè chóu méi
jiē qián kàn cǎo màn
chuāng zhōng duì wǎng
yán qiān bié
shì sān chūn shí
南北朝 陈叔宝 陈叔宝
长相思。久相忆。关山征戍何时极。望风云。绝音息。
上林书不归。回纹徒自织。羞将别后面。还似初相识。
zhǎng xiàng
jiǔ xiàng
guān shān zhēng shù shí
wàng fēng yún
jué yīn
shàng lín shū guī
huí wén zhī
xiū jiāng bié hòu miàn
hái chū xiàng shí
古诗文网©京ICP备15008691号-1 北京次元跳动科技有限公司 | 友情链接: