诗词大全

诗文 作者 名句 典籍 成语
类型
朝代
形式
刘长卿
刘长卿 刘长卿
百金买骏马,千金买美人;
万金买高爵,何处买青春?
bǎi jīn mǎi jùn
qiān jīn mǎi měi rén
wàn jīn mǎi gāo jué
chù mǎi qīng chūn
刘长卿 刘长卿

所思劳日夕,惆怅去西东。禅客知何在,春山到处同。
独行残雪里,相见白云中。请近东林寺,穷年事远公。
suǒ láo
chóu chàng 西 dōng
chán zhī zài
chūn shān dào chù tóng
háng cán xuě
xiàng jiàn bái yún zhōng
qǐng jìn dōng lín
qióng nián shì yuǎn gōng
刘长卿 刘长卿

由来山水客,复道向新安。半是乘槎便,全非行路难。
晨装林月在,野饭浦沙寒。严子千年后,何人钓旧滩。
yóu lái shān shuǐ
dào xiàng xīn ān
bàn shì chéng chá biàn 便
quán fēi háng nán
chén zhuāng lín yuè zài
fàn shā hán
yán qiān nián hòu
rén diào jiù tān
刘长卿 刘长卿

回看虏骑合,城下汉兵稀。白刃两相向,黄云愁不飞。
手中无尺铁,徒欲突重围。
落日更萧条,北方动枯草。将军追虏骑,夜失阴山道。
战败仍树勋,韩彭但空老。
草枯秋塞上,望见渔阳郭。胡马嘶一声,汉兵泪双落。
谁为吮痈者,此事令人薄。
目极雁门道,青青边草春。一身事征战,匹马同辛勤。
末路成白首,功归天下人。
倚剑白日暮,望乡登戍楼。北风吹羌笛,此夜关山愁。
回首不无意,滹河空自流。
黄沙一万里,白首无人怜。报国剑已折,归乡身幸全。
单于古台下,边色寒苍然。
huí kàn
chéng xià hàn bīng
bái rèn liǎng xiàng xiàng
huáng yún chóu fēi
shǒu zhōng chǐ tiě
zhòng wéi
luò gèng xiāo tiáo
běi fāng dòng cǎo
jiāng jūn zhuī
shī yīn shān dào
zhàn bài réng shù xūn
hán péng dàn kōng lǎo
cǎo qiū sāi shàng
wàng jiàn yáng guō
shēng
hàn bīng lèi shuāng luò
shuí wéi shǔn yōng zhě
shì lìng rén báo
yàn mén dào
qīng qīng biān cǎo chūn
shēn shì zhēng zhàn
tóng xīn qín
chéng bái shǒu
gōng guī tiān xià rén
jiàn bái
wàng xiāng dēng shù lóu
běi fēng chuī qiāng
guān shān chóu
huí shǒu
kōng liú
huáng shā wàn
bái shǒu rén lián
bào guó jiàn shé
guī xiāng shēn xìng quán
dān tái xià
biān hán cāng rán
刘长卿 刘长卿

释子身心无有分,独将衣钵去人群。
相思晚望西林寺,唯有钟声出白云。
shì shēn xīn yǒu fèn
jiāng rén qún
xiàng wǎn wàng 西 lín
wéi yǒu zhōng shēng chū bái yún
刘长卿 刘长卿

晚节逢君趣道深,结茅栽树近东林。吾师几度曾摩顶,
高士何年遂发心。北渚三更闻过雁,西城万里动寒砧。
不见支公与玄度,相思拥膝坐长吟。
wǎn jiē féng jūn dào shēn
jié máo zāi shù jìn dōng lín
shī céng dǐng
gāo shì nián suí xīn
běi zhǔ sān gèng wén guò yàn
西 chéng wàn dòng hán zhēn
jiàn zhī gōng xuán
xiàng yōng zuò zhǎng yín
刘长卿 刘长卿
举目伤芜没,何年此战争。归人失旧里,老将守孤城。废戍山烟出,荒田野火行。独怜浉水上,时乱亦能清。
shāng méi
nián zhàn zhēng
guī rén shī jiù
lǎo jiāng shǒu chéng
fèi shù shān yān chū
huāng tián huǒ háng
lián shī shuǐ shàng
shí luàn néng qīng
刘长卿 刘长卿
多惭恩未报,敢问路何长。万里通秋雁,千峰共夕阳。旧游成远道,此去更违乡。草露深山里,朝朝落客裳。
duō cán ēn wèi bào
gǎn wèn zhǎng
wàn tōng qiū yàn
qiān fēng gòng yáng
jiù yóu chéng yuǎn dào
gèng wéi xiāng
cǎo shēn shān
cháo cháo luò shang
刘长卿 刘长卿
回看虏骑合,城下汉兵稀。白刃两相向,黄云愁不飞。手中无尺铁,徒欲突重围。目极雁门道,青青边草春。一身事征战,匹马同苦辛。末路成白首,功归天下人。倚剑白日暮,望乡登戍楼。北风吹羌笛,此夜关山愁。回首不无意,滹河空自流。黄沙一万里,白首无人怜。报国剑已折,归乡身幸全。单于古台下,边色寒苍然。落日更萧条,北风动枯草。将军追虏骑,夜失阴山道。战败仍树勋,韩彭但空老。草枯秋塞上,望见渔阳郭。胡马嘶一声,汉兵泪双落。谁为吮疮者,此事今人薄。
huí kàn
chéng xià hàn bīng
bái rèn liǎng xiàng xiàng
huáng yún chóu fēi
shǒu zhōng chǐ tiě
zhòng wéi
yàn mén dào
qīng qīng biān cǎo chūn
shēn shì zhēng zhàn
tóng xīn
chéng bái shǒu
gōng guī tiān xià rén
jiàn bái
wàng xiāng dēng shù lóu
běi fēng chuī qiāng
guān shān chóu
huí shǒu
kōng liú
huáng shā wàn
bái shǒu rén lián
bào guó jiàn shé
guī xiāng shēn xìng quán
dān tái xià
biān hán cāng rán
luò gèng xiāo tiáo
běi fēng dòng cǎo
jiāng jūn zhuī
shī yīn shān dào
zhàn bài réng shù xūn
hán péng dàn kōng lǎo
cǎo qiū sāi shàng
wàng jiàn yáng guō
shēng
hàn bīng lèi shuāng luò
shuí wéi shǔn chuāng zhě
shì jīn rén báo
刘长卿 刘长卿
漂泊日复日,洞庭今更秋。青枫亦何意,此夜催人愁。惆怅客中月,徘徊江上楼。心知楚天远,目送沧波流。羽客久已殁,微言无处求。空馀白云在,容与随孤舟。千里杳难望,一身当独游。故园复何许,江海徒迟留。
piāo
dòng tíng jīn gèng qiū
qīng fēng
cuī rén chóu
chóu chàng zhōng yuè
pái huái jiāng shàng lóu
xīn zhī chǔ tiān yuǎn
sòng cāng liú
jiǔ
wēi yán chù qiú
kōng bái yún zài
róng suí zhōu
qiān yǎo nán wàng
shēn dāng yóu
yuán
jiāng hǎi chí liú
古诗文网©京ICP备15008691号-1 北京次元跳动科技有限公司 | 友情链接: