诗词大全

诗文 作者 名句 典籍 成语
类型
朝代
形式
强至
宋朝强至
飞飞燕雀倦檐牙,绣栱云楣闹彩霞。
樽俎燕閒归相合,鼎锺勋业在王家。
直纹惜破墙阴竹,巧笑嫌开席外花。
今日正风传魏国,平居诗思亦无邪。
fēi fēi yàn què juàn yán
xiù gǒng yún méi nào cǎi xiá
zūn yàn jiān guī xiàng
dǐng zhōng xūn zài wáng jiā
zhí wén qiáng yīn zhú
qiǎo xiào xián kāi wài huā
jīn zhèng fēng chuán wèi guó
píng shī xié
宋朝强至
结客城东楼,明月初出海。
渐如水精盘,天宇无寸霭。
清光如何买,厥价珠百琲。
中秋一夕过,已觉人意改。
冰轮纵迟迟,此夜复谁待。
老蟾益自张,吐辉增十倍。
把酒共月语,世态何足罪。
自有昭昭晖,千古万古在。
jié chéng dōng lóu
míng yuè chū chū hǎi
jiàn shuǐ jīng pán
tiān cùn ǎi
qīng guāng mǎi
jué jià zhū bǎi bèi
zhōng qiū guò
jiào rén gǎi
bīng lún zòng chí chí
shuí dài
lǎo chán zhāng
huī zēng shí bèi
jiǔ gòng yuè
shì tài zuì
yǒu zhāo zhāo huī
qiān wàn zài
宋朝强至
兄佐诸侯幕,愚居孝子庐。
奔驰他自得,情味独相於。
先送秋帆动,还嗟友席虚。
平生感知泪,今日为涟如。
xiōng zuǒ zhū hóu
xiào
bēn chí
qíng wèi xiàng
xiān sòng qiū fān dòng
hái jiē yǒu
píng shēng gǎn zhī lèi
jīn wéi lián
宋朝强至
青云意绪渐悠然,白昼昏昏懒欲眠。
诗搅肺肠来暇日,病驱腰脚入衰年。
春来把酒犹能强,老去逢花只漫怜。
童稚情亲今好在,远烦问信到秦川。
qīng yún jiàn yōu rán
bái zhòu hūn hūn lǎn mián
shī jiǎo fèi cháng lái xiá
bìng yāo jiǎo shuāi nián
chūn lái jiǔ yóu néng qiáng
lǎo féng huā zhī màn lián
tóng zhì qíng qīn jīn hǎo zài
yuǎn fán wèn xìn dào qín chuān
宋朝强至
种梨易长地旧淤,春风一扫无枯株。
沙头古寺枕城角,楼殿自与人迹疏。
看花置酒三月破,点检座客惟欠苏。
酒酣花底不知处,恍若身世游蕊珠。
铜台割据古豪盛,乐事已去惟邱墟。
直须及时结胜赏,莫局官事同辕驹。
林僧迎我屡前揖,野鸟避客遥相呼。
咸阳有花远莫见,岂若此地来须臾。
风前嗅雪不宜缓,春芳过眼犹奔车。
繁枝向月合照映,乱片落地无扫除。
樽边酩酊不复计,马上倒载聊拚扶。
子由闭户自懒出,花与双眼知何辜。
天姿必欲贵纯白,红杏可婢桃可奴。
君诗险绝不容和,梁园骋思惭相如。
zhǒng zhǎng jiù
chūn fēng sǎo zhū
shā tóu zhěn chéng jiǎo
lóu diàn 殿 rén shū
kàn huā zhì jiǔ sān yuè
diǎn jiǎn zuò wéi qiàn
jiǔ hān huā zhī chù
huǎng ruò shēn shì yóu ruǐ zhū
tóng tái háo shèng
shì wéi qiū
zhí shí jié shèng shǎng
guān shì tóng yuán
lín sēng yíng qián
niǎo yáo xiàng
xián yáng yǒu huā yuǎn jiàn
ruò lái
fēng qián xiù xuě huǎn
chūn fāng guò yǎn yóu bēn chē
fán zhī xiàng yuè zhào yìng
luàn piàn luò sǎo chú
zūn biān mǐng dǐng
shàng dǎo zǎi liáo pīn
yóu lǎn chū
huā shuāng yǎn zhī
tiān 姿 guì chún bái
hóng xìng táo
jūn shī xiǎn jué róng
liáng yuán chěng cán xiàng
宋朝强至
谁道关中节候迟,晴川二月绣参差。
有期去燕寻归栋,不改新花发旧枝。
宦路飘飖无定所,客颜憔悴异当时。
林花巢燕休相笑,揽照怀乡已自知。
shuí dào guān zhōng jiē hòu chí
qíng chuān èr yuè xiù cān chà
yǒu yàn xún guī dòng
gǎi xīn huā jiù zhī
huàn piāo yáo dìng suǒ
yán qiáo cuì dāng shí
lín huā cháo yàn xiū xiàng xiào
lǎn zhào huái 怀 xiāng zhī
宋朝强至
醉书曾记并游人,今日重游墨尚新。
对酒年来惊白发,惜花时复数青春。
四方散落几交臂,万事参差一病身。
傍水园林自萧洒,不须出郭远风尘。
zuì shū céng bìng yóu rén
jīn zhòng yóu shàng xīn
duì jiǔ nián lái jīng bái
huā shí shù qīng chūn
fāng sàn luò jiāo
wàn shì cān chà bìng shēn
bàng shuǐ yuán lín xiāo
chū guō yuǎn fēng chén
宋朝强至
日出车马道,风来城市尘。
关河应自昔,花草不知春。
云静鸟翻翼,冰消鱼动鳞。
太平无一事,把酒劝耕民。
chū chē dào
fēng lái chéng shì chén
guān yīng
huā cǎo zhī chūn
yún jìng niǎo fān
bīng xiāo dòng lín
tài píng shì
jiǔ quàn gēng mín
宋朝强至
晓白乾坤静,寒消气候侵。
麦滋堆垅疾,花没聚枝深。
浩荡中春尾,昭苏庶彙清。
函关双粉蝶,绣岭一瑶林。
鹤冷惊幽梦,莺愁閟好音。
拂衣轻点缀,落酒旋浮沉。
门拥藏高卧,窗明照独吟。
飘时穿箔罅,积处值楼阴。
南客增萧索,东风助浸淫。
年来交态浅,乘兴欲谁寻。
xiǎo bái qián kūn jìng
hán xiāo hòu qīn
mài duī lǒng
huā méi zhī shēn
hào dàng zhōng chūn wěi
zhāo shù huì qīng
hán guān shuāng fěn dié
xiù lǐng yáo lín
lěng jīng yōu mèng
yīng chóu hǎo yīn
qīng diǎn zhuì
luò jiǔ xuán chén
mén yōng cáng gāo
chuāng míng zhào yín
piāo shí chuān 穿 xià
chù zhí lóu yīn
nán zēng xiāo suǒ
dōng fēng zhù jìn yín
nián lái jiāo tài qiǎn
chéng xìng shuí xún
宋朝强至
五载青衫走两都,北门官绪更区区。
马鞍出带残更梦,却是双飞邺县凫。
zǎi qīng shān zǒu liǎng dōu
běi mén guān gèng
ān chū dài cán gèng mèng
què shì shuāng fēi xiàn
古诗文网©赣ICP备18007976号 | 友情链接: