诗词大全

诗文 作者 名句 典籍 成语
类型
朝代
形式
崔旭
崔旭 崔旭
县古当衢路,行台枕碧流。蝉声喧树里,帆影度墙头。
疆场传多事,桑麻报有秋。忧愁惟尽瘁,风雨入沧州。
xiàn dāng
háng tái zhěn liú
chán shēng xuān shù
fān yǐng qiáng tóu
jiāng chǎng chuán duō shì
sāng bào yǒu qiū
yōu chóu wéi jìn cuì
fēng cāng zhōu
崔旭 崔旭
此是频游处,重经步为迟。过门非旧主,传世只遗诗。
恍惚仙山约,悲凉国士知。孤寒犹故我,忍泪立多时。
shì pín yóu chù
zhòng jīng wéi chí
guò mén fēi jiù zhǔ
chuán shì zhī shī
huǎng xiān shān yuē
bēi liáng guó shì zhī
hán yóu
rěn lèi duō shí
崔旭 崔旭
隋陆才卓,未遑武功。绛灌绩伟,难振文风。况乎学博,化普黉宫。
盘堆首蓿,镜兆芙蓉。笔虽鸣凤,韬讵娴龙。至于奋战,戈戟交功。
宜命将士,谁师生童。乃投袂起,慷慨从戎。兼资文武,绝世英雄。
拜手稽首,颂我明公。公处北海,山岳灵钟。霞轩稽首,颂我明公。
王恭春柳,和峤寒松。词高黄绢,文选青铜。蜚声掷果,觅句支筇。
从师千里,足用三冬。读书映雪,习射弯弓。文光射斗,剑气飞虹。
关西夫子,贮药笼中。渊源有自,沆瀣相通。学成名下,命蹇闱中。
白眉共服,青眼难逢。仅司木铎,诲我童蒙。肥乡地僻,谁振顽聋。
甲寅公至,敷化雍雍。芹池秀撷,芸馆香融。捐修圣庙,櫜解囊空。
主持文运,草偃风从。化行俗美,实大声洪。丙辰寇乱,倏迩山东。
尾滋虿粪,毒爇狼烽。开州边鄙,逼近兵锋。乃奉宪札,奔令匆匆。
从公匪懈,制腾无穹。嵎难负虎,道可当熊。更遵严令,团练乡农。
遍历村落,恺劝愚矇。戈矛创造,旗帜裁缝。毁家纾难,咸荷帡幪。
丁己荒旱,股动斯螽。群连乌合,翼奋鹏翀。有秋莫卜,比户谁封。
食同硕鼠,集类哀鸿。戊午春暮,轸恤恩醲。公司其事,无闲始终。
吏胥弊杜,鳏寡肠充。弃儿满道,谁念龄冲。捐金赎命,忧心忡忡。
恩周童稚,泽及疲癃。赈期已满,公粟难供。春衣可典,母勿尸饔。
藏书可卖,飧使有饛。咸知生乐,不觉年凶。迄乎己未,兵乱交讧。
广平邻境,其势汹汹。又督团练,守望相同。滋除蔓章,转类飞蓬。
大名七属,莫定萍踪。贤劳鞅掌,耿耿精忠。庚申海警,炮震艨艟。
风尘黯黯,波浪汹汹。人情震动,贼势横纵。绸缪未雨,修筑宗墉。
坚城犯险,厚值酬佣。乃铸军器,尅日兴工。乃足粮饷,图匮于丰。
完守入保,孰敢疏慵。辛酉东匪,焚掠天红。村烧处处,城陷重重。
书驰羽檄,军化沙虫。肥乡偏小,独扼兵冲。四月中浣,警报村翁。
胡芦营外,聚蚁屯蜂。旌旗排列,矛戟磨砻。定难提剑,笞孰折葼。
公闻愤激,驰五花骢。刃铦蹈白,弓劲弯彤。斑声雷震,炮火霞烘。
绥交授首,兵接披胸。千军横扫,鼍鼓逢逢。右军光溃,全队分丛。
云容惨淡,日色朦胧。力拼效死,誓欲摧凶。箭能耳贯,戈可喉舂。
溃围而出,血染袍浓。殿而不伐,自掩勋庸。劳而不得,自失谦恭。
御灾捍患,折节卑躬。丰功赫濯,雅度雍容。深沈将略,博雅儒宗。
壮怀投笔,丕绩铭钟。宠邀宪眷,奏达宸聪。旂常勋茂,台鼎恩隆。
锦袍璀璨,玉佩玲珑。门墙桃李,车马梧桐。揆文奋武,造帮登峰。
生等从学,气质陶镕。执经座右,雪立帘栊。诘戎麾下,霜历矛鏦。
见闻切切,颂祷喁喁。特书韵语,敬表私衷。
suí cái zhuó
wèi huáng gōng
jiàng guàn wěi
nán zhèn wén fēng
kuàng xué
huà hóng gōng
pán duī shǒu xu
jìng zhào róng
suī míng fèng
tāo xián lóng
zhì fèn zhàn
jiāo gōng
mìng jiāng shì
shuí shī shēng tóng
nǎi tóu mèi
kāng kǎi cóng róng
jiān wén
jué shì yīng xióng
bài shǒu shǒu
sòng míng gōng
gōng chù běi hǎi
shān yuè líng zhōng
xiá xuān shǒu
sòng míng gōng
wáng gōng chūn liǔ
qiáo hán sōng
gāo huáng juàn
wén xuǎn qīng tóng
fēi shēng zhì guǒ
zhī qióng
cóng shī qiān
yòng sān dōng
shū yìng xuě
shè wān gōng
wén guāng shè dòu
jiàn fēi hóng
guān 西
zhù yào lóng zhōng
yuān yuán yǒu
hàng xiè xiàng tōng
xué chéng míng xià
mìng jiǎn wéi zhōng
bái méi gòng
qīng yǎn nán féng
jǐn duó
huì tóng méng
féi xiāng
shuí zhèn wán lóng
jiǎ yín gōng zhì
huà yōng yōng
qín chí xiù xié
yún guǎn xiāng róng
juān xiū shèng miào
gāo jiě náng kōng
zhǔ chí wén yùn
cǎo yǎn fēng cóng
huà háng měi
shí shēng hóng
bǐng chén kòu luàn
shū ěr shān dōng
wěi chài fèn
ruò láng fēng
kāi zhōu biān
jìn bīng fēng
nǎi fèng xiàn zhá
bēn lìng cōng cōng
cóng gōng fěi xiè
zhì téng qióng
nán
dào dāng xióng
gèng zūn yán lìng
tuán liàn xiāng nóng
biàn cūn luò
kǎi quàn měng
máo chuàng zào
zhì cái féng
huǐ jiā shū nán
xián píng méng
dīng huāng hàn
dòng zhōng
qún lián
fèn péng chōng
yǒu qiū bo
shuí fēng
shí tóng shuò shǔ
lèi āi hóng 鸿
chūn
zhěn ēn nóng
gōng shì
xián shǐ zhōng
guān guǎ cháng chōng
ér mǎn dào
shuí niàn líng chōng
juān jīn shú mìng
yōu xīn chōng chōng
ēn zhōu tóng zhì
lóng
zhèn mǎn
gōng nán gòng
chūn diǎn
shī yōng
cáng shū mài
sūn shǐ 使 yǒu méng
xián zhī shēng
jiào nián xiōng
wèi
bīng luàn jiāo hòng
guǎng 广 píng lín jìng
shì xiōng xiōng
yòu tuán liàn
shǒu wàng xiàng tóng
chú màn zhāng
zhuǎn lèi fēi péng
míng shǔ
dìng píng zōng
xián láo yāng zhǎng
gěng gěng jīng zhōng
gēng shēn hǎi jǐng
pào zhèn méng chōng
fēng chén àn àn
làng xiōng xiōng
rén qíng zhèn dòng
zéi shì héng zòng
chóu miù wèi
xiū zhù zōng yōng
jiān chéng fàn xiǎn
hòu zhí chóu yòng
nǎi zhù jūn
xìng gōng
nǎi liáng xiǎng
kuì fēng
wán shǒu bǎo
shú gǎn shū yōng
xīn yǒu dōng fěi
fén luě tiān hóng
cūn shāo chù chù
chéng xiàn zhòng zhòng
shū chí
jūn huà shā chóng
féi xiāng piān xiǎo
è bīng chōng
yuè zhōng huàn
jǐng bào cūn wēng
yíng wài
tún fēng
jīng pái liè
máo lóng
dìng nán jiàn
chī shú shé zōng
gōng wén fèn
chí huā cōng
rèn tiǎn dǎo bái
gōng jìn wān tóng
bān shēng léi zhèn
pào huǒ xiá hōng
suí jiāo shòu shǒu
bīng jiē xiōng
qiān jūn héng sǎo
tuó féng féng
yòu jūn guāng kuì
quán duì fèn cóng
yún
崔旭 崔旭
老屋一镫昏,荒山尚有村。风寒狸上壁,月黑虎蹲门。
伴坐惟炉火,舒怀仗酒樽。醉眠忘路远,归梦不堪论。
lǎo dèng hūn
huāng shān shàng yǒu cūn
fēng hán shàng
yuè hēi dūn mén
bàn zuò wéi huǒ
shū huái 怀 zhàng jiǔ zūn
zuì mián wàng yuǎn
guī mèng kān lùn
崔旭 崔旭
廿载曾居此,林塘尚有情。钓游思往事,去住笑浮生。
老树门多改,荒渠草渐平。村鸡烟舍外,犹是昔年声。
niàn 廿 zǎi céng
lín táng shàng yǒu qíng
diào yóu wǎng shì
zhù xiào shēng
lǎo shù mén duō gǎi
huāng cǎo jiàn píng
cūn yān shě wài
yóu shì nián shēng
崔旭 崔旭
垂垂镫焰冷,铃柝促人眠。雁叫有霜夜,星明无月天。
青门逢壮志,白社换流年。枕畔抛书后,鸡声梦著鞭。
chuí chuí dèng yàn lěng
líng tuò rén mián
yàn jiào yǒu shuāng
xīng míng yuè tiān
qīng mén féng zhuàng zhì
bái shè huàn liú nián
zhěn pàn pāo shū hòu
shēng mèng zhe biān
崔旭 崔旭
醉别津门去,南归一日程。孤灯照水宿,近郭见云生。
剌促还乡计,迟回用世情。邻船人尽睡,倚枕独闻更。
zuì bié jīn mén
nán guī chéng
dēng zhào shuǐ xiǔ 宿
jìn guō jiàn yún shēng
hái xiāng
chí huí yòng shì qíng
lín chuán rén jìn shuì
zhěn wén gèng
崔旭 崔旭
曲折长河水,回旋鼓柁行。岸颓村舍近,风利布帆轻。
世事岂能料,吾身方远航。老来激昂意,未是爱浮名。
shé zhǎng shuǐ
huí xuán tuó háng
àn tuí cūn shě jìn
fēng fān qīng
shì shì néng liào
shēn fāng yuǎn háng
lǎo lái áng
wèi shì ài míng
崔旭 崔旭
古县荒寒傍卫河,多年仆仆此经过。优伶老得头如雪,犹拨琵琶唱艳歌。
xiàn huāng hán bàng wèi
duō nián jīng guò
yōu líng lǎo tóu xuě
yóu chàng yàn
崔旭 崔旭
我生有癖爱钞诗,残编败壁搜无遗。沽上梅三更好事,口吟手写不知疲。
大张铁网操选政,不但心专气亦横。编罢邑人编郡人,我如六国遭兼并。
更画欲起竹间楼,著君编诗坐上头。牙签错落排甲乙,清风入户吟声幽。
此楼从君意中有,此编傥传千载后。后人见诗如见楼,诗卷长留楼不朽。
君不见宋相寇公国号莱,官居鼎鼐无楼台。万事不如编诗好,何日我歌归去来。
shēng yǒu ài chāo shī
cán biān bài sōu
shàng méi sān gèng hǎo shì
kǒu yín shǒu xiě zhī
zhāng tiě wǎng cāo xuǎn zhèng
dàn xīn zhuān héng
biān rén biān jùn rén
liù guó zāo jiān bìng
gèng huà zhú jiān lóu
zhe jūn biān shī zuò shàng tóu
qiān cuò luò pái jiǎ
qīng fēng yín shēng yōu
lóu cóng jūn zhōng yǒu
biān tǎng chuán qiān zǎi hòu
hòu rén jiàn shī jiàn lóu
shī juàn zhǎng liú lóu xiǔ
jūn jiàn sòng xiàng kòu gōng guó hào lái
guān dǐng nài lóu tái
wàn shì biān shī hǎo
guī lái
古诗文网©京ICP备15008691号-1 北京次元跳动科技有限公司 | 友情链接: