诗词大全

诗文 作者 名句 典籍 成语
类型
朝代
形式
卢思道
卢思道 卢思道
城南气初新,才王邀故人。轻盈云映日,流乱鸟啼春。
花飞北寺道,弦散南漳滨。舞动淮南袖,歌扬齐后尘。
骈镳歇夜马,接轸限归轮。公孙饮弥月,平原燕浃旬。
即是消声地,何须远避秦。
chéng nán chū xīn
cái wáng yāo rén
qīng yíng yún yìng
liú luàn niǎo chūn
huā fēi běi dào
xián sàn nán zhāng bīn
dòng huái nán xiù
yáng hòu chén
pián biāo xiē
jiē zhěn xiàn guī lún
gōng sūn yǐn yuè
píng yuán yàn jiā xún
shì xiāo shēng
yuǎn qín
卢思道 卢思道
西蜀称天府,由来擅沃饶。云浮玉垒夕,日映锦城朝。
南寻九折路,东上七星桥。琴心若易解,令客岂难要。
西 shǔ chēng tiān
yóu lái shàn ráo
yún lěi
yìng jǐn chéng cháo
nán xún jiǔ shé
dōng shàng xīng qiáo
qín xīn ruò jiě
lìng nán yào
卢思道 卢思道
幽求遂古,逖听前闻。鸿荒眇邈,篆策絪缊。体国经野,为鸟为云。
果行毓德,或武或文。
于铄君子,含章挺秀。龙翰凤翼,玉荣松茂。逸韵孤峙,奇峰回构。
慕舜匪高,希颜可陋。
艺殚文府,学究书林。尽则穷丽,索隐钩深。灵珠耀手,明镜悬心。
声偃华裔,道冠衣簪。
豹变其文,鸿渐于陆。入作卿士,出为岳牧。千社万钟,玄冕丹毂。
神之听之,介以景福。
汉称广德,晋美剧阳。君亦高蹈,二此鸿芳。知足知止,令问令望。
功遂身退,休有烈光。
闻风伯夷,懦夫自立。祖道疏傅,行人霣泣。公之戾止,僚友胥集。
瞻彼高山,每怀靡及。
余实肤陋,少不及门。挟策问道,拜帚承恩。以兹高义,被于后昆。
式歌且舞,敢赠长言。
yōu qiú suí
tīng qián wén
hóng 鸿 huāng miǎo miǎo
zhuàn yīn wēn
guó jīng
wéi niǎo wéi yún
guǒ háng
huò huò wén
shuò jūn
hán zhāng tǐng xiù
lóng hàn fèng
róng sōng mào
yùn zhì
fēng huí gòu
shùn fěi gāo
yán lòu
dān wén
xué jiū shū lín
jìn qióng
suǒ yǐn gōu shēn
líng zhū yào 耀 shǒu
míng jìng xuán xīn
shēng yǎn huá
dào guàn zān
bào biàn wén
hóng 鸿 jiàn
zuò qīng shì
chū wéi yuè
qiān shè wàn zhōng
xuán miǎn dān
shén zhī tīng zhī
jiè jǐng
hàn chēng guǎng 广
jìn měi yáng
jūn gāo dǎo
èr hóng 鸿 fāng
zhī zhī zhǐ
lìng wèn lìng wàng
gōng suí shēn tuì 退
xiū yǒu liè guāng
wén fēng
nuò
dào shū
háng rén yǔn
gōng zhī zhǐ
liáo yǒu
zhān gāo shān
měi huái 怀
shí lòu
shǎo mén
jiā wèn dào
bài zhǒu chéng ēn
gāo
bèi hòu kūn
shì qiě
gǎn zèng zhǎng yán
卢思道 卢思道
共甑分炊水,同铛各煮鱼。
gòng zèng fèn chuī shuǐ
tóng chēng zhǔ
卢思道 卢思道
扬镳历汴浦,回扈入梁墟。汉藩文雅地,清尘暧有馀。
宾游多任侠,台苑盛簪裾。叹息徐公剑,悲凉邹子书。
亭皋落照尽,原野Ё寒初。鸟散空城夕,烟销古树疏。
东越严子陵,西蜀马相如。修名窃所慕,长谣独课虚。
yáng biāo biàn
huí liáng
hàn fān wén
qīng chén ài yǒu
bīn yóu duō rèn xiá
tái yuàn shèng zān
tàn gōng jiàn
bēi liáng zōu shū
tíng gāo luò zhào jìn
yuán Ё Ё hán chū
niǎo sàn kōng chéng
yān xiāo shù shū
dōng yuè yán líng
西 shǔ xiàng
xiū míng qiè suǒ
zhǎng yáo
卢思道 卢思道
玄风冠东户,内范轶西陵。大川开宝匣,福地下金绳。
绣栭高可映,画栱叠相承。日驭非难假,云师本易凭。
阳室疑停燧,阴轩类鉴冰。迥题飞星没,长楣宿露凝。
旌门曙光转,辇道夕云蒸。山只效灵物,水若荐休徵。
薄命叨恩纪,微躯窃自陵。优游徒可恃,周赉永难胜。
xuán fēng guàn dōng
nèi fàn 西 líng
chuān kāi bǎo xiá
xià jīn shéng
xiù ér gāo yìng
huà gǒng dié xiàng chéng
fēi nán jiǎ
yún shī běn píng
yáng shì tíng suì
yīn xuān lèi jiàn bīng
jiǒng fēi xīng méi
zhǎng méi xiǔ 宿 níng
jīng mén shǔ guāng zhuǎn
niǎn dào yún zhēng
shān zhī xiào líng
shuǐ ruò jiàn xiū zhēng
báo mìng dāo ēn
wēi qiè líng
yōu yóu shì
zhōu lài yǒng nán shèng
卢思道 卢思道
少小期黄石,晚年游赤松。应成羽人去,何忽掩高封。
疏芜枕绝野,逦迤带斜峰。坟荒隧草没,碑碎石苔浓。
狙秦怀猛气,师汉挺柔容。盛烈芳千祀,深泉闭九重。
夕风吟宰树,迟光落下舂。遂令怀古客,挥泪独无踪。
shǎo xiǎo huáng shí
wǎn nián yóu chì sōng
yīng chéng rén
yǎn gāo fēng
shū zhěn jué
dài xié fēng
fén huāng suì cǎo méi
bēi suì shí tái nóng
qín huái 怀 měng
shī hàn tǐng róu róng
shèng liè fāng qiān
shēn quán jiǔ zhòng
fēng yín zǎi shù
chí guāng luò xià chōng
suí lìng huái 怀
huī lèi zōng
卢思道 卢思道
寻师得道诀,轻举厌人群。玉山候王母,珠庭谒老君。
煎为返魂药,刻作长生文。飞策乘流电,凋轩曳彩云。
玄洲望不极,赤野眺无垠。金楼旦?嵼,玉树晓氛氲。
拥琴遥可听,吹笙远讵闻。不觉蜉蝣子,生死何纷纷。
xún shī dào jué
qīng yàn rén qún
shān hòu wáng
zhū tíng lǎo jūn
jiān wéi fǎn hún yào
zuò zhǎng shēng wén
fēi chéng liú diàn
diāo xuān cǎi yún
xuán zhōu wàng
chì tiào yín
jīn lóu dàn ? ? chǎn
shù xiǎo fēn yūn
yōng qín yáo tīng
chuī shēng yuǎn wén
jiào yóu
shēng fēn fēn
卢思道 卢思道
初月正如钩,悬光入绮楼。中有可怜妾,如恨亦如羞。
深情出艳语,密意满横眸。楚腰宁且细,孙眉本未愁。
青玉勿当取,双银讵可留。会待东方骑,遥居最上头。
chū yuè zhèng gōu
xuán guāng lóu
zhōng yǒu lián qiè
hèn xiū
shēn qíng chū yàn
mǎn héng móu
chǔ yāo níng qiě
sūn méi běn wèi chóu
qīng dāng
shuāng yín liú
huì dài dōng fāng
yáo zuì shàng tóu
卢思道 卢思道
开年简时日,上辛称天吉。平晓禁门开,隐隐乘舆出。
乘舆出九重,金根御六龙。章移千乘动,旆举百神从。
黄麾引朱节,灵鼓应华钟。神歌己相续,神光复相烛。
风中飏紫烟,坛上埋苍玉。
kāi nián jiǎn shí
shàng xīn chēng tiān
píng xiǎo jìn mén kāi
yǐn yǐn chéng chū
chéng chū jiǔ zhòng
jīn gēn liù lóng
zhāng qiān chéng dòng
pèi bǎi shén cóng
huáng huī yǐn zhū jiē
líng yīng huá zhōng
shén xiàng
shén guāng xiàng zhú
fēng zhōng yáng yān
tán shàng mái cāng
古诗文网©京ICP备15008691号-1 北京次元跳动科技有限公司 | 友情链接: