X
典籍
孟子·第六节

  孟子谓齐宣王曰:“王之臣有托其妻子于其友,而之楚游者。比其反也,则冻馁其妻子,则如之何?”王曰:“弃之。”

  曰:“士师不能治士,则如之何?”王曰:“已之。”

  曰:“四境之内不治,则如之何?”王顾左右而言他。

相关翻译
  孟子对齐宣王说:“如果大王您有一个臣子把妻子儿女托付 ...
相关赏析