X
典籍
战国策·冯忌为庐陵君谓赵王

  冯忌为庐陵君谓赵王曰:“王之逐庐陵君,为燕也。”王曰:“吾所以重者,无燕、秦也。”对曰:“秦三以虞卿为言,而王不逐也。今燕一以庐陵君为言,而王逐之。是王轻强秦而重弱燕也。”王曰:“吾非为燕也,吾固将逐之。”“然则王逐庐陵君,又不为燕也。行逐爱弟,又兼无燕、秦,臣窃为大王不取也。”

相关翻译
冯忌为庐陵君蹲赵孝成王说:“大王驱逐庐陵君,这是为了燕国 ...
相关赏析