X
典籍
战国策·宣王谓摎留

  宣王谓摎留曰:“吾欲两用公仲、公叔,其可乎?”对曰:“不可。晋用六卿而国分,简公用田成、监止而简公弑,魏两用犀首、张仪而西河之外亡。今王两用之,其多力者内树其党,其寡力者籍外权。群臣或内树其党以擅其主,或外为交以裂其地,则王之国必危矣。”

相关翻译
韩宣王对掺留说:“我想并用公仲、公叔执掌国政,是否可以? ...
相关赏析