X
典籍
战国策·成阳君欲以韩魏听奏

  成阳君欲以韩、魏听秦,魏王弗利。白圭谓魏王曰:“王不如阴侯人说成阳君曰:‘君入秦,秦必留君,而以多割与韩矣。韩不听,秦必留君,而伐韩矣。故君不如安行求质于秦。’成阳君必不入秦,秦、韩不敢合,则王重矣。”

相关翻译
成阳君想让韩国、魏国听从泰国,魏王认为于己不利。自圭对魏 ...
相关赏析