X
典籍
战国策·周冣入齐

  周冣入齐,秦王怒,令姚贾让魏王。魏王为之谓秦王曰:“魏之所以为王通天下者,以周冣也。今周冣遁寡人入齐,齐无通于天下矣。敝邑之事王,亦无齐累矣。大国欲急兵,则趣赵而已。”

相关翻译
周最去了齐国,秦王大怒,派姚贾去责备魏王。魏王为此对秦王 ...
相关赏析