X
诗词大全
兵车行
朝代:唐朝 作者:杜甫
原文:
车辚辚,马萧萧,行人弓箭各在腰。
爷娘妻子走相送,尘埃不见咸阳桥。
牵衣顿足拦道哭,哭声直上干云霄。
道旁过者问行人,行人但云点行频。
或从十五北防河,便至四十西营田。
去时里正与裹头,归来头白还戍边。
边庭流血成海水,武皇开边意未已。
君不闻汉家山东二百州,千村万落生荆杞。
纵有健妇把锄犁,禾生陇亩无东西。
况复秦兵耐苦战,被驱不异犬与鸡。
长者虽有问,役夫敢申恨。
且如今年冬,未休关西卒。
县官急索租,租税从何出。
信知生男恶,反是生女好。
生女犹得嫁比邻,生男埋没随百草。
君不见,青海头,古来白骨无人收。
新鬼烦冤旧鬼哭,天阴雨湿声啾啾。
提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
chē lín lín ,mǎ xiāo xiāo ,háng rén gōng jiàn gè zài yāo 。
yé niáng qī zǐ zǒu xiàng sòng ,chén āi bú jiàn xián yáng qiáo 。
qiān yī dùn zú lán dào kū ,kū shēng zhí shàng gàn yún xiāo 。
dào páng guò zhě wèn háng rén ,háng rén dàn yún diǎn háng pín 。
huò cóng shí wǔ běi fáng hé ,biàn zhì sì shí xī yíng tián 。
qù shí lǐ zhèng yǔ guǒ tóu ,guī lái tóu bái hái shù biān 。
biān tíng liú xuè chéng hǎi shuǐ ,wǔ huáng kāi biān yì wèi yǐ 。
jun1 bú wén hàn jiā shān dōng èr bǎi zhōu ,qiān cūn wàn luò shēng jīng qǐ 。
zòng yǒu jiàn fù bǎ chú lí ,hé shēng lǒng mǔ wú dōng xī 。
kuàng fù qín bīng nài kǔ zhàn ,bèi qū bú yì quǎn yǔ jī 。
zhǎng zhě suī yǒu wèn ,yì fū gǎn shēn hèn 。
qiě rú jīn nián dōng ,wèi xiū guān xī zú 。
xiàn guān jí suǒ zū ,zū shuì cóng hé chū 。
xìn zhī shēng nán è ,fǎn shì shēng nǚ hǎo 。
shēng nǚ yóu dé jià bǐ lín ,shēng nán mái méi suí bǎi cǎo 。
jun1 bú jiàn ,qīng hǎi tóu ,gǔ lái bái gǔ wú rén shōu 。
xīn guǐ fán yuān jiù guǐ kū ,tiān yīn yǔ shī shēng jiū jiū 。
相关翻译

兵车行译文及注释

车辆隆隆响,战马萧萧鸣,出征士兵弓箭各自佩在腰。爹娘妻子儿女奔跑来相送,行军时扬起的尘土遮天蔽日以致看不见咸阳桥。拦在路上牵着士兵衣服顿脚哭,哭声直上天空冲入云霄。路旁经过的人...

相关赏析

兵车行创作背景

《兵车行》是历史生活的真实记录。唐玄宗天宝年间,朝廷对边疆少数民族频繁发动进攻。八载(749),哥舒翰奉命进攻吐蕃石堡城(在今青海省境内),久攻不下,后虽侥幸取胜,但所部六万三千人...

兵车行赏析

全诗借征夫对老人的答话,倾诉了人民对战争的痛恨和它所带来的痛苦。地方官吏在这样的情况下还要横征暴敛,百姓更加痛苦不堪。这是诗人深切地了解民间疾苦和寄予深刻同情的名篇之一。天宝以后,...

兵车行鉴赏

1.章法严密  先说形式。这首诗的结构方式古称“一头两脚体”。全诗共三段:第一段(即“头”)共6句(按乐句计算,下同),一韵到底;第二、三段(即“两脚”)各14句,并四次换韵。从整...

作者介绍
杜甫
杜甫(712-770),字子美,祖籍河南巩县。祖父杜审言是唐初著名诗人。青年时期,他曾游历过今江苏、浙江、河北、山东一带,并两次会见李白,两人结下...
车辚辚,马萧萧,行人弓箭各在腰。 爷娘妻子走相送,尘埃不见咸阳桥。 牵衣顿足拦道哭,哭声直上干云霄。 道旁过者问行人,行人但云点行频。 或从十五北防河,便至四十西营田。 去时里正与裹头,归来头白还戍边。 边庭流血成海水,武皇开边意未已。 君不闻汉家山东二百州,千村万落生荆杞。 纵有健妇把锄犁,禾生陇亩无东西。 况复秦兵耐苦战,被驱不异犬与鸡。 长者虽有问,役夫敢申恨。 且如今年冬,未休关西卒。 县官急索租,租税从何出。 信知生男恶,反是生女好。 生女犹得嫁比邻,生男埋没随百草。 君不见,青海头,古来白骨无人收。 新鬼烦冤旧鬼哭,天阴雨湿声啾啾。