X
诗词大全
春日忆李白
朝代:唐朝 作者:杜甫
原文:
白也诗无敌,飘然思不群。
清新庾开府,俊逸鲍参军。
渭北春天树,江东日暮云。
何时一樽酒,重与细论文。
提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
bái yě shī wú dí ,piāo rán sī bú qún 。
qīng xīn yǔ kāi fǔ ,jun4 yì bào cān jun1 。
wèi běi chūn tiān shù ,jiāng dōng rì mù yún 。
hé shí yī zūn jiǔ ,zhòng yǔ xì lùn wén 。
相关翻译

春日忆李白翻译

李白的诗作无人能敌,他那高超的才思也远远地超出一般人。 李白的诗作既有庾信诗作的清新之气,也有鲍照作品那种俊逸之风。 如今,我在渭北独对着春日的树木,而你在江东远望那日暮薄云,天各一方,只能遥相思念。 我...

相关赏析

春日忆李白赏析

  杜甫同李白的友谊,首先是从诗歌上结成的。这首怀念李白的五律,主要就是从这方面来落笔的。开头四句,一气贯注,都是对李白诗的热烈赞美。首句称赞他的诗冠绝当代。第二句是对上句的说明,是说他之所以“诗无敌”...

作者介绍
杜甫
杜甫(712-770),字子美,祖籍河南巩县。祖父杜审言是唐初著名诗人。青年时期,他曾游历过今江苏、浙江、河北、山东一带,并两次会见李白,两人结下...
白也诗无敌,飘然思不群。 清新庾开府,俊逸鲍参军。 渭北春天树,江东日暮云。 何时一樽酒,重与细论文。