X
诗词大全
把酒问月
朝代:唐朝 作者:李白
原文:
青天有月来几时?我今停杯一问之。
人攀明月不可得,月行却与人相随。
皎如飞镜临丹阙,绿烟灭尽清辉发。
但见宵从海上来,宁知晓向云间没。
白兔捣药秋复春,嫦娥孤栖与谁邻?
今人不见古时月,今月曾经照古人。
古人今人若流水,共看明月皆如此。
唯愿当歌对酒时,月光长照金樽里。
提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
qīng tiān yǒu yuè lái jǐ shí ?wǒ jīn tíng bēi yī wèn zhī 。
rén pān míng yuè bú kě dé ,yuè háng què yǔ rén xiàng suí 。
jiǎo rú fēi jìng lín dān què ,lǜ yān miè jìn qīng huī fā 。
dàn jiàn xiāo cóng hǎi shàng lái ,níng zhī xiǎo xiàng yún jiān méi 。
bái tù dǎo yào qiū fù chūn ,cháng é gū qī yǔ shuí lín ?
jīn rén bú jiàn gǔ shí yuè ,jīn yuè céng jīng zhào gǔ rén 。
gǔ rén jīn rén ruò liú shuǐ ,gòng kàn míng yuè jiē rú cǐ 。
wéi yuàn dāng gē duì jiǔ shí ,yuè guāng zhǎng zhào jīn zūn lǐ 。
相关翻译

把酒问月翻译

青天上明月高悬起于何时?我现在停下酒杯且一问之。 人追攀明月永远不能做到,月亮行走却与人紧紧相随。 皎洁得如镜飞升照临宫阙,绿烟散尽发出清冷的光辉。 只能看见每晚从海上升起,谁能知道早晨在云间隐没。 月亮里白...

相关赏析

把酒问月赏析

  “把酒问月”这诗题就是作者绝妙的自我造象,那飘逸浪漫的风神唯谪仙人方能有之。题下原注:“故人贾淳令予问之。”彼不自问而令予问之,一种风流自赏之意溢于言表。   悠悠万世,明月的存在对于人间是一个魅人...

作者介绍
李白
李白(701─762),字太白,号青莲居士,祖籍陇西成纪(今甘肃省天水县附近)。先世于隋末流徙中亚。李白即生于中亚的碎叶城(今吉尔吉斯斯坦境内)...
青天有月来几时?我今停杯一问之。 人攀明月不可得,月行却与人相随。 皎如飞镜临丹阙,绿烟灭尽清辉发。 但见宵从海上来,宁知晓向云间没。 白兔捣药秋复春,嫦娥孤栖与谁邻? 今人不见古时月,今月曾经照古人。 古人今人若流水,共看明月皆如此。 唯愿当歌对酒时,月光长照金樽里。