X
诗词大全
灞陵行送别
朝代:唐朝 作者:李白
原文:
送君灞陵亭,灞水流浩浩。
上有无花之古树,下有伤心之春草。
我向秦人问路岐,云是王粲南登之古道。
古道连绵走西京,紫阙落日浮云生。
正当今夕断肠处,骊歌愁绝不忍听。
提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
sòng jun1 bà líng tíng ,bà shuǐ liú hào hào 。
shàng yǒu wú huā zhī gǔ shù ,xià yǒu shāng xīn zhī chūn cǎo 。
wǒ xiàng qín rén wèn lù qí ,yún shì wáng càn nán dēng zhī gǔ dào 。
gǔ dào lián mián zǒu xī jīng ,zǐ què luò rì fú yún shēng 。
zhèng dāng jīn xī duàn cháng chù ,lí gē chóu jué bú rěn tīng 。
相关翻译

灞陵行送别翻译

送君送到灞陵亭,灞水浩荡似深情。 岸上古树已无鲜花,岸边有伤心的春草,萋萋蓠蓠。 我向当地的秦人问路,他说:这正是当初王粲南去走的古道。 古道的那头逶迤连绵通长安,紫色宫阙上浮云顿生,遮蔽了红日。 正当今夜...

相关赏析

灞陵行送别赏析

长安东南三十里处,原有一条灞水,汉文帝葬在这里,所以称为灞陵。唐代,人们出长安东门相送亲友,常常在这里分手。因此,灞上、灞陵、灞水等,在唐诗里经常是和离别联系在一起的。这些词本身就带有离别的色彩。“送君...

作者介绍
李白
李白(701─762),字太白,号青莲居士,祖籍陇西成纪(今甘肃省天水县附近)。先世于隋末流徙中亚。李白即生于中亚的碎叶城(今吉尔吉斯斯坦境内)...
送君灞陵亭,灞水流浩浩。 上有无花之古树,下有伤心之春草。 我向秦人问路岐,云是王粲南登之古道。 古道连绵走西京,紫阙落日浮云生。 正当今夕断肠处,骊歌愁绝不忍听。