诗词大全

题龙阳县青草湖

朝代:唐朝 作者:唐珙
西风吹老洞庭波,一夜湘君白发多。
醉后不知天在水,满船清梦压星河。
西 fēng chuī lǎo dòng tíng
xiāng jūn bái duō
zuì hòu zhī tiān zài shuǐ
mǎn chuán qīng mèng xīng

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

一、二两句,诗人由对眼前自然景色的深广感受而引起对神话中人的向往,借以对神话的幻想,反映出是时境界的逐渐深入。“西风吹老洞庭波,一夜湘君白发多。”诗中境界由一“老”字带起。秋风飒飒,洞庭湖水渺渺茫茫。那景象,与春日轻漾宁静的碧水相较,是和乐世间另一面的深邃的人生。诗人所思所忆渐渐入深。所思所悟如何细言,唯有诉付对白发湘君的神往,那江山与人生的化境,即是这般深沉了!传说湘君闻帝舜死于苍梧之野,追随不及,啼竹成斑,那宿命却如何可及呢?此夜洞庭可老,湘君如约此等情境,复能何言?这等思悟境界深广,洞庭深广的秋色可谓遇到了知音。思绪沉沉,竟至幻象,昼晓和乐尘世,此夜却换了人间。以神抒情,寄思于景,至幻乃深。

“醉后不知天在水,满船清梦压星河。”秋风已久,赏景渐忘景,不分是天上星、水中星?夜深思量长,怎知何时已醉?昔杜甫心怀长安,所目疮痍,“春水船如天上坐”,但悲其生不能已,故无缘这般深然长醉、安然入梦。泊舟、泊梦,天河或曰星河,景中或曰境中,所思或曰所忘。诗人的梦境,满船清梦,是诗人思量着的人生。然而,秋湖相往来,物我无碍,陶然自在,正是快哉。一二句亦真亦幻,愈是明了,愈是痴然;三四句境中心中,却深沉了,方潇洒了。所以,境界深了,夜即梦了,此真人生佳境也。

西风吹老洞庭波,一夜湘君白发多。
洞庭湖被萧瑟的秋风吹老,一夜愁思,湘君也多了白发。

醉后不知天在水,满船清梦压星河。
喝醉后不知道是天上的星辰倒映在水中,清朗的梦中,我好似卧在璀璨的星河中。

参考资料:
1、王洪,乔力等唐诗精华分卷:朝华出版社,1991年

西风吹老洞庭波,一夜湘(xiāng)君白发多。
尧的女儿,舜的妃子,死后化为湘水女神。

醉后不知天在水,满船清梦压星河。
天在水:天上的银河映在水中。

参考资料:
1、王洪,乔力等唐诗精华分卷:朝华出版社,1991年
相关翻译

题龙阳县青草湖翻译

秋风劲吹,洞庭湖水似乎衰老了许多,一夜愁思,湘君也应多了白发。 醉后忘却了水中的星辰只是倒影,清朗的梦中,我卧在天河上。...展开阅读全文∨
相关赏析

题龙阳县青草湖赏析

  此篇是元末明初诗人唐温如唯一的传世之作。关于这位作者,历史上没有片言只语的记载。然而,就是这一首他唯一的传世之作,让人们深深地记住了他。借助于这样的一首短短的七言绝句,读者所能体悟到的,则是诗人特有...展开阅读全文∨
作者介绍
唐珙
唐珙,字温如,元末明初诗人。会稽山阴(今浙江绍兴)人。[1] 《全唐诗》以为其晚唐人,据考证为误。[2] 生平仅略见于《御选元诗》卷首《姓名爵里》...详情
相关作品
元朝唐珙唐珙
瑶阶梦结翠宜男,误堕仙人紫玉簪。
鹤帐有春留不得,碧云扶影下湘南。
yáo jiē mèng jié cuì nán
duò xiān rén zān
zhàng yǒu chūn liú
yún yǐng xià xiāng nán
元朝唐珙唐珙
觅得狸儿太有情,乌蝉一点抱唇生。
牡丹架暖眠春昼,薄荷香浓醉晓晴。
分唾掌中频洗面,引儿窗下自呼名。
溪鱼不惜朝朝买,赢得书斋夜太平。
ér tài yǒu qíng
chán diǎn bào chún shēng
dān jià nuǎn mián chūn zhòu
báo xiāng nóng zuì xiǎo qíng
fèn tuò zhǎng zhōng pín miàn
yǐn ér chuāng xià míng
cháo cháo mǎi
yíng shū zhāi tài píng
元朝唐珙唐珙
黄河一清三千年,行潦灭没昆仑源。
我当濯足万里外,却怪尘土生青天。
何如曹溪一滴水,太阿削平如砺砥。
三江五湖不敢流,沧海无风清天底。
沅湘有脉通神州,乾坤无根...
展开阅读全文V
huáng qīng sān qiān nián
háng liáo miè méi kūn lún yuán
dāng zhuó wàn wài
què guài chén shēng qīng tiān
cáo shuǐ
tài ā xuē píng
sān jiāng gǎn liú
cāng hǎi fēng qīng tiān
yuán xiāng yǒu tōng shén zhōu
qián kūn gēn yuán
qīng tiān zài xià shuǐ zài shàng
zhù chū piàn qiū
dào rén duì xīn dìng
lěng shè tóng guāng shuāng yuè yǐng
líng lóng záo kāi yún chuāng
zuò kōng yuán jìng
元朝唐珙唐珙
当年子敬洛神赋,欧褚临摹不知数。
世人惟重十三行,真赝难分争抵捂。
赵公书法宗二王,手写全篇复前古。
上追黄庭下乐毅,善刻唐临俱未许。
残编断简久脱略,赵璧随珠...
展开阅读全文V
dāng nián jìng luò shén
ōu chǔ lín zhī shù
shì rén wéi zhòng shí sān háng
zhēn yàn nán fèn zhēng
zhào gōng shū zōng èr wáng
shǒu xiě quán piān qián
shàng zhuī huáng tíng xià
shàn táng lín wèi
cán biān duàn jiǎn jiǔ tuō luè
zhào suí zhū huò quán
fēi zǒu tiān bēn
lóng téng xiāng lǎo jiāo
rén jiān jiàn
wǎng wǎng shōu cáng tiān
jiāng nán jiā duō hǎo shì
zhǐ níng lùn bái jīn
lín chí jìn fēi dòng
guàn yuè hóng guāng tūn
yuàn jiā shí zhòng zhēn
què kǒng léi tíng lái xià
元朝唐珙唐珙
前朝书法孰为盛,苏黄米蔡得其正。
法度难以晋魏论,气象可与欧虞并。
宣和金书类臣稷,筋骨通神工瘦硬。
大江南来万几暇,翰墨留神纵天性。
驱驰羲献走颜柳,神游八法...
展开阅读全文V
qián cháo shū shú wéi shèng
huáng cài zhèng
nán jìn wèi lùn
xiàng ōu bìng
xuān jīn shū lèi chén
jīn tōng shén gōng shòu yìng
jiāng nán lái wàn xiá
hàn liú shén zòng tiān xìng
chí xiàn zǒu yán liǔ
shén yóu qīng wàn chéng
zhāo huí yún hàn fēi lóng zhāng
xuán tiān huī dòu bǐng
zhǎng qiāng jiàn jìng yòng
huī yǒu zhì hái wèi dìng
tài píng lǎo gāo yáng wēng
cǎo shū shí shí qīng xìng
tiān líng hàn màn
yóu néng zào qiú jìn
nián lái shén pǐn
zuì zhāng diān kuā cǎo shèng
cán piān duàn jiǎn fǒu
zhóu qiān tóng zèng
suō
元朝唐珙唐珙
将军西征过昆仑,战马渴死心如焚。
策勋脱鞍泻汗血,一饮瑶池三尺雪。
身如飞龙首渴乌,白光照夜瞳流月。
长河冻合霜草干,骏骨削立天风寒。
木牛沉绝粮道阻,中军饿守...
展开阅读全文V
jiāng jūn 西 zhēng guò kūn lún
zhàn xīn fén
xūn tuō ān xiè hàn xuè
yǐn yáo chí sān chǐ xuě
shēn fēi lóng shǒu
bái guāng zhào tóng liú yuè
zhǎng dòng shuāng cǎo gàn
jùn xuē tiān fēng hán
niú chén jué liáng dào
zhōng jūn è 饿 shǒu hán guān
tài píng
wǎng wǎng dài guī tiān xián
chú huàn
zhōng jiē suǒ jìn rén yóu nán
suō huà rěn kàn
wàn zhì shì kōng zhǎng tàn
元朝唐珙唐珙
襄阳米友仁,作画但画意。
须臾笔砚间,淋漓走元气。
xiāng yáng yǒu rén
zuò huà dàn huà
yàn jiān
lín zǒu yuán
西风吹老洞庭波,一夜湘君白发多。 醉后不知天在水,满船清梦压星河。