诗词大全

山行

朝代:唐朝 作者:项斯
青枥林深亦有人,一渠流水数家分。
山当日午回峰影,草带泥痕过鹿群。
蒸茗气从茅舍出,缲丝声隔竹篱闻。
行逢卖药归来客,不惜相随入岛云。
qīng lín shēn yǒu rén
liú shuǐ shù jiā fèn
shān dāng huí fēng yǐng
cǎo dài hén guò 鹿 qún
zhēng míng cóng máo shě chū
qiāo shēng zhú wén
háng féng mài yào guī lái
xiàng suí dǎo yún

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

青枥林深亦有人,一渠流水数家分。”起笔展示山间佳境──有景,有人,有村落。“亦”、“分”二字下得活脱。“亦”字表明此处枥木虽已蔚成深林,但并非杳无人烟,而是“亦有人”。有人必有村,可诗人并不正面说“亦有村”,却说一条溪水被几户人家分享着,这就显得出语不凡。这里一片枥林,一条溪水,几户人家,一幅恬美的山村图都从十四字绘出。次联写景更细。诗人用“点染法”,选取“山当日午”、“草带泥痕”两种寻常事物,写出极不寻常的诗境来。乍看“山当日午”,似乎平淡无奇,可一经“回峰影”渲染,那一渠流水,奇峰倒影,婆娑荡漾的美姿,立刻呈现目前。同样,“草带泥痕”,也是平常得很,可一经“过鹿群”渲染,那群鹿竞奔、蹄落草掩的喜人景象,立刻如映眼帘。“点染”本为中国画的技法,一点一染,淡浓、远近、深浅不同,景象更活现纸上。诗中“点染法”的妙用,效果亦然。它在平凡中见奇特,奇特又出于平凡,两者互为因果,相辅相成。如果单说“山当日午”、“草带泥痕”就索然无味,即使单说“回峰影”、“过鹿群”也平淡少兴。只有前用四字先“点”,而后用三字加“染”,于是这一联的两幅画面顿时为读者展示出富有动态的美的境界。

在第三联里,诗人准确地捕捉暮春山村最具特色的物事──烘茶与抽茧来开拓诗的意境。巧妙的是,诗人并未直说山村农民如何忙碌于捡茶、分茶、炒茶和煮茧、退蛹、抽丝,而只是说从茅舍升出袅袅炊烟中闻到了蒸茗的香味;隔着竹篱听到了缲丝声音,从而使读者自己去领略农事丰收的盛景。这里,诗人创造的意境因借助于通感作用,产生了一种令人倍感亲切的氛围。

按照诗意发展,尾联似应写诗人走进山村了。但是不然,“行逢卖药归来客,不惜相随入岛云。”当诗人走着走着,邂逅卖药材回来的老者,便随同这位年老的药农一道进入那烟霭茫茫的深山岛云中去。这一收笔,意味深长,是诗旨所在。“不惜”二字隐隐透露了诗人不投身热气腾腾的制茶抽丝的山村,而遁迹空寂的云山的苦衷。他在另一首诗里写道:“献赋才何拙,经时不耻归”(《归家山行》),这里说的“不耻归”,同样表现了诗人不惜谢绝仕途而甘隐山林的心情。“不惜相随入岛云”,作为末句似收而未收,余韵绕梁。

这首诗的特点是构思奇巧,移步换形,环绕山中之行,层次分明地写出作者在村里村外的见闻。写景,景物明丽;抒情,情味隽永;造境,境界深邃,委实是一首佳作。

参考资料:
1、马君骅等唐诗鉴赏辞典上海:上海辞书出版社,1983:970-971

青枥林深亦有人,一渠流水数家分。
青青的枥树林的深处也住着人,一条小溪由几户人家共享同分。

山当日午回峰影,草带泥痕过鹿群。
高山在正午时分峰影已经移动,草叶上沾着泥痕因刚跑过鹿群。

蒸茗气从茅舍出,缲丝声隔竹篱闻。
蒸煮茶叶的香气从茅屋里冒出,缫丝的声响隔着竹篱也能听闻。

行逢卖药归来客,不惜相随入岛云。
在路上遇见了买药归来的山客,心甘情愿随他进入如岛的白云。

参考资料:
1、张国举唐诗精华注译评长春:长春出版社,2010:584-585

青枥(lì)林深亦有人,一渠(qú)流水数家分。
青枥:一种落叶乔木,亦称枥树。深:一作“疏”。分:分配,分享。

山当日午回峰影,草带泥痕过鹿群。
回:一作“移”。日午:中午。

蒸茗气从茅舍出,缲(qiāo)丝声隔竹篱闻。
从:一作“冲”。茅舍:茅屋。缲丝:煮茧抽丝。

行逢卖药归来客,不惜相随入岛云。
不惜:不顾惜;不吝惜。岛云:白云飘浮山间,有如水中岛屿。

参考资料:
1、张国举唐诗精华注译评长春:长春出版社,2010:584-585
相关翻译

山行翻译

青青的枥树林的深处也住着人,一条小溪由几户人家共享同分。 高山在正午时分峰影已经移动,草叶上沾着泥痕因刚跑过鹿群。 蒸煮茶叶的香气从茅屋里冒出,缫丝的声响隔着竹篱也能听闻。 在路上遇见了买药归来的山客,心...展开阅读全文∨
相关赏析

山行赏析

  青枥林深亦有人,一渠流水数家分。”起笔展示山间佳境──有景,有人,有村落。“亦”、“分”二字下得活脱。“亦”字表明此处枥木虽已蔚成深林,但并非杳无人烟,而是“亦有人”。有人必有村,可诗人并不正面说“...展开阅读全文∨
创作背景

山行创作背景

项斯生当唐末乱世,自觉怀才不遇,壮志莫酬。他除做过小官丹徒县尉外,隐居山林达三十年,对山间的四时晨昏、风云草木极其熟悉。这首《山行》,便是写山村野景。

作者介绍
项斯
项斯,字子迁,号纯一,称元旺公,江东人。生于唐元和庚寅年十月初八午时【公元810年】,曾任吉州刺史,享年83岁,葬于现江西吉安县官田毛家【玉山...详情
相关作品
唐朝项斯
日落江路黑,前村人语稀。几家深树里,一火夜渔归。
luò jiāng hēi
qián cūn rén
jiā shēn shù
huǒ guī
唐朝项斯
塞外冲沙损眼明,归来养病住秦京。上高楼阁看星坐,著白衣裳把剑行。常说老身思斗将,最悲无力制蕃营。翠眉红脸和回鹘,惆怅中原不用兵。
sāi wài chōng shā sǔn yǎn míng
guī lái yǎng bìng zhù qín jīng
shàng gāo lóu kàn xīng zuò
zhe bái shang jiàn háng
cháng shuō lǎo shēn dòu jiāng
zuì bēi zhì fān yíng
cuì méi hóng liǎn huí
chóu chàng zhōng yuán yòng bīng
唐朝项斯
坐夏日偏长,知师在律堂。多因束带热,更忆剃头凉。
苔色侵经架,松阴到簟床。还应炼诗句,借卧石池傍。
zuò xià piān zhǎng
zhī shī zài táng
duō yīn shù dài
gèng tóu liáng
tái qīn jīng jià
sōng yīn dào diàn chuáng
hái yīng liàn shī
jiè shí chí bàng
唐朝项斯
禅禹逊尧聪,巍巍盛此中。四隅咸启圣,万古赖成功。
道德去弥远,山河势不穷。停车一再拜,帝业即今同。
chán xùn yáo cōng
wēi wēi shèng zhōng
xián shèng
wàn lài chéng gōng
dào yuǎn
shān shì qióng
tíng chē zài bài
jīn tóng
唐朝项斯
凌澌冲泪眼,重叠自西来。即夜寒应合,非春暖不开。
岂无登陆计,宜弃济川材。愿寄浮天外,高风万里回。
líng chōng lèi yǎn
zhòng dié 西 lái
hán yīng
fēi chūn nuǎn kāi
dēng
chuān cái
yuàn tiān wài
gāo fēng wàn huí
唐朝项斯
尘污出华发,惭君青藓冠。此身闲未得,终日戴应难。
好就松阴挂,宜当枕石看。会须寻道士,簪去绕霜坛。
chén chū huá
cán jūn qīng xiǎn guàn
shēn xián wèi
zhōng dài yīng nán
hǎo jiù sōng yīn guà
dāng zhěn shí kàn
huì xún dào shì
zān rào shuāng tán
唐朝项斯
江湖归不易,京邑计长贫。独夜有知己,论心无故人。
一灯愁里梦,九陌病中春。为问清平日,无门致出身。
jiāng guī
jīng zhǎng pín
yǒu zhī
lùn xīn rén
dēng chóu mèng
jiǔ bìng zhōng chūn
wéi wèn qīng píng
mén zhì chū shēn
唐朝项斯
停车晓烛前,一语几潸然。路去干戈日,乡遥饥馑年。
湖波晴见雁,槐驿晚无蝉。莫纵经时住,东南书信偏。
tíng chē xiǎo zhú qián
shān rán
gàn
xiāng yáo jǐn nián
qíng jiàn yàn
huái 驿 wǎn chán
zòng jīng shí zhù
dōng nán shū xìn piān
唐朝项斯
往往到城市,得非征药钱。世人空识面,弟子莫知年。
自说能医死,相期更学仙。近来移住处,毛女旧峰前。
wǎng wǎng dào chéng shì
fēi zhēng yào qián
shì rén kōng shí miàn
zhī nián
shuō néng
xiàng gèng xué xiān
jìn lái zhù chù
máo jiù fēng qián
唐朝项斯
字已无人识,唯应记铸年。见来深似水,携去重于钱。
鸾翅巢空月,菱花遍小天。宫中照黄帝,曾得化为仙。
rén shí
wéi yīng zhù nián
jiàn lái shēn shuǐ
xié zhòng qián
luán chì cháo kōng yuè
líng huā biàn xiǎo tiān
gōng zhōng zhào huáng
céng huà wéi xiān
青枥林深亦有人,一渠流水数家分。 山当日午回峰影,草带泥痕过鹿群。 蒸茗气从茅舍出,缲丝声隔竹篱闻。 行逢卖药归来客,不惜相随入岛云。