诗词大全

白鸽

朝代:唐朝 作者:徐夤
举翼凌空碧,依人到大邦。
粉翎栖画阁,雪影拂琼窗。
振鹭堪为侣,鸣鸠好作双。
狎鸥归未得,睹尔忆晴江。
líng kōng
rén dào bāng
fěn líng huà
xuě yǐng qióng chuāng
zhèn kān wéi
míng jiū hǎo zuò shuāng
xiá ōu guī wèi
ěr qíng jiāng

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
作者介绍
徐夤
徐夤:字昭梦,福建莆田人。登乾宁进士第,授秘书省正字。依王审知,礼待简略,遂拂衣去,归隐延寿溪(现留于绶溪公园,系莆田二十四景之一)。著...详情
相关作品
唐朝徐夤徐夤
多蓄多藏岂足论,有谁还议济王孙。能于祸处翻为福,
解向雠家买得恩。几怪邓通难免饿,须知夷甫不曾言。
朝争暮竞归何处,尽入权门与幸门。
duō duō cáng lùn
yǒu shuí hái wáng sūn
néng huò chù fān wéi
jiě xiàng chóu jiā mǎi ēn
guài dèng tōng nán miǎn è 饿
zhī céng yán
cháo zhēng jìng guī chù
jìn quán mén xìng mén
唐朝徐夤徐夤
看遍花无胜此花,剪云披雪蘸丹砂。开当青律二三月,
破却长安千万家。天纵秾华刳鄙吝,春教妖艳毒豪奢。
不随寒令同时放,倍种双松与辟邪。
万万花中第一流,浅霞轻染嫩...
展开阅读全文V
kàn biàn huā shèng huā
jiǎn yún xuě zhàn dān shā
kāi dāng qīng èr sān yuè
què zhǎng ān qiān wàn jiā
tiān zòng nóng huá lìn
chūn jiāo yāo yàn háo shē
suí hán lìng tóng shí fàng
bèi zhǒng shuāng sōng xié
wàn wàn huā zhōng liú
qiǎn xiá qīng rǎn nèn yín ōu
néng kuáng qiān jīn
huò zhū mén wàn hóu
cháo zhào kāi xié jiǔ kàn
fēng chuī luò rào lán shōu
shī shū mǎn jià chén āi
jìn rén luè tóu
唐朝徐夤徐夤
曲江真宰国中讹,寻奏渔阳忽荷戈。堂上有兵天不用,
幄中无策印空多。尘惊骑透潼关锁,云护龙游渭水波。
未必蛾眉能破国,千秋休恨马嵬坡。
jiāng zhēn zǎi guó zhōng é
xún zòu yáng
táng shàng yǒu bīng tiān yòng
zhōng yìn kōng duō
chén jīng tòu tóng guān suǒ
yún lóng yóu wèi shuǐ
wèi é méi néng guó
qiān qiū xiū hèn wéi
唐朝徐夤徐夤
长养薰风拂晓吹,渐开荷芰落蔷薇。
青虫也学庄周梦,化作南园蛱蝶飞。
zhǎng yǎng xūn fēng xiǎo chuī
jiàn kāi luò qiáng wēi
qīng chóng xué zhuāng zhōu mèng
huà zuò nán yuán jiá dié fēi
唐朝徐夤徐夤
芳菲移自越王台,最似蔷薇好并栽。秾艳尽怜胜彩绘,
嘉名谁赠作玫瑰。春藏锦绣风吹拆,天染琼瑶日照开。
为报朱衣早邀客,莫教零落委苍苔。
fāng fēi yuè wáng tái
zuì qiáng wēi hǎo bìng zāi
nóng yàn jìn lián shèng cǎi huì
jiā míng shuí zèng zuò méi guī
chūn cáng jǐn xiù fēng chuī chāi
tiān rǎn qióng yáo zhào kāi
wéi bào zhū zǎo yāo
jiāo líng luò wěi cāng tái
唐朝徐夤徐夤
武夷春暖月初圆,采摘新芽献地仙。飞鹊印成香蜡片,
啼猿溪走木兰船。金槽和碾沈香末,冰碗轻涵翠缕烟。
分赠恩深知最异,晚铛宜煮北山泉。
chūn nuǎn yuè chū yuán
cǎi zhāi xīn xiàn xiān
fēi què yìn chéng xiāng piàn
yuán zǒu lán chuán
jīn cáo niǎn shěn xiāng
bīng wǎn qīng hán cuì yān
fèn zèng ēn shēn zhī zuì
wǎn chēng zhǔ běi shān quán
唐朝徐夤徐夤
肠断东风落牡丹,为祥为瑞久留难。青春不驻堪垂泪,
红艳已空犹倚栏。积藓下销香蕊尽,晴阳高照露华干。
明年万叶千枝长,倍发芳菲借客看。
cháng duàn dōng fēng luò dān
wéi xiáng wéi ruì jiǔ liú nán
qīng chūn zhù kān chuí lèi
hóng yàn kōng yóu lán
xiǎn xià xiāo xiāng ruǐ jìn
qíng yáng gāo zhào huá gàn
míng nián wàn qiān zhī zhǎng
bèi fāng fēi jiè kàn
唐朝徐夤徐夤
晨起梳头忽自悲,镜中亲见数茎丝。
从今休说龙泉剑,世上恩雠报已迟。
chén shū tóu bēi
jìng zhōng qīn jiàn shù jīng
cóng jīn xiū shuō lóng quán jiàn
shì shàng ēn chóu bào chí
唐朝徐夤徐夤
不并难飞茧里蛾,有花芳处定经过。
天风相送轻飘去,却笑蜘蛛谩过罗。
苒苒双双拂画栏,佳人偷眼再三看。
莫欺翼短飞长近,试就花间扑已难。
栩栩无因系得他,野园荒径...
展开阅读全文V
bìng nán fēi jiǎn é
yǒu huā fāng chù dìng jīng guò
tiān fēng xiàng sòng qīng piāo
què xiào zhī zhū màn guò luó
rǎn rǎn shuāng shuāng huà lán
jiā rén tōu yǎn zài sān kàn
duǎn fēi zhǎng jìn
shì jiù huā jiān nán
yīn
yuán huāng jìng duō
wén zhú shuí jiāo
yīng zhàng liú yīng wéi chàng
唐朝徐夤徐夤
抛掷清溪旧钓钩,长安寒暑再环周。便随莺羽三春化,
只说蝉声一度愁。扫雪自怜窗纸照,上天宁愧海槎流。
明时则待金门诏,肯羡班超万户侯。
无酒穷愁结自舒,饮河求满不...
展开阅读全文V
pāo zhì qīng jiù diào gōu
zhǎng ān hán shǔ zài huán zhōu
biàn 便 suí yīng sān chūn huà
zhī shuō chán shēng chóu
sǎo xuě lián chuāng zhǐ zhào
shàng tiān níng kuì hǎi chá liú
míng shí dài jīn mén zhào
kěn xiàn bān chāo wàn hóu
jiǔ qióng chóu jié shū
yǐn qiú mǎn qiú
shēn dēng xiāo hàn píng shí
jiā gàn dìng hòu shū
guì gǎn
qīng pín fāng jiàn xiàng
míng shí yòng kuāng jūn
yòng fáng què diào
tuō yāo jīn yào lùn
biàn 便 kān guī yǐn bái yún cūn
gèng míng qiáng jīn bǎng
yǒu huā zhī shèng xìng yuán
shí jiē guó
gōng fēi chù jìn wáng sūn
gāo mián
更多关于徐夤的古诗>>
举翼凌空碧,依人到大邦。 粉翎栖画阁,雪影拂琼窗。 振鹭堪为侣,鸣鸠好作双。 狎鸥归未得,睹尔忆晴江。