X
诗词大全
哀江头
朝代:唐朝 作者:杜甫
原文:
少陵野老吞声哭,春日潜行曲江曲。
江头宫殿锁千门,细柳新蒲为谁绿。
忆昔霓旌下南苑,苑中万物生颜色。
昭阳殿里第一人,同辇随君侍君侧。
辇前才人带弓箭,白马嚼啮黄金勒。
翻身向天仰射云,一箭正坠双飞翼。
明眸皓齿今何在,血污游魂归不得。
清渭东流剑阁深,去住彼此无消息。
人生有情泪沾臆,江草江花岂终极。
黄昏胡骑尘满城,欲往城南望城北。
提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
shǎo líng yě lǎo tūn shēng kū ,chūn rì qián háng qǔ jiāng qǔ 。
jiāng tóu gōng diàn suǒ qiān mén ,xì liǔ xīn pú wéi shuí lǜ 。
yì xī ní jīng xià nán yuàn ,yuàn zhōng wàn wù shēng yán sè 。
zhāo yáng diàn lǐ dì yī rén ,tóng niǎn suí jun1 shì jun1 cè 。
niǎn qián cái rén dài gōng jiàn ,bái mǎ jiáo niè huáng jīn lè 。
fān shēn xiàng tiān yǎng shè yún ,yī jiàn zhèng zhuì shuāng fēi yì 。
míng móu hào chǐ jīn hé zài ,xuè wū yóu hún guī bú dé 。
qīng wèi dōng liú jiàn gé shēn ,qù zhù bǐ cǐ wú xiāo xī 。
rén shēng yǒu qíng lèi zhān yì ,jiāng cǎo jiāng huā qǐ zhōng jí 。
huáng hūn hú qí chén mǎn chéng ,yù wǎng chéng nán wàng chéng běi 。
相关翻译

哀江头翻译

祖居少陵的野老(杜甫自称)无声地痛哭,春天偷偷地来到了曲江边。 江岸的宫殿千门闭锁,细细的柳丝和新生的水蒲为谁而绿? 回忆当初皇帝的彩旗仪仗下了南苑,苑里的万物都生出光辉。 昭阳殿里的第一美人也同车出游,...

相关赏析

哀江头赏析

 全诗分为三部分。前四句是第一部分,写长安沦陷后的曲江景象。曲江原是长安有名的游览胜地,713年——741年期间(开元年间)经过疏凿修建,亭台楼阁参差,奇花异卉争芳,一到春天,彩幄翠帱,匝于堤岸,鲜车健马,比肩...

作者介绍
杜甫
杜甫(712-770),字子美,祖籍河南巩县。祖父杜审言是唐初著名诗人。青年时期,他曾游历过今江苏、浙江、河北、山东一带,并两次会见李白,两人结下...
少陵野老吞声哭,春日潜行曲江曲。 江头宫殿锁千门,细柳新蒲为谁绿。 忆昔霓旌下南苑,苑中万物生颜色。 昭阳殿里第一人,同辇随君侍君侧。 辇前才人带弓箭,白马嚼啮黄金勒。 翻身向天仰射云,一箭正坠双飞翼。 明眸皓齿今何在,血污游魂归不得。 清渭东流剑阁深,去住彼此无消息。 人生有情泪沾臆,江草江花岂终极。 黄昏胡骑尘满城,欲往城南望城北。