诗词大全

新农村建设写实

朝代:当代 作者:高山流水
树下花开沿路香, 菜园果实红绿黄。
居民结伙携座聚, 织绣打牌看谁强。
楼前楼后童嬉戏, 楼东楼西各业忙,
楼里楼外人串动, 楼上楼下笑声扬。
渔者楼前晒鱼网, 人围货摊买亦尝。
散步绕着楼区转, 水泥路面道溜光。
小区内外车方便, 三五超市生意旺。
棋牌娱乐两三家, 秧歌舞蹈在广场。
环境优雅风景秀, 区内绿地树成行。
春来四野百鸟唱, 夏秋听蝉声嘹亮。
健身设备站一排, 踏雪锻炼无烟呛。
方圆廖廓没污染, 这里生活特辉煌。
shù xià huā kāi yán lù xiāng , cài yuán guǒ shí hóng lǜ huáng 。 树下花开沿路香, 菜园果实红绿黄。
jū mín jié huǒ xié zuò jù , zhī xiù dǎ pái kàn shuí qiáng 。 居民结伙携座聚, 织绣打牌看谁强。
lóu qián lóu hòu tóng xī xì , lóu dōng lóu xī gè yè máng , 楼前楼后童嬉戏, 楼东楼西各业忙,
lóu lǐ lóu wài rén chuàn dòng , lóu shàng lóu xià xiào shēng yáng 。 楼里楼外人串动, 楼上楼下笑声扬。
yú zhě lóu qián shài yú wǎng , rén wéi huò tān mǎi yì cháng 。 渔者楼前晒鱼网, 人围货摊买亦尝。
sàn bù rào zhe lóu qū zhuǎn , shuǐ ní lù miàn dào liū guāng 。 散步绕着楼区转, 水泥路面道溜光。
xiǎo qū nèi wài chē fāng biàn , sān wǔ chāo shì shēng yì wàng 。 小区内外车方便, 三五超市生意旺。
qí pái yú lè liǎng sān jiā , yāng gē wǔ dǎo zài guǎng chǎng 。 棋牌娱乐两三家, 秧歌舞蹈在广场。
huán jìng yōu yǎ fēng jǐng xiù , qū nèi lǜ dì shù chéng háng 。 环境优雅风景秀, 区内绿地树成行。
chūn lái sì yě bǎi niǎo chàng , xià qiū tīng chán shēng liáo liàng 。 春来四野百鸟唱, 夏秋听蝉声嘹亮。
jiàn shēn shè bèi zhàn yī pái , tà xuě duàn liàn wú yān qiàng 。 健身设备站一排, 踏雪锻炼无烟呛。
fāng yuán liào kuò méi wū rǎn , zhè lǐ shēng huó tè huī huáng 。 方圆廖廓没污染, 这里生活特辉煌。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
作者介绍
高山流水
高山流水,当代诗人。...
相关作品
更多关于高山流水的古诗
树下花开沿路香, 菜园果实红绿黄。 居民结伙携座聚, 织绣打牌看谁强。 楼前楼后童嬉戏, 楼东楼西各业忙, 楼里楼外人串动, 楼上楼下笑声扬。 渔者楼前晒鱼网, 人围货摊买亦尝。 散步绕着楼区转, 水泥路面道溜光。 小区内外车方便, 三五超市生意旺。 棋牌娱乐两三家, 秧歌舞蹈在广场。 环境优雅风景秀, 区内绿地树成行。 春来四野百鸟唱, 夏秋听蝉声嘹亮。 健身设备站一排, 踏雪锻炼无烟呛。 方圆廖廓没污染, 这里生活特辉煌。