诗词大全

事评

朝代:当代 作者:高山流水
众聚世事评, 有人说不公。 偏見不晓识, 晴可有云行。 步随黑云影, 牢骚天不晴。 固执持管见, 牛角钻不通。 换位做权衡, 多晴变有情。 放眼量盛世, 方见大光明。
zhòng jù shì shì píng , yǒu rén shuō bú gōng 。 piān jiàn bú xiǎo shí , qíng kě yǒu yún háng 。 bù suí hēi yún yǐng , láo sāo tiān bú qíng 。 gù zhí chí guǎn jiàn , niú jiǎo zuàn bú tōng 。 huàn wèi zuò quán héng , duō qíng biàn yǒu qíng 。 fàng yǎn liàng shèng shì , fāng jiàn dà guāng míng 。众聚世事评, 有人说不公。 偏見不晓识, 晴可有云行。 步随黑云影, 牢骚天不晴。 固执持管见, 牛角钻不通。 换位做权衡, 多晴变有情。 放眼量盛世, 方见大光明。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
作者介绍
高山流水
高山流水,当代诗人。...
相关作品
更多关于高山流水的古诗
众聚世事评, 有人说不公。 偏見不晓识, 晴可有云行。 步随黑云影, 牢骚天不晴。 固执持管见, 牛角钻不通。 换位做权衡, 多晴变有情。 放眼量盛世, 方见大光明。