诗词大全

寄题喻高士澹轩

朝代: 作者:裘万顷
世事邯郸枕,生涯老子书。能知澹中味,雅称竹间居。石径排云入,霜根带月锄。纷华不到眼,赢得玩清虚。
shì shì hán dān zhěn
shēng lǎo zi shū
néng zhī dàn zhōng wèi
chēng zhú jiān
shí jìng pái yún
shuāng gēn dài yuè chú
fēn huá dào yǎn
yíng de wán qīng

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
相关赏析

寄题喻高士澹轩注释

【邯郸枕】《枕中记》载:卢生于邯郸客店中遇道士吕翁,翁探囊中枕以授之,曰:“子枕吾枕,当令子荣适如志。”其枕青瓷,而窍其两端。生就枕入梦,历尽人间富贵荣华。梦醒,店主蒸黄粱未熟。后因以“邯郸枕”喻虚幻之事。宋苏轼《送安节》诗:“一杯归诵此,万事邯郸枕。”金元好问《送杜招抚归西山》诗:“邯郸枕上人初觉,《秋水篇》中物已齐。”清惜秋旅生《维新梦·入梦》:“愁中欲借邯郸枕,悽惻神鷄不可听。”...展开阅读全文∨
作者介绍
裘万顷
裘万顷(?~1219)南宋诗人。字元量,号竹斋,洪州新建(今江西南昌)人。淳熙十四年进士,历仕吏部架阁、大理司直、江西抚干,性至孝,有节操,有...详情
相关作品
纷纷天下事,翻覆良难期。
不知窈冥中,主张者云谁。
工拙判两涂,人谋岂容施。
得非欲平治,机缄遂潜移。
目前三四公,并用无一遗。
毋嫌滞一州,民实邦之基。
乡...
展开阅读全文V
fēn fēn tiān xià shì
fān liáng nán
zhī yǎo míng zhōng
zhǔ zhāng zhě yún shuí
gōng zhuō pàn liǎng
rén móu róng shī
fēi píng zhì
jiān suí qián
qián sān gōng
bìng yòng
xián zhì zhōu
mín shí bāng zhī
xiāng lái fān jiāng tóu
qīn jiàn guó shī
háng yuān qiān
qiān zǎi tóng shí
rén shǐ 使 lín mín
ér lài
rén yán zhì tài
suǒ dēng gāo kuí
wèi chóng jūn
fǒu shī suǒ
tiān tǎng rén cóng
shí zhēn
彩笔三生梦,春莲万叶花。
笑人为市道,随分足生涯。
山路净如水,溪流浅见沙。
能来良不恶,看我傲烟霞。
cǎi sān shēng mèng
chūn lián wàn huā
xiào rén wéi shì dào
suí fèn shēng
shān jìng shuǐ
liú qiǎn jiàn shā
néng lái liáng è
kàn ào yān xiá
笔砚君无间,冰霜岁又除。
诸生得模范,六艺共耕锄。
松菊渊明宅,蓬蒿仲蔚居。
相望傥相忆,故寄数行书。
yàn jūn jiān
bīng shuāng suì yòu chú
zhū shēng fàn
liù gòng gēng chú
sōng yuān míng zhái
péng hāo zhòng wèi
xiàng wàng tǎng xiàng
shù háng shū
春醪欲冰木欲折,急雨风吹不成雪。
玉妃夜堕广寒宫,开作寒花赛清绝。
未须千树插山巅,且要几枝横水边。
暗香疎影尚无恙,凭谁唤起西湖仙。
不妨琢句更驰送,一洗十年...
展开阅读全文V
chūn láo bīng shé
fēng chuī chéng xuě
fēi duò guǎng 广 hán gōng
kāi zuò hán huā sài qīng jué
wèi qiān shù chā shān diān
qiě yào zhī héng shuǐ biān
àn xiāng shū yǐng shàng yàng
píng shuí huàn 西 xiān
fáng zhuó gèng chí sòng
shí nián chén mèng
tiě xīn yuán wéi huí
yǎn zhū liáo nòng
胜游千里笑谈中,雪片梅花正仲冬。
肯向席门寻孺子,更能草具重茅容。
春风顿觉生寒谷,夜榻惟愁听晓钟。
半世坡梅门下客,乃今何幸得过从。
shèng yóu qiān xiào tán zhōng
xuě piàn méi huā zhèng zhòng dōng
kěn xiàng mén xún
gèng néng cǎo zhòng máo róng
chūn fēng dùn jiào shēng hán
wéi chóu tīng xiǎo zhōng
bàn shì méi mén xià
nǎi jīn xìng guò cóng
穑斋主人嗜泉石,一舸来家楚江侧。
水光山色晴逼人,中有轩窗更清绝。
汲泉为池良不恶,坐见涟漪照金碧。
匳开宝鉴大如许,月堕冰轮光欲溢。
何须泰华寻玉井,谩说仇池...
展开阅读全文V
zhāi zhǔ rén shì quán shí
lái jiā chǔ jiāng
shuǐ guāng shān qíng rén
zhōng yǒu xuān chuāng gèng qīng jué
quán wéi chí liáng è
zuò jiàn lián zhào jīn
lián kāi bǎo jiàn
yuè duò bīng lún guāng
tài huá xún jǐng
màn shuō chóu chí yǒu xiān xué
zhōng fēng chù zhe
zhǎng wéi zhào huá yán
jiē shū lǎn zhēn chéng
xiǎng xiàng ò shī jìng
ān shēn wéi zhāi
zuì chí biān tīng jǐn
山长飞鸟急,江阔去帆微。
唱晚几渔笛,凭高一钓矶。
从君濯冰雪,满袖得珠玑。
三叹不能已,归来吟夕晖。
shān zhǎng fēi niǎo
jiāng kuò fān wēi
chàng wǎn
píng gāo diào
cóng jūn zhuó bīng xuě
mǎn xiù zhū
sān tàn néng
guī lái yín huī
看经堂上钟磬鸣,看经堂外水云清。
山连远渚鸟飞急,风入轻帆舟去平。
烟树不妨留夕照,尘缨正欲濯寒泓。
凭谁为我问造物,乞与少陵常眼明。
kàn jīng táng shàng zhōng qìng míng
kàn jīng táng wài shuǐ yún qīng
shān lián yuǎn zhǔ niǎo fēi
fēng qīng fān zhōu píng
yān shù fáng liú zhào
chén yīng zhèng zhuó hán hóng
píng shuí wéi wèn zào
shǎo líng cháng yǎn míng
芳枝莫遣风吹折,要看枝头千点雪。
孤山畴昔盛开时,十里香颸飞不绝。
蹇驴乌帽照霜颠,长吟竟日溪桥边。
自从和靖收声后,一时翰墨归坡仙。
只今往事飞鸿送,寂寞四湖...
展开阅读全文V
fāng zhī qiǎn fēng chuī shé
yào kàn zhī tóu qiān diǎn xuě
shān chóu shèng kāi shí
shí xiāng fēi jué
jiǎn mào zhào shuāng diān
zhǎng yín jìng qiáo biān
cóng jìng shōu shēng hòu
shí hàn guī xiān
zhī jīn wǎng shì fēi hóng 鸿 sòng
tóu lǎo mèng
huā kāi huā luò màn shāng xīn
míng yuè qīng tuān shuí nòng
去年今日西归客,曝背茅檐又一冬。
岁月催人虽迅速,简编於我却从容。
知名焉用诗千首,养病聊须酒一钟。
早晚杖藜修水去,故人有约许相从。
nián jīn 西 guī
bèi máo yán yòu dōng
suì yuè cuī rén suī xùn
jiǎn biān què cóng róng
zhī míng yān yòng shī qiān shǒu
yǎng bìng liáo jiǔ zhōng
zǎo wǎn zhàng xiū shuǐ
rén yǒu yuē xiàng cóng
世事邯郸枕,生涯老子书。能知澹中味,雅称竹间居。石径排云入,霜根带月锄。纷华不到眼,赢得玩清虚。