诗词大全

天平山白云泉

朝代:宋朝 作者:钱藻
白云岩静最深隈,泉溜泓溶石窦开。
宿雾不生澄晓月,残风轻漾蛰寒雷。
源从天汉星边落,流自鳌峰海上回。
莫谓无心事奔注,曾随霖雨下山来。
bái yún yán jìng zuì shēn wēi
quán liū hóng róng shí dòu kāi
xiǔ 宿 shēng chéng xiǎo yuè
cán fēng qīng yàng zhé hán léi
yuán cóng tiān hàn xīng biān luò
liú áo fēng hǎi shàng huí
wèi xīn shì bēn zhù
céng suí lín xià shān lái

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
相关作品
更多关于的古诗>>
白云岩静最深隈,泉溜泓溶石窦开。宿雾不生澄晓月,残风轻漾蛰寒雷。源从天汉星边落,流自鳌峰海上回。莫谓无心事奔注,曾随霖雨下山来。