诗词大全

水村歌

朝代:宋朝 作者:钱仲鼎
舟摇摇兮,风嫋嫋兮。
波鳞鳞兮,鸥翩翩兮。
扣舷渔歌兮,孰知其他兮。
zhōu yáo yáo
fēng niǎo niǎo
lín lín
ōu piān piān
kòu xián
shú zhī

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
相关作品
宋朝钱仲鼎
在昔洛阳,雪深丈余。
士也高卧,来令尹车。
今年吴淞,雪复何如。
积素一色,鸥鹭有无。
之子江臯,修亭是居。
有琴有书,有酒有鱼。
赏静独眺,聊以自娱。
挹兹...
展开阅读全文V
zài luò yáng
xuě shēn zhàng
shì gāo
lái lìng yǐn chē
jīn nián sōng
xuě
ōu yǒu
zhī jiāng gāo
xiū tíng shì
yǒu qín yǒu shū
yǒu jiǔ yǒu
shǎng jìng tiào
liáo
qīng fēng
lǐn lǐn
jǐng
zài juàn zài shū
宋朝钱仲鼎
闭门雪卧远,咏史风情留。
诗有三百篇,令子手所裒。
汝翁秀儒林,殖学媲前修。
六经穷窔奥,万象工雕锼。
广矣雅音正,悕矣骚情幽。
照耀明月珠,珍重珊瑚钩。
一...
展开阅读全文V
mén xuě yuǎn
yǒng shǐ fēng qíng liú
shī yǒu sān bǎi piān
lìng shǒu suǒ póu
wēng xiù lín
zhí xué qián xiū
liù jīng qióng yào ào
wàn xiàng gōng diāo sōu
guǎng 广 yīn zhèng
sāo qíng yōu
zhào yào 耀 míng yuè zhū
zhēn zhòng shān gōu
lìng rén
zài lìng rén chóu
xiǔ
jiāng míng tóng liú
tuō
dōng chéng zhuī yóu
píng shí shǎo kuò
xiá duō chàng chóu
cái chuāi liè
zǎo shuí chóu
lǎo suì rǎn rǎn
shuāng bìn fēng biāo biāo
suǒ máo
hán yōng diāo qiú
lái qīng mèng fēi
rào sōng jiāng tóu
mèng zhōng shí
更多关于的古诗>>
舟摇摇兮,风嫋嫋兮。波鳞鳞兮,鸥翩翩兮。扣舷渔歌兮,孰知其他兮。