诗词大全

留题巾山明庆塔院

朝代:宋朝 作者:钱昱
数级崔嵬万木中,最堪影势似难同。
栏杆夜压江心月,铃铎秋摇岳顶风。
重叠画瞻遮世界,稀疏清磬彻虚空。
有时问著禅僧路,笑指丹霄去不穷。
shù cuī wéi wàn zhōng
zuì kān yǐng shì nán tóng
lán gǎn jiāng xīn yuè
líng duó qiū yáo yuè dǐng fēng
zhòng dié huà zhān zhē shì jiè
shū qīng qìng chè kōng
yǒu shí wèn zhe chán sēng
xiào zhǐ dān xiāo qióng

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
相关作品
宋朝钱昱
景致逼神仙,心幽道亦玄。
僧閒来出世,松老不知年。
放马眠岂草,移杯酌涧泉。
浮名如脱得,终住此云边。
jǐng zhì shén xiān
xīn yōu dào xuán
sēng jiān lái chū shì
sōng lǎo zhī nián
fàng mián cǎo
bēi zhuó jiàn quán
míng tuō
zhōng zhù yún biān
更多关于的古诗>>
数级崔嵬万木中,最堪影势似难同。栏杆夜压江心月,铃铎秋摇岳顶风。重叠画瞻遮世界,稀疏清磬彻虚空。有时问著禅僧路,笑指丹霄去不穷。