诗词大全

西游曲

朝代:宋朝 作者:钱易
花销秋老白日短,败红荒绿迷空馆。
擬将清血洒昭陵,幽谷蛇啼半山晚。
十年辞家勤献书,王孙不许延公车。
江头祖庙祭无血,重门生草寒离离。
我有黄金三尺剑,奸骨无痕古波艳。
佩入函关无故人,玉握凋零七星暗。
huā xiāo qiū lǎo bái duǎn
bài hóng huāng 绿 kōng guǎn
jiāng qīng xuè zhāo líng
yōu shé bàn shān wǎn
shí nián jiā qín xiàn shū
wáng sūn yán gōng chē
jiāng tóu miào xuè
zhòng mén shēng cǎo hán
yǒu huáng jīn sān chǐ jiàn
jiān hén yàn
pèi hán guān rén
diāo líng xīng àn

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
相关赏析

西游曲注释

【三尺剑】古剑长凡三尺,故称。《史记·高祖本纪》:“吾以布衣提三尺剑取天下,此非天命乎?”唐杜甫《重经昭陵》诗:“风尘三尺剑,社稷一戎衣。”宋张元干《贺新郎·寄李伯纪丞相》词:“要斩楼兰三尺剑,遗恨琵琶旧语。”柳亚子《二十世纪大舞台发刊词》:“莽莽神州,天地邱墟。男儿不能提三尺剑,报九世仇。”...展开阅读全文∨
相关作品
宋朝钱易
曾见南兵苦,征辽事亦如。
金疮寒长肉,纸甲雨生蛆。
山小虀霜骨,河枯臛腐鱼。
黎元无处哭,丁户日相疏。
céng jiàn nán bīng
zhēng liáo shì
jīn chuāng hán zhǎng ròu
zhǐ jiǎ shēng
shān xiǎo shuāng
huò
yuán chù
dīng xiàng shū
宋朝钱易
朱华始沈泉,池塘恰雨天。
鹭头飘雪暗,荷腹荡珠圆。
风递谁家笛,声冲几里烟。
拂波轻重起,隔树往来传。
沥沥虽侵汉,遥遥已杂□。
天龙吟转乐,石韵更相连。
谩...
展开阅读全文V
zhū huá shǐ shěn quán
chí táng qià tiān
tóu piāo xuě àn
dàng zhū yuán
fēng shuí jiā
shēng chōng yān
qīng zhòng
shù wǎng lái chuán
suī qīn hàn
yáo yáo
tiān lóng yín zhuǎn
shí yùn gèng xiàng lián
màn xiāng wáng
kuā jìn xiān
níng tóng xiàng sàn
cháng duàn xiàng lián
宋朝钱易
薛九三十侍中郎,兰香花态生春堂。
龙盘王气变秋雾,淮声哭月浮秋霜。
宜城酒烟湿羁腹,与君强舞当时曲。
玉树遗辞莫重听,黄尘染鬓无前绿。
我闻襄阳白铜鞮,荒情古艳...
展开阅读全文V
xuē jiǔ sān shí shì zhōng láng
lán xiāng huā tài shēng chūn táng
lóng pán wáng biàn qiū
huái shēng yuè qiū shuāng
chéng jiǔ yān shī 湿
jūn qiáng dāng shí
shù zhòng tīng
huáng chén rǎn bìn qián 绿
wén xiāng yáng bái tóng
huāng qíng yàn chuán yōu bēi
liáng wáng guó hèn
chén zhōng lèi fēi róu
luò yáng gōng qíng yín shāng
guì shēng huī guāng
mào líng mèng chūn cǎo
tóng guǎn hán xiū cái duǎn zhāng
宋朝钱易
祓禊标春巳,歌时庆鲁雩。
禁园宣密宴,玉馔赐天厨。
班序参三殿,衣冠盛两部。
云罍倾上席,宝马闹长衢。
帝泽恩何重,春风节已徂。
归来白虎殿,微咏共操觚。
...
展开阅读全文V
biāo chūn
shí qìng
jìn yuán xuān yàn
zhuàn tiān chú
bān cān sān diàn 殿
guàn shèng liǎng
yún léi qīng shàng
bǎo nào zhǎng
ēn zhòng
chūn fēng jiē
guī lái bái diàn 殿
wēi yǒng gòng cāo
宋朝钱易
秋气元清切,明蟾千里心。
金盘上河侧,玉水浸楼阴。
闺怨有消歇,客愁无浅深。
关山今夜里,星斗共沉沉。
qiū yuán qīng qiē
míng chán qiān xīn
jīn pán shàng
shuǐ jìn lóu yīn
guī yuàn yǒu xiāo xiē
chóu qiǎn shēn
guān shān jīn
xīng dòu gòng chén chén
宋朝钱易
午桥庄上千竿竹,绿野堂中白日春。
富贵极来唯叹老,功名高后转轻身。
严更未报皇城里,胜赏时游洛水滨。
昨日庭趋三节度,淮西曾是执戈人。
qiáo zhuāng shàng qiān gān 竿 zhú
绿 táng zhōng bái chūn
guì lái wéi tàn lǎo
gōng míng gāo hòu zhuǎn qīng shēn
yán gèng wèi bào huáng chéng
shèng shǎng shí yóu luò shuǐ bīn
zuó tíng sān jiē
huái 西 céng shì zhí rén
宋朝钱易
门前飞杨花,屋后恶水鸣青蛙。
案上两卷书,尧典与舜典,留与添丁作生涯。
mén qián fēi yáng huā
hòu è shuǐ míng qīng
àn shàng liǎng juàn shū
yáo diǎn shùn diǎn
liú tiān dīng zuò shēng
宋朝钱易
莫学江淹擬惠休,碧云才调已难酬。
怀君知有关山梦,开卷如逢水石秋。
不得归来作都讲,自惭名宦正悠悠。
xué jiāng yān huì xiū
yún cái diào nán chóu
huái 怀 jūn zhī yǒu guān shān mèng
kāi juàn féng shuǐ shí qiū
guī lái zuò dōu jiǎng
cán míng huàn zhèng yōu yōu
宋朝钱易
悲哉天宝时,帝耄政不修。
宠幸尊妇人,阴极阳已柔。
外戚盛本枝,栉比封列侯。
丞相大将军,备位甚悠悠。
天下安既久,积渐力不周。
车服金玉焕,黎庶饥寒愁。
骊...
展开阅读全文V
bēi zāi tiān bǎo shí
mào zhèng xiū
chǒng xìng zūn rén
yīn yáng róu
wài shèng běn zhī
zhì fēng liè hóu
chéng xiàng jiāng jūn
bèi wèi shèn yōu yōu
tiān xià ān jiǔ
jiàn zhōu
chē jīn huàn
shù hán chóu
shān wēn quán gōng
zhòu xìng yóu
yóu bǎi bèi
wàn fèi xiū
suī néng xīn kuài
huà zuò shén yōu
guó zhōng tūn shì
lín huái 怀 jiān tōu
chú tài yuán
zhōng shōu
huáng chén mǎn zhǎng ān
cǎn jiǔ miào xiū
táng tiān wèi shǐ 使 jué
fǎn zhèng zhī chōu
yóu shǎng
jīng shēng huāng qiū
jiù
宋朝钱易
清风习池上,落日岘山西。
使君来问俗,听唱白铜鞮。
qīng fēng chí shàng
luò xiàn shān 西
shǐ 使 jūn lái wèn
tīng chàng bái tóng
花销秋老白日短,败红荒绿迷空馆。擬将清血洒昭陵,幽谷蛇啼半山晚。十年辞家勤献书,王孙不许延公车。江头祖庙祭无血,重门生草寒离离。我有黄金三尺剑,奸骨无痕古波艳。佩入函关无故人,玉握凋零七星暗。