诗词大全

升山灵岩寺

朝代:宋朝 作者:钱昱
杉松满寺廊,栏槛倚高冈。
郡郭晓云漠,禅斋春草长。
涧青连竹色,山静带茶香。
更有名僧在,茅庵住上方。
shān sōng mǎn láng
lán kǎn gāo gāng
jùn guō xiǎo yún
chán zhāi chūn cǎo zhǎng
jiàn qīng lián zhú
shān jìng dài chá xiāng
gèng yǒu míng sēng zài
máo ān zhù shàng fāng

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
相关作品
宋朝钱昱
景致逼神仙,心幽道亦玄。
僧閒来出世,松老不知年。
放马眠岂草,移杯酌涧泉。
浮名如脱得,终住此云边。
jǐng zhì shén xiān
xīn yōu dào xuán
sēng jiān lái chū shì
sōng lǎo zhī nián
fàng mián cǎo
bēi zhuó jiàn quán
míng tuō
zhōng zhù yún biān
宋朝钱昱
数级崔嵬万木中,最堪影势似难同。
栏杆夜压江心月,铃铎秋摇岳顶风。
重叠画瞻遮世界,稀疏清磬彻虚空。
有时问著禅僧路,笑指丹霄去不穷。
shù cuī wéi wàn zhōng
zuì kān yǐng shì nán tóng
lán gǎn jiāng xīn yuè
líng duó qiū yáo yuè dǐng fēng
zhòng dié huà zhān zhē shì jiè
shū qīng qìng chè kōng
yǒu shí wèn zhe chán sēng
xiào zhǐ dān xiāo qióng
更多关于的古诗>>
杉松满寺廊,栏槛倚高冈。郡郭晓云漠,禅斋春草长。涧青连竹色,山静带茶香。更有名僧在,茅庵住上方。