诗词大全

静照堂

朝代:宋朝 作者:钱藻
去年秀水拍桥深,闻说幽堂绿可临。
自愧尘埃逢泽上,空思潇洒太湖阴。
经台罢讲吹红烬,斋钵留生下翠禽。
应是禅机终息处,不须此外觅双林。
nián xiù shuǐ pāi qiáo shēn
wén shuō yōu táng 绿 lín
kuì chén āi féng shàng
kōng xiāo tài yīn
jīng tái jiǎng chuī hóng jìn
zhāi liú shēng xià cuì qín
yīng shì chán zhōng chù
wài shuāng lín

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
相关作品
宋朝钱藻
白云岩静最深隈,泉溜泓溶石窦开。
宿雾不生澄晓月,残风轻漾蛰寒雷。
源从天汉星边落,流自鳌峰海上回。
莫谓无心事奔注,曾随霖雨下山来。
bái yún yán jìng zuì shēn wēi
quán liū hóng róng shí dòu kāi
xiǔ 宿 shēng chéng xiǎo yuè
cán fēng qīng yàng zhé hán léi
yuán cóng tiān hàn xīng biān luò
liú áo fēng hǎi shàng huí
wèi xīn shì bēn zhù
céng suí lín xià shān lái
更多关于的古诗>>
去年秀水拍桥深,闻说幽堂绿可临。自愧尘埃逢泽上,空思潇洒太湖阴。经台罢讲吹红烬,斋钵留生下翠禽。应是禅机终息处,不须此外觅双林。