诗词大全

送程给事知越州

朝代:宋朝 作者:钱藻
越水浸天云脚乱,越山洗露秋骨巉。
山重水远地万顷,居者暇裕无毁谗。
朝家左顾倚藩扞,提兵开府为立监。
得吾耆老自青琐,命书临遣芝泥缄。
公以文章政事豪,骥跃天衢{左犭右也}羁衔。
七闽南海劫大利,伟望压俗山之岩。
欲公锦衣耀闾里,绶章灿烂拖虹縿。
神武方兹五兵戢,高躔夜半隳祅搀。
劭农决讼更何事,宁有纤蠹烦荑摲。
黄堂歌酒醉宾从,独持大体钩最凡。
姓名定入神仙籍,蓬莱上下鸾鹤骖。
何当东去一解榻,归心千里追飞帆。
yuè shuǐ jìn tiān yún jiǎo luàn
yuè shān qiū chán
shān zhòng shuǐ yuǎn wàn qǐng
zhě xiá huǐ chán
cháo jiā zuǒ fān gǎn
bīng kāi wéi jiān
lǎo qīng suǒ
mìng shū lín qiǎn zhī jiān
gōng wén zhāng zhèng shì háo
yuè tiān { { zuǒ fǎn yòu } } xián
mǐn nán hǎi jié
wěi wàng shān zhī yán
gōng jǐn yào 耀
shòu zhāng càn làn tuō hóng xiān 縿
shén fāng bīng
gāo chán bàn huī yāo chān
shào nóng jué sòng gèng shì
níng yǒu xiān fán chàn
huáng táng jiǔ zuì bīn cóng
chí gōu zuì fán
xìng míng dìng shén xiān
péng lái shàng xià luán cān
dāng dōng jiě
guī xīn qiān zhuī fēi fān

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
相关作品
宋朝钱藻
白云岩静最深隈,泉溜泓溶石窦开。
宿雾不生澄晓月,残风轻漾蛰寒雷。
源从天汉星边落,流自鳌峰海上回。
莫谓无心事奔注,曾随霖雨下山来。
bái yún yán jìng zuì shēn wēi
quán liū hóng róng shí dòu kāi
xiǔ 宿 shēng chéng xiǎo yuè
cán fēng qīng yàng zhé hán léi
yuán cóng tiān hàn xīng biān luò
liú áo fēng hǎi shàng huí
wèi xīn shì bēn zhù
céng suí lín xià shān lái
更多关于的古诗>>
越水浸天云脚乱,越山洗露秋骨巉。山重水远地万顷,居者暇裕无毁谗。朝家左顾倚藩扞,提兵开府为立监。得吾耆老自青琐,命书临遣芝泥缄。公以文章政事豪,骥跃天衢{左犭右也}羁衔。七闽南海劫大利,伟望压俗山之岩。欲公锦衣耀闾里,绶章灿烂拖虹縿。神武方兹五兵戢,高躔夜半隳祅搀。劭农决讼更何事,宁有纤蠹烦荑摲。黄堂歌酒醉宾从,独持大体钩最凡。姓名定入神仙籍,蓬莱上下鸾鹤骖。何当东去一解榻,归心千里追飞帆。