诗词大全

和贾魏公冬大雪诗

朝代:宋朝 作者:潜说友
云气峥嵘众俊林,圣朝事事合天心。
梅根依傍蒙嘉泽,竹力低垂愧重任。
有美江山只如旧,无尘宇宙幸逢今。
坐令清昼閒铃索,白战工夫效汝阴。
yún zhēng róng zhòng jùn lín
shèng cháo shì shì tiān xīn
méi gēn bàng méng jiā
zhú chuí kuì zhòng rèn
yǒu měi jiāng shān zhī jiù
chén zhòu xìng féng jīn
zuò lìng qīng zhòu jiān líng suǒ
bái zhàn gōng xiào yīn

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
相关作品
宋朝潜说友
灵乌浑觉不相猜,啄食翩翩手上来。
自笑老躯顽似石,被渠认作出生台。
líng hún jiào xiàng cāi
zhuó shí piān piān shǒu shàng lái
xiào lǎo wán shí
bèi rèn zuò chū shēng tái
更多关于的古诗>>
云气峥嵘众俊林,圣朝事事合天心。梅根依傍蒙嘉泽,竹力低垂愧重任。有美江山只如旧,无尘宇宙幸逢今。坐令清昼閒铃索,白战工夫效汝阴。