诗词大全

再和

朝代:宋朝 作者:潜说友
突兀琼楼照武林,淋漓黄榜快群心。
成功共说平淮度,经世谁如钓海任。
后乐园应看最好,娄丰年又数从今。
太平君子方宵旰,想读豳风到凌阴。
qióng lóu zhào lín
lín huáng bǎng kuài qún xīn
chéng gōng gòng shuō píng huái
jīng shì shuí diào hǎi rèn
hòu yuán yīng kàn zuì hǎo
lóu fēng nián yòu shù cóng jīn
tài píng jūn fāng xiāo gàn
xiǎng bīn fēng dào líng yīn

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
相关作品
宋朝潜说友
灵乌浑觉不相猜,啄食翩翩手上来。
自笑老躯顽似石,被渠认作出生台。
líng hún jiào xiàng cāi
zhuó shí piān piān shǒu shàng lái
xiào lǎo wán shí
bèi rèn zuò chū shēng tái
更多关于的古诗>>
突兀琼楼照武林,淋漓黄榜快群心。成功共说平淮度,经世谁如钓海任。后乐园应看最好,娄丰年又数从今。太平君子方宵旰,想读豳风到凌阴。