诗词大全

还府推杨学士无为编

朝代:宋朝 作者:强至
蜀山秀色参天起,子云文章摩玉垒。
关右衣冠从古名,伯起光华擅杨氏。
后来气象几寂寥,今日西州闻学士。
吁雄述作拟圣人,蹭蹬三朝官不徙。
震虽有时无雄文,而又晚龄才得仕。
岂知学士丁妙年,一日青云趋万里。
高才大笔驱古今,奄有震雄兼二美。
布衣平昔抱经纶,浩荡著书穷日晷。
幽居独占无为山,因以名编仍号子。
凿开元气争化工,剔出微情泣山鬼。
先儒浮妄遭芟锄,直与六经相表里。
青衫冗掾错致身,四十摩肩杂胥史。
日趋官府旧学荒,已分清流将绝齿。
前时辄辱授此编,如以咸韶震聋耳。
夜侵灯烛昼废餐,若涉江河徐见涘。
乃知无为非不为,道化自行而已矣。
立朝本此足有施,尧舜吾君那出是。
天球岂合藏穷家,再拜持编复斋几。
shǔ shān xiù cān tiān
yún wén zhāng lěi
guān yòu guàn cóng míng
guāng huá shàn yáng shì
hòu lái xiàng liáo
jīn 西 zhōu wén xué shì
xióng shù zuò shèng rén
cèng dēng sān cháo guān
zhèn suī yǒu shí xióng wén
ér yòu wǎn líng cái shì
zhī xué shì dīng miào nián
qīng yún wàn
gāo cái jīn
yǎn yǒu zhèn xióng jiān èr měi
píng bào jīng lún
hào dàng zhe shū qióng guǐ
yōu zhàn wéi shān
yīn míng biān réng hào
záo kāi yuán zhēng huà gōng
chū wēi qíng shān guǐ
xiān wàng zāo shān chú
zhí liù jīng xiàng biǎo
qīng shān rǒng yuàn cuò zhì shēn
shí jiān shǐ
guān jiù xué huāng
fèn qīng liú jiāng jué chǐ 齿
qián shí zhé shòu biān
xián sháo zhèn lóng ěr
qīn dēng zhú zhòu fèi cān
ruò shè jiāng jiàn
nǎi zhī wéi fēi wéi
dào huà háng ér
cháo běn yǒu shī
yáo shùn jūn chū shì
tiān qiú cáng qióng jiā
zài bài chí biān zhāi

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
相关赏析

还府推杨学士无为编注释

【相表里】表里”。...展开阅读全文∨
作者介绍
强至
  强至(1022年~1076年),字几圣,杭州(今属浙江)人。仁宗庆历六年(1046年)进士,充泗州司理参军,历官浦江、东阳、元城令。英宗治平四年(...详情
相关作品
宋朝强至
悠悠大块间,万类纷相敌。
伟哉拔俗人,真宰岂无力。
六经陷邪说,释儒共一律。
天未丧斯文,公生抱绝识。
著书罗古今,射策开胸臆。
前辈几欲尽,后来昧所适。
天...
展开阅读全文V
yōu yōu kuài jiān
wàn lèi fēn xiàng
wěi zāi rén
zhēn zǎi
liù jīng xiàn xié shuō
shì gòng
tiān wèi sàng wén
gōng shēng bào jué shí
zhe shū luó jīn
shè kāi xiōng
qián bèi jìn
hòu lái mèi suǒ shì
tiān jiāng tuí
gōng shēng bǐng zhí
shù jiàn nán zhōng
sān yùn
hǎi shǔ
tiān gōng huò kuàng zhí
tiān bǎo yòu huáng
gōng shēng yùn
péi yōng dòng liáng 姿
dàn zhuàng wáng guó
jìn wǎng suī xiǎo kuān
wèi quán
wéi tiān niàn mín
gōng shēng cái shù
yáng yún shì
zhū fāng dài gāo
tiān gōng
宋朝强至
水仙也曝晚霞衣,万片鲜红照绿池,花近酒杯逾酷烈,盖随舞袖忽欹垂。
且延胜赏观灵匹,好折清香赠侍姬。
苦被浊泥埋没久,题诗今喜相公知。
shuǐ xiān wǎn xiá
wàn piàn xiān hóng zhào 绿 chí
huā jìn jiǔ bēi liè
gài suí xiù chuí
qiě yán shèng shǎng guān líng
hǎo shé qīng xiāng zèng shì
bèi zhuó mái méi jiǔ
shī jīn xiàng gōng zhī
宋朝强至
彭泽终朝饮,杯乾入醉乡。
眩头遗野帻,坦腹委藜床。
吏部瓮边卧,山公马上狂。
何如此安稳,寝兴为吾长。
péng zhōng cháo yǐn
bēi qián zuì xiāng
xuàn tóu
tǎn wěi chuáng
wèng biān
shān gōng shàng kuáng
ān wěn
qǐn xìng wéi zhǎng
宋朝强至
城中尘土眯人眼,堤上风烟醒客心。
沙拥河声时断续,云含野色屡晴阴。
平芜点白鹭双起,细柳弄青蝉一吟。
魏北古来车马地,此亭偶尔得幽寻。
chéng zhōng chén rén yǎn
shàng fēng yān xǐng xīn
shā yōng shēng shí duàn
yún hán qíng yīn
píng diǎn bái shuāng
liǔ nòng qīng chán yín
wèi běi lái chē
tíng ǒu ěr yōu xún
宋朝强至
忆弄吟毫倚翠阴,也应新笋更成林。
感君潇洒赓诗句,不负凌虚一寸心。
nòng yín háo cuì yīn
yīng xīn sǔn gèng chéng lín
gǎn jūn xiāo gēng shī
líng cùn xīn
宋朝强至
忆共佳人曝绣衣,馀香如昨旧欢非。
鹊桥虽别年年在,犹胜娇魂去不归。
gòng jiā rén xiù
xiāng zuó jiù huān fēi
què qiáo suī bié nián nián zài
yóu shèng jiāo hún guī
宋朝强至
别来双鬓一衰翁,近喜刘郎信息通。
剑气未闲频犯斗,赋声无用尚摩空。
传闻蜀道逾天上,见说城南冠阆中。
山水纵游那觉久,清霜两度变丹枫。
bié lái shuāng bìn shuāi wēng
jìn liú láng xìn tōng
jiàn wèi xián pín fàn dòu
shēng yòng shàng kōng
chuán wén shǔ dào tiān shàng
jiàn shuō chéng nán guàn láng zhōng
shān shuǐ zòng yóu jiào jiǔ
qīng shuāng liǎng biàn dān fēng
宋朝强至
三月将交雨细时,馀花扑扑柳飞飞。
已於树底闻莺恨,更向花前送客归。
暗绿几行迎去马,乱红无数落征衣。
伤春惜别锺吾辈,此际宁容瘦骨肥。
sān yuè jiāng jiāo shí
huā liǔ fēi fēi
shù wén yīng hèn
gèng xiàng huā qián sòng guī
àn 绿 háng yíng
luàn hóng shù luò zhēng
shāng chūn bié zhōng bèi
níng róng shòu féi
宋朝强至
仁祖龙飞榜,宗工凤举春。
争先欣得隽,直上欲惊人。
终贾年方妙,轲雄学已醇。
纡朱光半刺,垂白慰偏亲。
器业期廊庙,声名压缙绅。
试言俄有旨,落笔不无神。
儒...
展开阅读全文V
rén lóng fēi bǎng
zōng gōng fèng chūn
zhēng xiān xīn jùn
zhí shàng jīng rén
zhōng jiǎ nián fāng miào
xióng xué chún
zhū guāng bàn
chuí bái wèi piān qīn
láng miào
shēng míng jìn shēn
shì yán é yǒu zhǐ
luò shén
guǎn qún bāng yàn
wáng wèi bīn
jiàn yuán xún zhèn
zuò yīng lín
zhuān bào
léi tíng kěn chēn
shàng xīn chóu shì cóng
shǒu shǔ lún
shǐ 使 shǔ xīng wén dòng
huí liáng chūn xīn
xiá qiāng chū hàn
jiāng lín qín
jiù tǒng xìng shī
néng juān shòu mìng shēn
gān shì
mèi fēng chén
wèi dēng péi
宋朝强至
岸鸣连夜雨,舟系数家村。
防盗频敲柝,愁吟早闭门。
呼儿陈小酌,忆弟动归魂。
安得晴风起,吹开波浪浑。
àn míng lián
zhōu shù jiā cūn
fáng dào pín qiāo tuò
chóu yín zǎo mén
ér chén xiǎo zhuó
dòng guī hún
ān qíng fēng
chuī kāi làng hún
蜀山秀色参天起,子云文章摩玉垒。关右衣冠从古名,伯起光华擅杨氏。后来气象几寂寥,今日西州闻学士。吁雄述作拟圣人,蹭蹬三朝官不徙。震虽有时无雄文,而又晚龄才得仕。岂知学士丁妙年,一日青云趋万里。高才大笔驱古今,奄有震雄兼二美。布衣平昔抱经纶,浩荡著书穷日晷。幽居独占无为山,因以名编仍号子。凿开元气争化工,剔出微情泣山鬼。先儒浮妄遭芟锄,直与六经相表里。青衫冗掾错致身,四十摩肩杂胥史。日趋官府旧学荒,已分清流将绝齿。前时辄辱授此编,如以咸韶震聋耳。夜侵灯烛昼废餐,若涉江河徐见涘。乃知无为非不为,道化自行而已矣。立朝本此足有施,尧舜吾君那出是。天球岂合藏穷家,再拜持编复斋几。