诗词大全

近承杨子遣垂和池上短篇爱而有赠且摅予怀

朝代:宋朝 作者:强至
杨子文格少已遒,自关以西鲜此流。
逸兴一发不言休,诗吟千篇酒百瓯。
始谓富贵力可求,行年四十差厥谋。
相逢渭水初清秋,气俊秋隼辞长虬。
欢然一见分辄投,往来自尔月屡周。
忽闻屋角鸣春鸠,感时出门写我忧。
载酒兴庆荒池头,半酣系马聊登舟。
纷纷涉水惊眠鸥,晚阳欲落孤烟收。
开元盛事空林丘,流年数百如回眸。
陈迹随感来吟搜,偶作短句诒同游。
杨子既见遽和酬,笔落纸上不暂留,诗珍玉案书银钩。
诗人乃是天地雠,造化万物遭剜锼。
天公报之甚操矛,少使称遂多穷愁。
子尝两举试此州,病坐试席出则瘳。
笔力健可掣十牛,及与命闹力弗侔,翻被命屈岂自由。
嗟予所学浅以浮,不与造化为怨仇。
胡然天公亦我尤,刚肠劲貌寡媚柔。
触忤贵势在转喉。
苍颜常调祗自羞,使看平步趋公侯。
子来我语徒啾啾,天高听卑诚谬悠。
不若且默真良筹,有酒一醉春风楼。
yáng wén shǎo qiú
guān 西 xiān liú
xìng yán xiū
shī yín qiān piān jiǔ bǎi ōu
shǐ wèi guì qiú
háng nián shí chà jué móu
xiàng féng wèi shuǐ chū qīng qiū
jùn qiū sǔn zhǎng qiú
huān rán jiàn fèn zhé tóu
wǎng lái ěr yuè zhōu
wén jiǎo míng chūn jiū
gǎn shí chū mén xiě yōu
zǎi jiǔ xìng qìng huāng chí tóu
bàn hān liáo dēng zhōu
fēn fēn shè shuǐ jīng mián ōu
wǎn yáng luò yān shōu
kāi yuán shèng shì kōng lín qiū
liú nián shù bǎi huí móu
chén suí gǎn lái yín sōu
ǒu zuò duǎn tóng yóu
yáng jiàn chóu
luò zhǐ shàng zàn liú
shī zhēn àn shū yín gōu
shī rén nǎi shì tiān chóu
zào huà wàn zāo wān sōu
tiān gōng bào zhī shèn cāo máo
shǎo shǐ 使 chēng suí duō qióng chóu
cháng liǎng shì zhōu
bìng zuò shì chū chōu
jiàn chè shí niú
mìng nào móu
fān bèi mìng yóu
jiē suǒ xué qiǎn
zào huà wéi yuàn chóu
rán tiān gōng yóu
gāng cháng jìn mào guǎ mèi róu
chù guì shì zài zhuǎn hóu
cāng yán cháng diào zhī xiū
shǐ 使 kàn píng gōng hóu
lái jiū jiū
tiān gāo tīng bēi chéng miù yōu
ruò qiě zhēn liáng chóu
yǒu jiǔ zuì chūn fēng lóu

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
相关赏析

近承杨子遣垂和池上短篇爱而有赠且摅予怀注释

【天高听卑】帝高高在上,却能听到下面人世间的言语,而察知其善恶。《史记·宋微子世家》:“楚惠王灭陈。荧惑守心。心,宋之分野也。景公忧之……子韦曰:‘天高听卑。君有君人之言三,荧惑宜有动。’於是候之,果徙三度。”2.歌颂帝王圣明。三国魏曹植《责躬诗》:“天高听卑,皇肯照微。”【醉春风】名。又名《怨东风》。参阅《词谱》十四。2.曲牌名。调见《太平乐府》。参阅明朱权《太和正音谱·乐府》。...展开阅读全文∨
作者介绍
强至
  强至(1022年~1076年),字几圣,杭州(今属浙江)人。仁宗庆历六年(1046年)进士,充泗州司理参军,历官浦江、东阳、元城令。英宗治平四年(...详情
相关作品
宋朝强至
悠悠大块间,万类纷相敌。
伟哉拔俗人,真宰岂无力。
六经陷邪说,释儒共一律。
天未丧斯文,公生抱绝识。
著书罗古今,射策开胸臆。
前辈几欲尽,后来昧所适。
天...
展开阅读全文V
yōu yōu kuài jiān
wàn lèi fēn xiàng
wěi zāi rén
zhēn zǎi
liù jīng xiàn xié shuō
shì gòng
tiān wèi sàng wén
gōng shēng bào jué shí
zhe shū luó jīn
shè kāi xiōng
qián bèi jìn
hòu lái mèi suǒ shì
tiān jiāng tuí
gōng shēng bǐng zhí
shù jiàn nán zhōng
sān yùn
hǎi shǔ
tiān gōng huò kuàng zhí
tiān bǎo yòu huáng
gōng shēng yùn
péi yōng dòng liáng 姿
dàn zhuàng wáng guó
jìn wǎng suī xiǎo kuān
wèi quán
wéi tiān niàn mín
gōng shēng cái shù
yáng yún shì
zhū fāng dài gāo
tiān gōng
宋朝强至
水仙也曝晚霞衣,万片鲜红照绿池,花近酒杯逾酷烈,盖随舞袖忽欹垂。
且延胜赏观灵匹,好折清香赠侍姬。
苦被浊泥埋没久,题诗今喜相公知。
shuǐ xiān wǎn xiá
wàn piàn xiān hóng zhào 绿 chí
huā jìn jiǔ bēi liè
gài suí xiù chuí
qiě yán shèng shǎng guān líng
hǎo shé qīng xiāng zèng shì
bèi zhuó mái méi jiǔ
shī jīn xiàng gōng zhī
宋朝强至
彭泽终朝饮,杯乾入醉乡。
眩头遗野帻,坦腹委藜床。
吏部瓮边卧,山公马上狂。
何如此安稳,寝兴为吾长。
péng zhōng cháo yǐn
bēi qián zuì xiāng
xuàn tóu
tǎn wěi chuáng
wèng biān
shān gōng shàng kuáng
ān wěn
qǐn xìng wéi zhǎng
宋朝强至
城中尘土眯人眼,堤上风烟醒客心。
沙拥河声时断续,云含野色屡晴阴。
平芜点白鹭双起,细柳弄青蝉一吟。
魏北古来车马地,此亭偶尔得幽寻。
chéng zhōng chén rén yǎn
shàng fēng yān xǐng xīn
shā yōng shēng shí duàn
yún hán qíng yīn
píng diǎn bái shuāng
liǔ nòng qīng chán yín
wèi běi lái chē
tíng ǒu ěr yōu xún
宋朝强至
忆弄吟毫倚翠阴,也应新笋更成林。
感君潇洒赓诗句,不负凌虚一寸心。
nòng yín háo cuì yīn
yīng xīn sǔn gèng chéng lín
gǎn jūn xiāo gēng shī
líng cùn xīn
宋朝强至
忆共佳人曝绣衣,馀香如昨旧欢非。
鹊桥虽别年年在,犹胜娇魂去不归。
gòng jiā rén xiù
xiāng zuó jiù huān fēi
què qiáo suī bié nián nián zài
yóu shèng jiāo hún guī
宋朝强至
别来双鬓一衰翁,近喜刘郎信息通。
剑气未闲频犯斗,赋声无用尚摩空。
传闻蜀道逾天上,见说城南冠阆中。
山水纵游那觉久,清霜两度变丹枫。
bié lái shuāng bìn shuāi wēng
jìn liú láng xìn tōng
jiàn wèi xián pín fàn dòu
shēng yòng shàng kōng
chuán wén shǔ dào tiān shàng
jiàn shuō chéng nán guàn láng zhōng
shān shuǐ zòng yóu jiào jiǔ
qīng shuāng liǎng biàn dān fēng
宋朝强至
三月将交雨细时,馀花扑扑柳飞飞。
已於树底闻莺恨,更向花前送客归。
暗绿几行迎去马,乱红无数落征衣。
伤春惜别锺吾辈,此际宁容瘦骨肥。
sān yuè jiāng jiāo shí
huā liǔ fēi fēi
shù wén yīng hèn
gèng xiàng huā qián sòng guī
àn 绿 háng yíng
luàn hóng shù luò zhēng
shāng chūn bié zhōng bèi
níng róng shòu féi
宋朝强至
仁祖龙飞榜,宗工凤举春。
争先欣得隽,直上欲惊人。
终贾年方妙,轲雄学已醇。
纡朱光半刺,垂白慰偏亲。
器业期廊庙,声名压缙绅。
试言俄有旨,落笔不无神。
儒...
展开阅读全文V
rén lóng fēi bǎng
zōng gōng fèng chūn
zhēng xiān xīn jùn
zhí shàng jīng rén
zhōng jiǎ nián fāng miào
xióng xué chún
zhū guāng bàn
chuí bái wèi piān qīn
láng miào
shēng míng jìn shēn
shì yán é yǒu zhǐ
luò shén
guǎn qún bāng yàn
wáng wèi bīn
jiàn yuán xún zhèn
zuò yīng lín
zhuān bào
léi tíng kěn chēn
shàng xīn chóu shì cóng
shǒu shǔ lún
shǐ 使 shǔ xīng wén dòng
huí liáng chūn xīn
xiá qiāng chū hàn
jiāng lín qín
jiù tǒng xìng shī
néng juān shòu mìng shēn
gān shì
mèi fēng chén
wèi dēng péi
宋朝强至
岸鸣连夜雨,舟系数家村。
防盗频敲柝,愁吟早闭门。
呼儿陈小酌,忆弟动归魂。
安得晴风起,吹开波浪浑。
àn míng lián
zhōu shù jiā cūn
fáng dào pín qiāo tuò
chóu yín zǎo mén
ér chén xiǎo zhuó
dòng guī hún
ān qíng fēng
chuī kāi làng hún
杨子文格少已遒,自关以西鲜此流。逸兴一发不言休,诗吟千篇酒百瓯。始谓富贵力可求,行年四十差厥谋。相逢渭水初清秋,气俊秋隼辞长虬。欢然一见分辄投,往来自尔月屡周。忽闻屋角鸣春鸠,感时出门写我忧。载酒兴庆荒池头,半酣系马聊登舟。纷纷涉水惊眠鸥,晚阳欲落孤烟收。开元盛事空林丘,流年数百如回眸。陈迹随感来吟搜,偶作短句诒同游。杨子既见遽和酬,笔落纸上不暂留,诗珍玉案书银钩。诗人乃是天地雠,造化万物遭剜锼。天公报之甚操矛,少使称遂多穷愁。子尝两举试此州,病坐试席出则瘳。笔力健可掣十牛,及与命闹力弗侔,翻被命屈岂自由。嗟予所学浅以浮,不与造化为怨仇。胡然天公亦我尤,刚肠劲貌寡媚柔。触忤贵势在转喉。苍颜常调祗自羞,使看平步趋公侯。子来我语徒啾啾,天高听卑诚谬悠。不若且默真良筹,有酒一醉春风楼。