诗词大全

泉上人画牡丹

朝代:宋朝 作者:强至
芳树不合生深堂,座上似已闻生香。
乃知丹青逼造化,独有真假争毫芒。
枝外霏微包雨露,笔迹淋漓湿缣素。
游蜂蛱蝶频往来,今日经营知汝误。
蜀川赵昌妙花树,前后无人昌独步。
师今合昌成一人,画手纷纷那敢措。
上人笔下如有神,一扫欲空西洛春。
姚黄魏紫色憔悴,自觉笔假胜天真。
天工栽花苦荣谢,画工运巧无冬夏。
天工巧极谁论价,输帛倾金只酬画。
将令世俗尊造化,呼僮卷障不复挂。
fāng shù shēng shēn táng
zuò shàng wén shēng xiāng
nǎi zhī dān qīng zào huà
yǒu zhēn jiǎ zhēng háo máng
zhī wài fēi wēi bāo
lín shī 湿 jiān
yóu fēng jiá dié pín wǎng lái
jīn jīng yíng zhī
shǔ chuān zhào chāng miào huā shù
qián hòu rén chāng
shī jīn chāng chéng rén
huà shǒu fēn fēn gǎn cuò
shàng rén xià yǒu shén
sǎo kōng 西 luò chūn
yáo huáng wèi qiáo cuì
jiào jiǎ shèng tiān zhēn
tiān gōng zāi huā róng xiè
huà gōng yùn qiǎo dōng xià
tiān gōng qiǎo shuí lùn jià
shū qīng jīn zhī chóu huà
jiāng lìng shì zūn zào huà
tóng juàn zhàng guà

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
相关赏析

泉上人画牡丹注释

【姚黄魏紫】牡丹花的两个名贵品种。姚黄为千叶黄花,出于民姚氏家;魏紫为千叶肉红花,出于魏相仁溥家。参阅宋欧阳修《洛阳牡丹记·花释名》。宋范成大《再赋简养王》:“南北梅枝噤雪寒,玉梨皴雨泪阑干。一年春色摧残尽,更觅姚黄魏紫看。”清赵翼《檀桥席上赋红牡丹》:“姚黄魏紫已称妍,高格还应让絳仙。”亦作“姚黄魏品”。宋梅尧臣《次答公度》:“姚黄魏品若尽有,春色定应天下空。”...展开阅读全文∨
作者介绍
强至
  强至(1022年~1076年),字几圣,杭州(今属浙江)人。仁宗庆历六年(1046年)进士,充泗州司理参军,历官浦江、东阳、元城令。英宗治平四年(...详情
相关作品
宋朝强至
悠悠大块间,万类纷相敌。
伟哉拔俗人,真宰岂无力。
六经陷邪说,释儒共一律。
天未丧斯文,公生抱绝识。
著书罗古今,射策开胸臆。
前辈几欲尽,后来昧所适。
天...
展开阅读全文V
yōu yōu kuài jiān
wàn lèi fēn xiàng
wěi zāi rén
zhēn zǎi
liù jīng xiàn xié shuō
shì gòng
tiān wèi sàng wén
gōng shēng bào jué shí
zhe shū luó jīn
shè kāi xiōng
qián bèi jìn
hòu lái mèi suǒ shì
tiān jiāng tuí
gōng shēng bǐng zhí
shù jiàn nán zhōng
sān yùn
hǎi shǔ
tiān gōng huò kuàng zhí
tiān bǎo yòu huáng
gōng shēng yùn
péi yōng dòng liáng 姿
dàn zhuàng wáng guó
jìn wǎng suī xiǎo kuān
wèi quán
wéi tiān niàn mín
gōng shēng cái shù
yáng yún shì
zhū fāng dài gāo
tiān gōng
宋朝强至
水仙也曝晚霞衣,万片鲜红照绿池,花近酒杯逾酷烈,盖随舞袖忽欹垂。
且延胜赏观灵匹,好折清香赠侍姬。
苦被浊泥埋没久,题诗今喜相公知。
shuǐ xiān wǎn xiá
wàn piàn xiān hóng zhào 绿 chí
huā jìn jiǔ bēi liè
gài suí xiù chuí
qiě yán shèng shǎng guān líng
hǎo shé qīng xiāng zèng shì
bèi zhuó mái méi jiǔ
shī jīn xiàng gōng zhī
宋朝强至
彭泽终朝饮,杯乾入醉乡。
眩头遗野帻,坦腹委藜床。
吏部瓮边卧,山公马上狂。
何如此安稳,寝兴为吾长。
péng zhōng cháo yǐn
bēi qián zuì xiāng
xuàn tóu
tǎn wěi chuáng
wèng biān
shān gōng shàng kuáng
ān wěn
qǐn xìng wéi zhǎng
宋朝强至
城中尘土眯人眼,堤上风烟醒客心。
沙拥河声时断续,云含野色屡晴阴。
平芜点白鹭双起,细柳弄青蝉一吟。
魏北古来车马地,此亭偶尔得幽寻。
chéng zhōng chén rén yǎn
shàng fēng yān xǐng xīn
shā yōng shēng shí duàn
yún hán qíng yīn
píng diǎn bái shuāng
liǔ nòng qīng chán yín
wèi běi lái chē
tíng ǒu ěr yōu xún
宋朝强至
忆弄吟毫倚翠阴,也应新笋更成林。
感君潇洒赓诗句,不负凌虚一寸心。
nòng yín háo cuì yīn
yīng xīn sǔn gèng chéng lín
gǎn jūn xiāo gēng shī
líng cùn xīn
宋朝强至
忆共佳人曝绣衣,馀香如昨旧欢非。
鹊桥虽别年年在,犹胜娇魂去不归。
gòng jiā rén xiù
xiāng zuó jiù huān fēi
què qiáo suī bié nián nián zài
yóu shèng jiāo hún guī
宋朝强至
别来双鬓一衰翁,近喜刘郎信息通。
剑气未闲频犯斗,赋声无用尚摩空。
传闻蜀道逾天上,见说城南冠阆中。
山水纵游那觉久,清霜两度变丹枫。
bié lái shuāng bìn shuāi wēng
jìn liú láng xìn tōng
jiàn wèi xián pín fàn dòu
shēng yòng shàng kōng
chuán wén shǔ dào tiān shàng
jiàn shuō chéng nán guàn láng zhōng
shān shuǐ zòng yóu jiào jiǔ
qīng shuāng liǎng biàn dān fēng
宋朝强至
三月将交雨细时,馀花扑扑柳飞飞。
已於树底闻莺恨,更向花前送客归。
暗绿几行迎去马,乱红无数落征衣。
伤春惜别锺吾辈,此际宁容瘦骨肥。
sān yuè jiāng jiāo shí
huā liǔ fēi fēi
shù wén yīng hèn
gèng xiàng huā qián sòng guī
àn 绿 háng yíng
luàn hóng shù luò zhēng
shāng chūn bié zhōng bèi
níng róng shòu féi
宋朝强至
仁祖龙飞榜,宗工凤举春。
争先欣得隽,直上欲惊人。
终贾年方妙,轲雄学已醇。
纡朱光半刺,垂白慰偏亲。
器业期廊庙,声名压缙绅。
试言俄有旨,落笔不无神。
儒...
展开阅读全文V
rén lóng fēi bǎng
zōng gōng fèng chūn
zhēng xiān xīn jùn
zhí shàng jīng rén
zhōng jiǎ nián fāng miào
xióng xué chún
zhū guāng bàn
chuí bái wèi piān qīn
láng miào
shēng míng jìn shēn
shì yán é yǒu zhǐ
luò shén
guǎn qún bāng yàn
wáng wèi bīn
jiàn yuán xún zhèn
zuò yīng lín
zhuān bào
léi tíng kěn chēn
shàng xīn chóu shì cóng
shǒu shǔ lún
shǐ 使 shǔ xīng wén dòng
huí liáng chūn xīn
xiá qiāng chū hàn
jiāng lín qín
jiù tǒng xìng shī
néng juān shòu mìng shēn
gān shì
mèi fēng chén
wèi dēng péi
宋朝强至
岸鸣连夜雨,舟系数家村。
防盗频敲柝,愁吟早闭门。
呼儿陈小酌,忆弟动归魂。
安得晴风起,吹开波浪浑。
àn míng lián
zhōu shù jiā cūn
fáng dào pín qiāo tuò
chóu yín zǎo mén
ér chén xiǎo zhuó
dòng guī hún
ān qíng fēng
chuī kāi làng hún
芳树不合生深堂,座上似已闻生香。乃知丹青逼造化,独有真假争毫芒。枝外霏微包雨露,笔迹淋漓湿缣素。游蜂蛱蝶频往来,今日经营知汝误。蜀川赵昌妙花树,前后无人昌独步。师今合昌成一人,画手纷纷那敢措。上人笔下如有神,一扫欲空西洛春。姚黄魏紫色憔悴,自觉笔假胜天真。天工栽花苦荣谢,画工运巧无冬夏。天工巧极谁论价,输帛倾金只酬画。将令世俗尊造化,呼僮卷障不复挂。