诗词大全

风玉

朝代:宋朝 作者:钱时
句裹论工非得句,弦间觅趣未忘弦。
忽听檐外敲风玉,三代遗音妙不传。
guǒ lùn gōng fēi
xián jiān wèi wàng xián
tīng yán wài qiāo fēng
sān dài yīn miào chuán

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
相关作品
宋朝钱时
回首春风逞少年,厌闻人说旧因缘。
而今恨不逢班辈,说著儿时在眼前。
huí shǒu chūn fēng chěng shǎo nián
yàn wén rén shuō jiù yīn yuán
ér jīn hèn féng bān bèi
shuō zhe ér shí zài yǎn qián
宋朝钱时
断雨暂苍玉山,游云忽卷画图归。
须臾变态无穷妙,更著双双白鹭飞。
duàn zàn cāng shān
yóu yún juàn huà guī
biàn tài qióng miào
gèng zhe shuāng shuāng bái fēi
宋朝钱时
山翁尽惯卧山云,夜漏无声梦境平。
舟近谯楼眠不稳,却嫌更点太分明。
shān wēng jìn guàn shān yún
lòu shēng mèng jìng píng
zhōu jìn qiáo lóu mián wěn
què xián gèng diǎn tài fèn míng
宋朝钱时
顷刻苏枯不费工,老夫何苦卧龙公。
萧萧金凤枝头雨,一夜花开无数红。
qǐng fèi gōng
lǎo lóng gōng
xiāo xiāo jīn fèng zhī tóu
huā kāi shù hóng
宋朝钱时
元自与山无半面,昔人诗裹旧相知。
西风吹上千岩顶,竹杖芒鞋住几时。
yuán shān bàn miàn
rén shī guǒ jiù xiàng zhī
西 fēng chuī shàng qiān yán dǐng
zhú zhàng máng xié zhù shí
宋朝钱时
除夕生鱼有异逢,挑灯两度散春风。
莫言九六无心得,须信乾坤一念中。
chú shēng yǒu féng
tiāo dēng liǎng sàn chūn fēng
yán jiǔ liù xīn
xìn qián kūn niàn zhōng
宋朝钱时
岁华冉冉走尘沙,望看家山便仙家。
竹所夜深风戛玉,道人消坐共梅花。
suì huá rǎn rǎn zǒu chén shā
wàng kàn jiā shān biàn 便 xiān jiā
zhú suǒ shēn fēng jiá
dào rén xiāo zuò gòng méi huā
宋朝钱时
未消着眼到潜虚,那复谈经上石渠。
会得先天无别旨,困眠饥饭更求余。
wèi xiāo zhe yǎn dào qián
tán jīng shàng shí
huì xiān tiān bié zhǐ
kùn mián fàn gèng qiú
宋朝钱时
不著人间一点非,言言讲切到深微。
江头送别无无别,自是令人不忍归。
zhe rén jiān diǎn fēi
yán yán jiǎng qiē dào shēn wēi
jiāng tóu sòng bié bié
shì lìng rén rěn guī
宋朝钱时
石径柴门屈曲通,拂檐疏竹弄微风。
等闲光影无人管,两树金沙相对红。
shí jìng chái mén tōng
yán shū zhú nòng wēi fēng
děng xián guāng yǐng rén guǎn
liǎng shù jīn shā xiàng duì hóng
更多关于的古诗>>
句裹论工非得句,弦间觅趣未忘弦。忽听檐外敲风玉,三代遗音妙不传。