诗词大全

项羽

朝代:宋朝 作者:钱舜选
项羽天资自不仁,那堪亚父作谋臣。
鸿门若遂樽前计,又一商君又一秦。
xiàng tiān rén
kān zuò móu chén
hóng 鸿 mén ruò suí zūn qián
yòu shāng jūn yòu qín

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
相关作品
宋朝钱舜选
才过中年百念轻,独于风月未忘情。
贫将入骨诗方好,事不萦心梦亦清。
万卷难图金马贵,一篷当与白鸥盟。
幸然不作诸侯客,犹恐江湖说姓名。
cái guò zhōng nián bǎi niàn qīng
fēng yuè wèi wàng qíng
pín jiāng shī fāng hǎo
shì yíng xīn mèng qīng
wàn juàn nán jīn guì
péng dāng bái ōu méng
xìng rán zuò zhū hóu
yóu kǒng jiāng shuō xìng míng
宋朝钱舜选
山房幽洁处,桃李不能春。
独与此君子,一如吾故人。
林空风有韵,影静月无尘。
肝肺皆冰雪,吟来字字新。
shān fáng yōu jié chù
táo néng chūn
jūn
rén
lín kōng fēng yǒu yùn
yǐng jìng yuè chén
gān fèi jiē bīng xuě
yín lái xīn
更多关于的古诗>>
项羽天资自不仁,那堪亚父作谋臣。鸿门若遂樽前计,又一商君又一秦。