X
诗词大全
哀王孙
朝代:唐朝 作者:杜甫
原文:
长安城头头白乌,夜飞延秋门上呼。
又向人家啄大屋,屋底达宫走避胡。
金鞭断折九马死,骨肉不得同驰驱。
腰下宝玦青珊瑚,可怜王孙泣路隅。
问之不肯道姓名,但道困苦乞为奴。
已经百日窜荆棘,身上无有完肌肤。
高帝子孙尽隆准,龙种自与常人殊。
豺狼在邑龙在野,王孙善保千金躯。
不敢长语临郊衢,且为王孙立斯须。
昨夜东风吹血腥,东来橐驼满旧都。
朔方健儿好身手,昔何勇锐今何愚。
窃闻天子已传位,圣德北服南单于。
花门剺面请雪耻,慎勿出口他人狙。
哀哉王孙慎勿疏,五陵佳气无时无。
提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
zhǎng ān chéng tóu tóu bái wū ,yè fēi yán qiū mén shàng hū 。
yòu xiàng rén jiā zhuó dà wū ,wū dǐ dá gōng zǒu bì hú 。
jīn biān duàn shé jiǔ mǎ sǐ ,gǔ ròu bú dé tóng chí qū 。
yāo xià bǎo jué qīng shān hú ,kě lián wáng sūn qì lù yú 。
wèn zhī bú kěn dào xìng míng ,dàn dào kùn kǔ qǐ wéi nú 。
yǐ jīng bǎi rì cuàn jīng jí ,shēn shàng wú yǒu wán jī fū 。
gāo dì zǐ sūn jìn lóng zhǔn ,lóng zhǒng zì yǔ cháng rén shū 。
chái láng zài yì lóng zài yě ,wáng sūn shàn bǎo qiān jīn qū 。
bú gǎn zhǎng yǔ lín jiāo qú ,qiě wéi wáng sūn lì sī xū 。
zuó yè dōng fēng chuī xuè xīng ,dōng lái tuó tuó mǎn jiù dōu 。
shuò fāng jiàn ér hǎo shēn shǒu ,xī hé yǒng ruì jīn hé yú 。
qiè wén tiān zǐ yǐ chuán wèi ,shèng dé běi fú nán dān yú 。
huā mén lí miàn qǐng xuě chǐ ,shèn wù chū kǒu tā rén jū 。
āi zāi wáng sūn shèn wù shū ,wǔ líng jiā qì wú shí wú 。
相关翻译

哀王孙翻译

长安城头,伫立着一只白头乌鸦,夜暮了,还飞进延秋门上叫哇哇。 这怪物,又向大官邸宅啄个不停,吓得达官们,为避胡人逃离了家。 玄宗出奔,折断金鞭又累死九马,皇亲国戚,来不及和他一同驱驾。 有个少年,腰间佩带...

相关赏析

哀王孙赏析

  这首诗写的是诗人在长安城中看到了往日娇生惯养的黄金之躯的王公贵族的子孙们在安史叛军占领长安城之后的凄惨遭遇。   诗中情感十分复杂,既有“龙种自与常人殊”的庸俗忠君思想,又有对处于特殊历史境况下“但...

作者介绍
杜甫
杜甫(712-770),字子美,祖籍河南巩县。祖父杜审言是唐初著名诗人。青年时期,他曾游历过今江苏、浙江、河北、山东一带,并两次会见李白,两人结下...
长安城头头白乌,夜飞延秋门上呼。 又向人家啄大屋,屋底达宫走避胡。 金鞭断折九马死,骨肉不得同驰驱。 腰下宝玦青珊瑚,可怜王孙泣路隅。 问之不肯道姓名,但道困苦乞为奴。 已经百日窜荆棘,身上无有完肌肤。 高帝子孙尽隆准,龙种自与常人殊。 豺狼在邑龙在野,王孙善保千金躯。 不敢长语临郊衢,且为王孙立斯须。 昨夜东风吹血腥,东来橐驼满旧都。 朔方健儿好身手,昔何勇锐今何愚。 窃闻天子已传位,圣德北服南单于。 花门剺面请雪耻,慎勿出口他人狙。 哀哉王孙慎勿疏,五陵佳气无时无。