X
诗词大全
别房太尉墓
朝代:唐朝 作者:杜甫
原文:
他乡复行役,驻马别孤坟。
近泪无干土,低空有断云。
对棋陪谢傅,把剑觅徐君。
唯见林花落,莺啼送客闻。
提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
tā xiāng fù háng yì ,zhù mǎ bié gū fén 。
jìn lèi wú gàn tǔ ,dī kōng yǒu duàn yún 。
duì qí péi xiè fù ,bǎ jiàn mì xú jun1 。
wéi jiàn lín huā luò ,yīng tí sòng kè wén 。
相关翻译

别房太尉墓翻译

我东西漂泊,一再奔走他乡异土,今日歇脚阆州,来悼别你的孤坟。 泪水沾湿了泥土,心情十分悲痛,精神恍惚,就象低空飘飞的断云。 当年与你对棋,比你为晋朝谢安,而今在你墓前,象季札拜别徐君。 不堪回首,眼前只见...

相关赏析

别房太尉墓赏析

  “他乡复行役,驻马别孤坟。”既在他乡复值行役之中,公事在身,行色匆匆。尽管如此,诗人还是驻马暂留,来到孤坟前,向亡友致哀。先前堂堂宰相之墓,如今已是茕茕“孤坟”,表现了房琯晚年的坎坷和身后的凄凉。  ...

作者介绍
杜甫
杜甫(712-770),字子美,祖籍河南巩县。祖父杜审言是唐初著名诗人。青年时期,他曾游历过今江苏、浙江、河北、山东一带,并两次会见李白,两人结下...
他乡复行役,驻马别孤坟。 近泪无干土,低空有断云。 对棋陪谢傅,把剑觅徐君。 唯见林花落,莺啼送客闻。